Районний бюджет на 2020 рік
УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
    24 грудня 2019    №      7/44-757       
смт Нікольське
 

   Про районний бюджет на 2020 рік
 
 
05305200000
(код бюджету)
 
 
            Керуючись Бюджетним кодексом України, враховуючи Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», прийнятий  Верховною  Радою  України     14 листопада 2019 року у другому читанні та в цілому та розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово – цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2020 рік» від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19,  відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
 
              ВИРІШИЛА:
 
1.      Визначити на 2020 рік:
 
  доходи районного бюджету, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету та доходи спеціального фонду районного бюджету в обсязі згідно з додатком  1 до цього рішення;
 видатки районного бюджету, в тому числі видатки загального фонду  районного бюджету та видатки спеціального фонду районного бюджету в обсязі згідно з додатком 3 до цього рішення;
профіцит за загальним фондом районного бюджету в обсязі згідно додатку 2, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);
дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету згідно додатку 2, джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);
оборотний   залишок   бюджетних   коштів   районного  бюджету  у  розмірі    2500,0 тис. грн, що становить  1,47 відсотка видатків загального фонду районного бюджету;
резервний  фонд  районного  бюджету  у  розмірі 1000,0 тис. грн, що  становить 0,59 відсотка видатків загального фонду районного бюджету.
Витрачання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету,   затвердженого   постановою   Кабінету   Міністрів   України   від                29 березня 2002 року № 415 (зі змінами) та Порядку використання коштів резервного фонду районного бюджету, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 12.03.2013 № 64.
 
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього  рішення.
 
3.                 Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
 
4.                 Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення з урахуванням частини п’ятої статті 71 Бюджетного кодексу України.
 
5.                 Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію районних програм у 2020 році згідно з додатком 6 до цього рішення.
 
6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 1032, 1034,1036 Бюджетного кодексу України.
 
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.
 
8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з відповідними пунктами статті 69Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених згідно з частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України.
 
9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:
 
 оплату праці працівників бюджетних установ;
 нарахування на заробітну плату;
 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 забезпечення продуктами харчування;
 оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 соціальне забезпечення;
 поточні трансферти місцевим бюджетам.
 
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування  цими коштами з  обов’язковим їх  поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 
11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:
 
1)                забезпечити згідно з частиною 4 статті 77 Бюджетного кодексу України у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
 
2)                затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України;
 
3)                затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням, відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України;
 
4)                протягом року здійснювати заходи щодо управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
 
5)                утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, враховуючи видатки на премії та інші види заохочувань або винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисами на утримання бюджетних установ;
 
6)                забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до бюджетного законодавства:
 
здійснити публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, з урахуванням вимог статті 28 Бюджетного кодексу України;
оприлюднити паспорти бюджетних програм в терміни, визначені нормами законодавства.
 
Інші положення, що регламентують процес виконання районного бюджету.
 
12. Установити, що:
 
1)                розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік у територіальному органі Державної казначейської служби України.
Будь-які зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства.
У разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії, розпорядники районного бюджету в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють розрахунки за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості. Зобов’язання за спеціальним фондом бюджету беруться виключно в межах фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету;
 
2)                фінансування видатків районного бюджету здійснюється в межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії;
 
3)                невикористані станом на 01 січня 2020 року кошти, які передавалися у 2019 році як субвенція з районного бюджету обласному бюджету, зберігаються на відповідних рахунках обласного бюджету для покриття відповідних витрат у 2020 році з урахуванням їх цільового призначення.
 
13.             Надати право голові районної ради приймати у міжсесійний період розпорядження з наступним затвердженням їх на сесіях районної ради:
 
1) про урахування у складі районного бюджету, а також визначення напрямків подальшого використання трансфертів:
- з державного та обласного бюджетів, що виділяються додатково району на підставі законодавчих та нормативних актів;
- з обласного бюджету, селищного та сільських бюджетів на виконання регіональних та районних програм і спільних заходів.
 
2)                про виключення зі складу районного бюджету коштів трансфертів з державного та обласного бюджетів,  селищного та сільських бюджетів на підставі законодавчих та нормативних актів.
 
14.             Районній державній адміністрації здійснювати, відповідно з вимогами статті 23 Бюджетного кодексу України, у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника  коштів районного бюджету перерозподіл видатків за кодами  програмної класифікації видатків та кредитування  місцевих бюджетів.
 
15. Фінансовому управлінню Нікольської райдержадміністрації:
 
1)                у разі перевиконання дохідної частини бюджету  згідно з нормами пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України надавати пропозиції щодо спрямування надпланових надходжень, в першу чергу на захищені статті видатків, для розгляду їх на сесії районної ради;
 
2)                дозволити у процесі виконання районного бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати  внесення змін до бюджетних призначень у порядку, встановленому для складання проєкту бюджету відповідно до вимог ст. 23 Бюджетного кодексу України;
 
3)                здійснювати відображення змін до розпису районного бюджету у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відомчої класифікації, за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів районного бюджету за відповідними кодами;
 
4)                у разі ненадання головними розпорядниками коштів районного бюджету своєчасних пропозицій щодо розподілу розрахункових граничних показників на бюджетний період або інших додаткових надходжень до районного бюджету (у тому числі міжбюджетних трансфертів з державного бюджету) на основі результатів аналізу  здійснювати перерозподіл на підставі протокольного доручення голови райдержадміністрації за підсумками робочої наради при голові райдержадміністрації за участю керівництва районної ради;
 
5)                розробити заходи щодо організації виконання цього рішення головними розпорядниками коштів районного бюджету.
 
 
16. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:
 
1)                забезпечити впорядкування видатків, які здійснюються за рахунок бюджетних призначень, з приведенням показників по мережі, штатам і контингентам установ і організацій відповідно з доведеними бюджетними асигнуваннями на їх утримання у 2020 році;
 
2)                забезпечити виконання підпункту 5 пункту 15 цього рішення.
 
         
17. Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
18. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року та діє до 31 грудня 2020 року.
 
19.              Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.
 
20.             Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, фінансів, бюджету та розвитку малого і середнього бізнесу (Каіра).
 
 
 
 
 
 
Голова районної ради                                                                                 В. МІТЬКО
 
 
Пояснювальна записка
до проєкту районного бюджету на 2020  рік
 
Соціально – економічний стан Нікольського району
 
Територія району складає – 1221,6 га, у районі проживає 27,3 тис осіб. До складу району входять 42 села та 1 селище.
 
Основні показники економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2020 рік
Показники
Одиниця виміру
2019  рік
2020 рік
 
 
 
 
 
 
Фінансові  самодостатність
 
 
 
 
 
Збір податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, всього:
тис.грн.
204993,5
96,6
217353,8
106,0
Доходи бюджету об’єднаної територіальної громади (без трансфертів), всього
тис.грн.
116020,3
101,9
110468,0
95,2
Трансферти з Державного бюджету – разом, з них:
тис.грн.
219838,5
102,5
108759,1
49,5
   базова дотація
тис.грн
30666,0
136,6
35072,9
114,4
   субвенція на виконання окремих програм соціального захисту
тис.грн
81036,5
82,8
1483,0
1,8
   інші додаткові дотації і субвенції
тис.грн
108136,0
114,7
72203,2
66,8
Видатки бюджету міста (району), всього
тис.грн.
334776,8
103,5
219227,1
65,5
Податковий борг до бюджетів усіх рівнів, всього
тис.грн.
5020,0
116,8
5923,0
118,0
   з нього: до Державного бюджету
тис.грн.
960,0
142,2
1132,0
117,9
   до місцевого бюджету
тис.грн.
4060,0
111,6
4791,0
118,0
Рівень дотаційності бюджетів (частка базової дотації в доходах загального фонду бюджету міста (району) (без урахування субвенцій)
%
29,8
 
32,8
 
Частка видатків бюджету розвитку в загальному обсязі видатків бюджету міста (району) (без урахування власних надходжень бюджетних установ)
%
4,7
 
0
 
 
Доходи районного бюджету на 2020 рік
 
Прогноз дохідної частини районного бюджету на 2020 рік розроблено на основі чинного (зі змінами) до Податкового та Бюджетного кодексів України, проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та інших законодавчих актів.
Прогноз  доходів   районного  бюджету  на  2020 рік  обраховано  у  сумі        172924,221 тис. грн, з них:
-          загальний фонд – 170592,5 тис. грн;
-          спеціальний фонд -  2331,721 тис. грн;
-          в тому числі міжбюджетні трансферти – 108819,5 тис. грн.
Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 99,6%. При плануванні бюджету  на 2020 рік було враховано збільшення мінімальної заробітної плати. Планові показники  податку на доходи фізичних осіб складають 61500,0 тис. грн.
За рахунок інших надходжень очікується отримати до районного бюджету  273 тис.грн.
Прогнозні показники доходів загального фонду районного бюджету на 2020 рік у порівнянні із затвердженими на 2019 рік, зменшені на 91072,092 тис. грн, або на  53,39 %.
 
Міжбюджетні трансферти
 
Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надається районному бюджету з державного та обласного бюджетів враховано у сумі 108819,5  тис. грн, а саме:
- базова дотація, яка надається районному бюджету на вирівнювання податкоспроможності – 35071,0 тис.грн;
- освітня субвенція -  59748,1 тис. грн, яка спрямовується виключно на заробітну плату педагогічним працівникам та розрахована на основі формули, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 № 1088, виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя.
 - медична субвенція – 5098,5 тис. грн, яка спрямовується на поточні видатки, за виключенням комунальних послуг і енергоносіїв. Обсяг медичної субвенції передбачений на І квартал 2020 року для на надання вторинної медичної допомоги. З 1 квітня 2020 року передбачено здійснення з державного бюджету видатків на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров’я за договорами з Національною службою здоров’я щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»;
- дотація на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 6985,5 тис. грн;
- субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції  – 177,3 тис. грн;
- субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на інклюзивно – ресурсні центри) – 975,9 тис. грн;
            -  інші субвенції з місцевого бюджету – 763,2 тис.грн.
 
Спеціальний фонд
 
Джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік є:
1)                 власні надходження бюджетних установ, які  утримуються за рахунок районного бюджету. Відповідно розрахунків головних розпорядників коштів районного бюджету обсяг визначено у сумі 2331,721 тис. грн;
2)                 кошти, які передаються із загального фонду районного бюджету до бюджету розвитку, який є складовою частиною спеціального фонду районного бюджету та складає 96,0 тис. грн.
 
Загальні підходи до формування видатків районного бюджету на 2020 рік
 
Керуючись частиною першою статті 20 Бюджетного кодексу України проєкт районного бюджету складено із застосуванням програмно – цільового методу бюджетування.
При формуванні видаткової частини районного бюджету, спрямованої на утримання бюджетної сфери, враховані обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», прийнятим Верховною Радою України            14 листопада 2019 року у другому читанні та власні надходження районного бюджету.
Видатки районного бюджету сплановані на базі прогнозних показників дохідної частини районного бюджету з урахуванням макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України за першим сценарієм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 року № 555 із дотриманням принципу збалансованості.
Основною метою при плануванні видаткової частини є збереження соціальної спрямованості, що забезпечить стабільну роботу установ та закладів соціально – культурної сфери, надання встановлених соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, впровадження заходів з енергозбереження, а також виконання в межах фінансової спроможності районного бюджету програми економічного і соціального розвитку району.
Загальний обсяг видатків загального та спеціального фондів на 2020 рік визначений в обсязі 172924,221 тис. грн, що забезпечує фінансування гарантованих державою конституційних та законодавчих норм.
Видатки загального фонду районного бюджету  в  цілому  зменшились   на      91105,008 тис. грн проти показників бюджету 2019 року в основному за рахунок міжбюджетних трансфертів соціальної спрямованості, які будуть здійснюватись у 2020 році Міністерством соціальної політики України за окремою бюджетною програмою.
Відповідно до вимог статті 77 Бюджетного кодексу України видатки на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами враховані у повному обсязі.
Першочергові  статті видатків районного бюджету по галузях бюджетної сфери склали:
-          оплата праці і нарахування на заробітну плату – 135158,618 тис. грн;
-          комунальні послуги та енергоносії – 18191,549 тис. грн;
-          продукти харчування –  2985,385 тис. грн;
-          придбання медикаментів, у тому числі пільгових – 272,397 тис. грн.
Фонд заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 2020 рік розрахований на затверджену штатну чисельність згідно чинного законодавства, з урахуванням запровадження розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня - 4723 грн. та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 2102 грн, встановлення  розміру єдиного соціального внеску на рівні 22 %.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з урахуванням спожитих середньорічних натуральних показників, діючих тарифів та з урахуванням індексу прогнозного підвищення у 2020 році на 1,084 відповідно до прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України.
При формуванні районного бюджету за головними розпорядниками коштів передбачені інші незахищені видатки, зокрема, послуги зв’язку у повному обсязі.
 
 
Видатки в розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету
 
Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації
Загальний обсяг видатків на 2020 рік на утримання установ і закладів, підпорядкованих відділу освіти Нікольської райдержадміністрації у загальному обсязі бюджету по загальному фонду складає 123730,88 тис. грн.
У прогнозних показниках на 2020 рік враховані обсяги на забезпечення захищених видатків, а саме:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї –105084,882 тис. грн, що на 12962,902 тис. грн більше ніж заплановано бюджетом у 2019 році;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 13667,731 тис. грн;
- продукти харчування  в обсязі 2758,313 тис. грн, який забезпечує виконання рішень районної ради від 21 грудня № 7/35-606 та від 21 грудня № 7/35-607 щодо встановлення вартості харчування;
- соціальне забезпечення – 14,48 тис. грн.
Фінансування закладів освіти в 2020 році буде здійснюватися за рахунок:
-                     коштів освітньої субвенції, яка спрямовується виключно на оплату праці з нарахуваннями  педагогічних  працівників  закладів  загальної середньої освіти в обсязі 59748,1 тис. грн, з них 893,0 тис. грн на інклюзивні класи;
-                     коштів дотації на здійснення переданих  видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 3964,847 тис. грн;
-                      коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти  за  рахунок  коштів  освітньої  субвенції (на інклюзивно – ресурсні центри)  –          975,9 тис. грн;
-                      коштів іншої субвенції з сільського бюджету на реалізацію заходів програми районного значення в обсязі 130,3 тис. грн; 
-               власних ресурсів районного бюджету – 58911,733 тис.грн.
За рахунок коштів спеціального фонду районного бюджету (батьківська плата) передбачені видатки на продукти харчування в обсязі 846,563 тис. грн.
 
Нікольська райдержадміністрація
Райдержадміністрації, як головному розпоряднику коштів районного бюджету за бюджетними програмами передбачені видатки в обсязі 13890,33 тис. грн.
На фінансову підтримку закладу охорони здоров’я, який надає послуги на первинному рівні – комунальному  некомерційному   підприємству   передбачені   кошти  в  обсязі   1064,419 тис. грн, з них за рахунок:
-   коштів дотації на здійснення переданих  видатків з утримання закладів охорони здоров’я  за рахунок відповідної додаткової  дотації  з  державного  бюджету  в  сумі      964,419 тис. грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
-   коштів районного бюджету – 100,0 тис. грн на забезпечення видатків, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах відповідно до законодавства.
На фінансову підтримку закладу охорони здоров’я, який надає послуги на вторинному рівні - комунальному  некомерційному   підприємству  передбачені кошти  в  обсязі      7154,734 тис. грн, з них за рахунок:
-   коштів медичної субвенції у сумі 5098,5 тис.грн  для оплати поточних видатків, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, до 01 квітня 2020 року;
-   коштів дотації на здійснення переданих видатків з утримання закладів охорони здоров’я   за  рахунок  відповідної  додаткової  дотації  з  державного  бюджету  в сумі 2056,234 тис. грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
Нікольській райдержадміністрації, як головному розпоряднику програми у галузі «Охорона здоров’я» за рахунок коштів медичної субвенції передбачені цільові видатки на  лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет відповідно до субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я в обсязі 177,3 тис. грн.
 
Управління соціального захисту населення  Нікольської райдержадміністрації
Загальний обсяг видатків, передбачений на 2020 рік головному розпоряднику коштів управлінню соціального захисту населення  Нікольської  райдержадміністрації  складає 8352,968 тис.грн.
У прогнозних показниках на 2020 рік враховані обсяги на захищені видатки, а саме на:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї –  5922,586 тис. грн, що на 824,808 тис.грн більше ніж заплановано бюджетом у 2019 році;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 311,743 тис. грн;
- медикаменти – 8,736 тис.грн;
- продукти харчування – 137,237 тис. грн;
- соціальне забезпечення – 1636,667 тис.грн.
Також враховані видатки на окремі бюджетні програми соціального характеру, які фінансуються з районного бюджету, відповідно до фактичної потреби за розрахунками головного розпорядника коштів, а саме:
-                      на  надання  фінансової  підтримки на виконання проєктів та заходів соціального спрямування згідно проведених конкурсів в обсязі 147,5 тис. грн;
-                      на компенсаційні виплати за пільговий проїзд у сумі 40,951 тис.грн;
-                      на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку у сумі 49,92 тис.грн;
-                      на оздоровлення та відпочинок дітей в обсязі 600,0 тис. грн.
Із загального обсягу видаткової частини за головним розпорядником коштів районного бюджету по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» 382,9 тис. грн – кошти іншої субвенції з місцевого бюджету, а саме:
-                     12,802 тис. грн на компенсацію видатків за надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору;
-                       303,848 тис. грн на виконання окремих державних програм соціального захисту населення;
-                      10,0 тис. грн на надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції;
-                      56,25 тис. грн на забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 
Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації
В проєкті районного бюджету на 2020 рік на утримання установ, підпорядкованих відділу культури і туризму Нікольської райдержадміністрації, передбачено 14122,345 тис.грн.
За рахунок коштів районного бюджету буде утримуватись  мережа установ бібліотек, музеїв, будинків культури, школа естетичного виховання та інші заклади по галузі «Культура і мистецтво».
У прогнозних показниках на 2020 рік враховані обсяги на захищені видатки, а саме на:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 12812,103 тис. грн, що на 1509,608 тис.грн більше ніж заплановано у 2019 році;
-  оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 799,442 тис. грн;
- соціальне забезпечення – 45,0 тис. грн згідно заходу Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2020 рік.
 
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Нікольської райдержадміністрації
Загальний обсяг видатків, передбачений на 2020 рік головному розпоряднику коштів  відділу у справах сім’ї, молоді  та  спорту  Нікольської  райдержадміністрації  складає 3905,688 тис.грн.
У прогнозних показниках на 2020 рік враховані обсяги на захищені видатки, а саме на:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 2985,051 тис. грн, що на 950,747 тис.грн. більше ніж заплановано у бюджеті на 2019 рік;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 200,679 тис. грн;
- соціальне забезпечення  - 120,0 тис. грн.
Із загального обсягу видатків враховані кошти на підтримку спорту вищих досягнень (стипендії перспективним спортсменам) у сумі 120,0 тис.грн та проведення навчально – тренувальних зборів і змагань в обсязі 298,225 тис.грн, з них 62,275 тис. грн на реалізацію заходів  масового футболу.
Також видаткова частина за головним розпорядником коштів районного бюджету по галузі «Фізична культура та спорт» збільшена за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету на створення та облаштування наметових майданчиків для відпочинку молоді та дітей в обсязі 250,0 тис. грн, з них 96,0 тис. грн – кошти, спрямовані до бюджету розвитку на придбання обладнання довгострокового користування.
 
Районна рада
З районного бюджету на утримання Нікольської районної ради, як головного розпорядника коштів районного бюджету за бюджетними програмами передбачені видатки в обсязі 4994,289 тис. грн.
У прогнозних показниках на 2020 рік враховані обсяги на захищені видатки, а саме на:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 3810,345 тис. грн, що на 645,155 тис.грн більше ніж заплановано бюджетом у 2019 році;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 191,301 тис. грн.
 
 
Резервний фонд
Враховані кошти резервного фонду районного бюджету на 2020 рік відповідно до норм бюджетного законодавства в обсязі, який не перевищує одного відсотку обсягу видатків загального фонду районного бюджету у сумі  1000,0 тис. грн.
 
 
Інформація про хід виконання бюджету району за 9 місяців 2019 року
 
За підсумками виконання бюджету за 9 місяців 2019 року до загального фонду бюджету з урахуванням трансфертів надійшло 189382,069 тис. грн, або 72,4% до уточненого плану на рік,  що на 12421,467 тис. грн менше ніж за відповідний період минулого року.
Доходи бюджету району (без трансфертів) склали 40923,939 тис. грн, або 75,9% до річних призначень. За аналогічний період минулого року надходження збільшились  на 3245,587 тис. грн.
Основне джерело доходів районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб, надходження склали 40698,143 тис. грн, або 75,83% до уточнених річних показників. Питома вага в загальній сумі доходів, одержаних за 9 місяців 2019 року, складає 99,4%. Проти відповідного періоду 2018 року надходження податку збільшились на 3243,517 тис. грн, або на 8,7%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Інших податків надійшло у сумі 225,796 тис. грн.
До спеціального фонду надійшло 9226,489 тис. грн, з них 98,37%  власні надходження бюджетних установ.
 
 
 
 
Начальник фінансового управління
Нікольської райдержадміністрації                                                                                   Т.ГУЦ
 
 Додаток 1        
                                      до рішення сесії районної ради 
                           24  грудня  2019  №   7/44-757
Доходи районного бюджету на 2020 рік
5305200000
(код бюджету)
тис. грн
Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 61 503,000 61 503,000 0,0 0,0
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 61 500,000 61 500,000 0,0 0,0
11010000 Податок на доходи фізичних осіб   61 500,000 61 500,000 0,0 0,0
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 49 400,000 49 400,000    
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 1 990,000 1 990,000    
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 9 200,000 9 200,000    
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 910,000 910,000    
11020000 Податок на прібуток підприємств комунальної власності 3,000 3,000    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 3,000 3,000    
20000000 Неподаткові надходження 2 601,721 270,000 2 331,721 0,000
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 270,000 270,000    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 20,000 20,000    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 250,000 250,000    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 331,721   2 331,721  
25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами  2 331,721   2 331,721  
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями 1 056,793   1 056,793  
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської ) діяльності 1 257,490   1 257,490  
25010300 Плата за оренду майна 17,438   17,438  
  Разом власних доходів 64 104,721 61 773,0 2 331,721  
40000000 Офіційні трансферти 108 819,500 108 819,500 0,0 0,0
41020100 Базова дотація 35 071,000 35 071,000    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 59 748,100 59 748,100    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 5 098,500 5 098,500    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 6 985,500 6 985,500    
41051000  Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої сібвенції 975,900 975,900    
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 177,300 177,300    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 763,200 763,200    
  Всього доходів 172 924,221 170 592,500 2 331,721 0,0
Керуючий справами районної ради О.ГОРБАТЕНКО
                                                                                                                                        
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації
Начальник фінансового управління         Т.ГУЦ
Додаток 2
до рішення районної ради
  24  грудня  2019  №   7/44-757  
Фінансування районного бюджету на 2020 рік
тис.грн
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0,000 -96,000 96,000 96,000
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,000 -96,000 96,000 96,000
208100 На початок періоду 0,000      
208200 На кінець періоду 0,000      
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,000 -96,000 96,000 96,000
X Загальне фінансування 0,000 -96,000 96,000 96,000
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 0,000 -96,000 96,000 96,000
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,000 -96,000 96,000 96,000
602100 На початок періоду 0,000      
602200 На кінець періоду 0,000      
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,000 -96,000 96,000 96,000
X Загальне фінансування 0,000 -96,000 96,000 96,000
 
Керуючий справами районної ради О.ГОРБАТЕНКО
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації
Начальник фінансового управління Т.ГУЦ
  Додаток 3
  до рішення районної ради
    24  грудня  2019  №   7/44-757  
 
РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету на 2020 рік
5305200000  
(код бюджету)  
  тис.грн
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Нікольська районна рада (головний розпорядник) 4994,289 4994,289 3810,345 191,301   1274,490   1274,490 143,799 1068,830   6268,779
0110000     Нікольська районна рада (відповідальний виконавець) 4994,289 4994,289 3810,345 191,301   1274,490   1274,490 143,799 1068,830   6268,779
0200000     Нікольська райдержадміністрація (головний розпорядник) 13890,330 13890,330 4543,651 3020,653   120,368   120,368 81,381     14010,698
0210000     Нікольська райдержадміністрація (відповідальний виконавець) 13890,330 13890,330 4543,651 3020,653   120,368   120,368 81,381     14010,698
0600000     Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 123730,880 123730,880 105084,882 13667,731   846,563   846,563     0,000 124577,443
0610000     Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 123730,880 123730,880 105084,882 13667,731   846,563   846,563     0,000 124577,443
0800000     УСЗН Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 8352,968 8352,968 5922,586 311,743   42,300   42,300 42,300     8395,268
0810000     УСЗН Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 8352,968 8352,968 5922,586 311,743   42,300   42,300 42,300     8395,268
1000000     Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 14122,345 14122,345 12812,103 799,442   48,000   48,000   3,000   14170,345
1010000     Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 14122,345 14122,345 12812,103 799,442   48,000   48,000   3,000   14170,345
1100000     Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Нікольської РДА (головний розпорядник) 3905,688 3905,688 2985,051 200,679   96,000 96,000         4001,688
1110000     Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Нікольської РДА (відповідальний виконавець) 3905,688 3905,688 2985,051 200,679   96,000 96,000         4001,688
3700000     Фінансове управління Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 1500,000 500,000                   1500,000
3710000     Фінансове управління Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 1500,000 500,000                   1500,000
Х Х Х Усього 170496,500 169496,500 135158,618 18191,549 0,000 2427,721 96,000 2331,721 267,480 1071,830 0,000 172924,221
 
Керуючий справами районної ради   О.ГОРБАТЕНКО
 
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації  
Начальник фінансового управління   Т.ГУЦ
 
 
 
Додаток  4
до рішення районної ради
  24  грудня  2019  №   7/44-757  
Міжбюджетні трансферти на 2020 рік
5305200000
(код бюджету) тис.грн
Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного трансферту Дотації з державного бюджету Дотації з місцевих бюджетів Субвенції з  усього
державного бюджету місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
з обласного бюджету загального фонду субвенція загального фонду на:
базова дотація дотація на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я  за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету освітня медична на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на інклюзивно - ресурсні центри)  здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції усього інша
з селищного та сільських бюджетів з обласного бюджету на:
  компенсацію видатків за надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору  надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції  виконання окремих державних програм соціального захисту населення:пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування; встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп на створення та облаштування наметових майданчиків для відпочинку молоді та дітей  забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи
цільові видатки на лікування хворих на цукровий  та нецукровий діабет
41020100 41040200 41033900 41034200 41051000 41051500 41053900  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Нікольська селищна рада             0,00              
Боївська сільська рада             0,00              
Зорянська сільська рада             0,00              
Зеленоярська сільська рада             0,00              
Кальчицька сільська рада             0,00              
Касянівська сільська рада             0,00              
Малоянисольська сільська рада             0,00              
Новокраснівська сільська рада             0,00              
Республіканська сільська рада             -130,3 -130,3            
Темрюцька сільська рада             0,00              
Тополинська сільська рада             0,00              
                             
районний бюджет 35071,0 6985,5 59748,1 5098,5 975,9 177,3 763,2 130,3 12,802 10,0 303,848 250,000 56,25 108819,50
                             
УСЬОГО 35071,0 6985,5 59748,1 5098,5 975,9 177,3 763,2 130,3 12,802 10,0 303,848 250,000 56,25 108834,50
Керуючий справами районної ради О.ГОРБАТЕНКО
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації
Начальник фінансового управління Т.ГУЦ
Додаток  5
до рішення районної ради
  24  грудня  2019  №   7/44-757  
Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2020 році
тис.грн
Код  програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування головного розпорядника коштів районного бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою  програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету   Найменування  об'єктів та заходів видатки на які будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку Обсяг видатків бюджету розвитку у тому числі за рахунок трансфертів з місцевих бюджетів
субвенції з обласного бюджету
Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник)
Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець)
1115011 Проведення навчально - тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту  на створення та облаштування наметових майданчиків для відпочинку молоді та дітей 96,000 96,000
ВСЬОГО за головним розпорядником 96,000 96,000
РАЗОМ 96,000 96,000
Керуючий справами районної ради О.ГОРБАТЕНКО
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА
Начальник фінансового управління Т.ГУЦ
Додаток  6
до рішення районної ради
  24  грудня  2019  №   7/44-757  
Розподіл витрат районного бюджету на реалізацію районних програм у 2020 році
5305200000
(код бюджету)
тис.грн
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Програма розвитку освіти: "Освіта Нікольського району в европейському вимірі. 2017-2020 роки", напрям програми  "Здоров'я через освіту" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2020 рік", підрозділ 2.15 "Соціальний захист населення" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2020 рік", підрозділ 2.16 "Підтримка сім'ї, дітей та молоді" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2020 рік", підрозділ 2.19 "Охорона здоров'я"   Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2020 рік", підрозділ 2.21 "Культура і туризм" у тому числі джерела фінансування УСЬОГО з них:
субвенції місцевих бюджетів загальний фонд спеціальний фонд
бюджет розвитку
1 2 3 4 5   6 7 8 9 10
Нікольська селищна рада                    
Боївська сільрада                    
Зорянська сільрада                    
Зеленоярська сільрада                    
Кальчицька сільрада                    
Касянівська сільрада                    
Малоянисольська сільрада                    
Новокраснівська сільрада                    
Республіканська сільрада 130,300           130,300 130,300 130,300  
Темрюцька сільрада                    
Тополинська сільрада                    
                     
районний бюджет   238,371   8219,153   45,000   8502,524 8502,524  
                     
обласний бюджет     250,000       250,000 250,000 154,000 96,000
                     
ВСЬОГО 130,300 238,371 250,000 8219,153   45,000 380,300 8882,824 8786,824 96,000
Керуючий справами районної ради О ГОРБАТЕНКО
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації
Начальник фінансового управління Т.ГУЦ
 
 
УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
 
 
 
  _12 грудня 2018 року___7/34-581_____
смт Нікольське
 
  


Про районний бюджет на 2019 рік
 
 
          Керуючись Бюджетним кодексом України, враховуючи прийняття проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» у другому читанні (23 листопада 2018 року) та розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово – цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2019 рік» від 21.11.2018 року,  відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
 
              ВИРІШИЛА:
 
1.     Визначити на 2019 рік:
 
  доходи районного бюджету, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету та доходи спеціального фонду районного бюджету в обсязі згідно з додатком  1 до цього рішення;
 видатки районного бюджету, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету та видатки спеціального фонду районного бюджету в обсязі згідно з додатком 3 до цього рішення;
профіцит за загальним фондом районного бюджету в обсязі згідно додатку 2, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);
дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету згідно додатку 2, джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);
оборотний   залишок   бюджетних   коштів   районного  бюджету  в  сумі    2500,0 тис. грн, що становить  0,96 відсотка видатків загального фонду районного бюджету;
резервний  фонд  районного  бюджету  у  розмірі 1000,0 тис. грн, що  становить 0,4 відсотка видатків загального фонду районного бюджету.
Витрачання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 (зі змінами) та Порядку використання коштів резервного фонду районного бюджету, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 12.03.2013 № 64.
 
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
 
3.              Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
 
4.              Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення з урахуванням частини п’ятої статті 71 Бюджетного кодексу України.
 
5.              Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію районних програм у 2019 році згідно з додатком 6 до цього рішення.
 
6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 1032, 1034,1036 Бюджетного кодексу України.
 
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.
 
8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з відповідними пунктами статті 691 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених згідно з частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України.
 
9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:
 
 оплату праці працівників бюджетних установ;
 нарахування на заробітну плату;
 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 забезпечення продуктами харчування;
 оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 поточні трансферти населенню;
 поточні трансферти місцевим бюджетам.
 
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 
11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:
 
1)              забезпечити згідно з частиною 4 статті 77 Бюджетного кодексу України у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
 
2)              затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України;
 
3)              затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням, відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України;
 
4)              протягом року здійснювати заходи щодо управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
 
5)              утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, враховуючи видатки на премії та інші види заохочувань або винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисами на утримання бюджетних установ;
 
6)              забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до бюджетного законодавства:
 
здійснити публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками відповідно до вимог пункту 5 статті 28 Бюджетного кодексу України;
оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.
 
Інші положення, що регламентують процес виконання районного бюджету.
 
12. Установити, що:
 
1)              розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік у територіальному органі Державної казначейської служби України.
Будь-які зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства.
У разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії, розпорядники районного бюджету в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють розрахунки за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості. Зобов’язання за спеціальним фондом бюджету беруться виключно в межах фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.
 
2)              фінансування видатків районного бюджету здійснюється в межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії;
 
13.            Надати право голові районної ради приймати у міжсесійний період розпорядження з наступним затвердженням їх на сесіях районної ради:
 
1) про урахування у складі районного бюджету, а також визначення напрямків подальшого використання трансфертів:
- з державного та обласного бюджетів, що виділяються додатково району на підставі законодавчих та нормативних актів;
- з обласного бюджету, селищного та сільських бюджетів на виконання регіональних та районних програм і спільних заходів.
 
2)              про виключення зі складу районного бюджету коштів трансфертів з державного та обласного бюджетів, селищного та сільських бюджетів на підставі законодавчих та нормативних актів.
 
14.           Районній державній адміністрації здійснювати, відповідно з вимогами статті 23 Бюджетного кодексу України, у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
 
15. Фінансовому управлінню Нікольської райдержадміністрації:
 
1)              у разі перевиконання дохідної частини бюджету  згідно з нормами пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України надавати пропозиції щодо спрямування надпланових надходжень, в першу чергу на захищені статті видатків, для розгляду їх на сесії районної ради;
 
2)              дозволити у процесі виконання районного бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати внесення змін до бюджетних призначень у порядку, встановленому для складання проекту бюджету відповідно до вимог ст. 23 Бюджетного кодексу України;
 
3)              у разі ненадання головними розпорядниками коштів районного бюджету своєчасних пропозицій щодо розподілу розрахункових граничних показників на бюджетний період або інших додаткових надходжень до районного бюджету (у тому числі міжбюджетних трансфертів з державного бюджету) на основі результатів аналізу  здійснювати перерозподіл на підставі протокольного доручення голови райдержадміністрації за підсумками робочої наради при голові райдержадміністрації за участю керівництва районної ради;
 
4)              розробити заходи щодо організації виконання цього рішення головними розпорядниками коштів районного бюджету.
 
 
 
16.Головним розпорядникам коштів районного бюджету:
 
1)              забезпечити впорядкування видатків, які здійснюються за рахунок бюджетних призначень, з приведенням показників по мережі, штатам і контингентам установ і організацій відповідно з доведеними бюджетними асигнуваннями на їх утримання у 2018 році;
2)              забезпечити виконання підпункту 4 пункту 15 цього рішення.
 
17. Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
18. Рішення діє з 01 січня  по 31 грудня 2019 року.
 
19.            Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.
 
20.           Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, фінансів, бюджету та розвитку малого і середнього бізнесу (Каіра).
 
 
 
 
 
Голова районної ради                                                                                 В. МІТЬКО


 
Пояснювальна записка
до проекту районного бюджету на 2019 рік
 
Соціально – економічний стан Нікольського району
 
Територія району складає – 1221,6 га, у районі проживає 27,8 тис осіб. До складу району входять 42 села та 1 селище.
 
 
Основні показники економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та прогноз на 2020 – 2021 роки
 
Показники
Одиниця виміру
2018 рік
2019 рік (до проекту програми)
2019 рік у % до очік. вик. 2018 року
2020 рік (прог-ноз)
2021 рік (прог-ноз)
Очікуване виконання
У % до факту 2017 року
Фінансові самодостатність
 
 
 
 
 
 
 
Збір податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, всього:
тис.грн
189295,2
111,4
194723,5
102,9
199591,6
203583,4
Доходи бюджету (без трансфертів), всього
тис.грн
106305,1
117,7
100646,8
94,7
102971,1
105944,6
Трансферти з Державного бюджету – разом, з них:
тис.грн
227570,3
119,5
222530,4
97,8
222648,7
222648,7
   базова дотація
тис.грн
22452,1
в 3,7 р.б.
30663
136,6
30663
30663
   субвенція на виконання окремих програм соціального захисту
тис.грн
107388,4
97,6
107739,9
100,3
107739,9
107739,9
   інші додаткові дотації і субвенції
тис.грн
25523,2
148,3
10097,9
39,6
10216,2
10216,2
Видатки бюджету міста (району), всього
тис.грн
333886,9
119,9
323177,2
96,8
325619,8
328593,3
Податковий борг до бюджетів усіх рівнів, всього
тис.грн
4400,0
142,4
4400,0
100,0
4400,0
4400,0
   з нього: до Державного бюджету
тис.грн
320,0
85,4
460,0
143,8
430,0
460,0
   до місцевого бюджету
тис.грн
3980,0
146,6
4830,0
121,4
5770,0
6610,0
Рівень дотаційності бюджетів (частка базової дотації в доходах загального фонду бюджету міста (району) (без урахування субвенцій)
%
24,0
3,1 р.б.
31,6
131,6
30,9
30,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доходи районного бюджету на 2019 рік
 
Прогноз доходної частини районного бюджету на 2019 рік розроблено на основі чинного (зі змінами) до Податкового та Бюджетного кодексів України, проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та інших законодавчих актів.
Прогноз доходів районного бюджету на 2019 рік обраховано у сумі 264595,929 тис. грн., у тому числі:
-        загальний фонд – 53931,3 тис. грн;
-        спеціальний фонд - 2931,337 тис. грн;
-        міжбюджетні трансферти – 207733,292 тис. грн.
Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 99,5%. При плануванні на 2019 рік було враховано збільшення мінімальної заробітної плати на 12,1%, очікується надходження податку у сумі 53643,3 тис.грн.
За рахунок інших надходжень до бюджету району надійде 278 тис.грн.
Прогнозні показники доходів загального фонду районного бюджету на 2019 рік, у порівнянні із затвердженими на 2018 рік, збільшено на 64100,001тис. грн, або на 2,5 %.
 
Міжбюджетні трансферти
 
Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надається районному бюджету з державного та обласного бюджетів враховано у сумі 207733,292  тис. грн, а саме:
- базова дотація, яка надається районному бюджету на вирівнювання податкоспроможності – 30666,0 тис.грн;
- освітня субвенція - 53127,1 тис. грн, яка спрямовується виключно на заробітну плату педагогічним працівникам та розрахована на основі формули, виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя в умовах 2019 року;
- медична субвенція – 19076,1 тис. грн, яка спрямовується на поточні видатки, за виключенням комунальних послуг і енергоносіїв. В обсязі медичної субвенції враховано видатки на надання вторинної медичної допомоги населенню відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» передбачені у державному бюджеті за окремою бюджетною програмою Міністерства охорони здоров я України;
- субвенції на здійснення державних програм соціального захисту - 91691,7 тис. грн;
- дотація на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 9837,192 тис.грн;
- субвенція на здійснення програм у галузі освіта за рахунок коштів освітньої субвенції (на інклюзивно – ресурсні центри) – 1161,4 тис. грн;
- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 96,7 тис. грн;
- субвенція на здійснення програм у галузі охорона здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 1794,8 тис. грн, з них: цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 819,9 тис. грн та цільові кошти для медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб – 974,9 тис. грн;
- субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 164,0 тис. грн;
            - інші субвенції з місцевого бюджету – 118,3 тис.грн.
 
Спеціальний фонд
 
Джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік є:
1)                  власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок районного бюджету. Відповідно розрахунків головних розпорядників коштів районного бюджету обсяг визначено у сумі 2931,337 тис. грн;
2)                   кошти, які передаються із загального фонду районного бюджету до бюджету розвитку, який є складовою частиною спеціального фонду районного бюджету та складає 63,084 тис. грн.
 
Загальні підходи до формування видатків районного бюджету на 2019 рік
 
Керуючись частиною першою статті 20 та пункту 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України проект районного бюджету складено із застосуванням програмно – цільового методу бюджетування.
При формуванні видаткової частини районного бюджету, спрямованої на утримання бюджетної сфери, враховані обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у проекті Закону «Про Державний бюджет України на 2019 рік», прийнятому Верховною Радою України 23 листопада 2018 року у другому читанні та власні ресурси районного бюджету.
Видатки районного бюджету прогнозовані на базі прогнозних показників доходної частини районного бюджету з дотриманням принципу пропорційності планування призначень на здійснення видаткових повноважень.
Першочергово також прогнозовані обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання встановлених соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, впровадження заходів з енергозбереження, а також виконання в межах фінансових можливостей районного бюджету програм економічного і соціального розвитку району.
Загальний обсяг видатків загального та спеціального фондів на 2019 рік визначений в обсязі 264595,929 тис. грн, що забезпечує фінансування гарантованих державою конституційних та законодавчих норм.
Видатки загального фонду районного бюджету зросли на 6586,706 тис. грн проти показників бюджету 2018 року.
Відповідно до вимог статті 77 Бюджетного кодексу України видатки на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами враховані у повному обсязі.
Першочергові  статті видатків районного бюджету по галузях бюджетної сфери склали:
-        оплата праці і нарахування на заробітну плату – 130924,459 тис. грн;
-        комунальні послуги та енергоносії – 18849,157 тис. грн;
-        продукти харчування –  2896,79 тис. грн;
-        придбання медикаментів, у тому числі пільгових – 1029,299 тис. грн.
Фонд заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 2019 рік розрахований на затверджену штатну чисельність згідно чинного законодавства, з урахуванням запровадження розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня - 4173 грн. та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 1921 грн, встановлення розміру єдиного соціального внеску на рівні 22 %.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з урахуванням спожитих середньорічних натуральних показників, діючих тарифів та індексів прогнозного підвищення у 2019 році за прогнозними макропоказниками економічного і соціального розвитку України, схваленими постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 № 546 за першим (базовим) сценарієм, в середньому на коефіцієнт 1,1.
При формуванні районного бюджету за головними розпорядниками коштів передбачені інші незахищені видатки, зокрема, послуги зв’язку та відсотки банку у повному обсязі.
 
 
Видатки в розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету
 
Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації
Проектом розрахунків районного бюджету на 2019 рік на утримання установ і закладів, підпорядкованих відділу освіти Нікольської райдержадміністрації у загальному обсязі бюджету по загальному фонду передбачено 110790,436 тис. грн.
У прогнозних показниках на 2019 рік враховані обсяги на захищені видатки:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї –92121,98 тис. грн, що на 13250,653 тис. грн більше ніж заплановано бюджетом у 2018 році;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 14022,824 тис. грн;
- продукти харчування – 2415,75 тис. грн.
Фінансування закладів освіти в 2019 році буде здійснюватися за рахунок:
-                 коштів освітньої субвенції, яка спрямовується на оплату праці з нарахуванням на заробітну плату педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 53127,1 тис. грн;
-                 коштів дотації на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 6346,024 тис. грн на оплату енергоносіїв закладів загальної середньої освіти;
-                 коштів субвенції на здійснення програм у галузі освіта за рахунок коштів освітньої субвенції (на інклюзивно – ресурсні центри) – 1161,4 тис. грн;
-                  коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 96,7 тис. грн;
-        власних ресурсів районного бюджету – 56405,236 тис.грн.
За рахунок коштів спеціального фонду районного бюджету (батьківська плата) передбачені видатки на продукти харчування у сумі 417,758 тис. грн.
За рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на роботи з проведення експертизи до проекту «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в комунальному закладі «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа (коригування)» в обсязі 63,084 тис. грн.
 
Нікольська райдержадміністрація
Райдержадміністрації, як головному розпоряднику коштів районного бюджету по галузі «Охорона здоров’я» на 2019 рік за загальним фондом районного бюджету передбачені видатки в обсязі 24905,148 тис. грн.
На фінансову підтримку закладу охорони здоров’я, який надає послуги на первинному рівні – комунальному некомерційному підприємству передбачено кошти в сумі 1343,499 тис. грн, з них за рахунок:
- коштів дотації на здійснення переданих видатків з утримання закладів охорони здоров’я  за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 964,419 тис. грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- коштів районного бюджету – 379,08 тис.грн на забезпечення видатків, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах відповідно до законодавства.
На фінансування закладу охорони здоров’я, який надає послуги на вторинному рівні передбачено кошти в сумі 23397,649 тис. грн, з них за рахунок:
- коштів медичної субвенції у сумі 19076,1 тис.грн  для оплати поточних видатків, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- коштів дотації на здійснення переданих видатків з утримання закладів охорони здоров’я  за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 2526,749 тис. грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- коштів на здійснення програм у галузі охорона здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 1794,8 тис. грн, з них: цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 819,9 тис. грн та цільові кошти для медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб – 974,9 тис. грн.
Нікольській райдержадміністрації, як головному розпоряднику програми на централізовані заходи у галузі охорона здоров’я передбачені видатки на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції в обсязі 164,0 тис. грн.
 
Управління соціального захисту населення  Нікольської райдержадміністрації
Загальний обсяг видатків, передбачений на 2019 рік головному розпоряднику коштів управлінню соціального захисту населення  Нікольської  райдержадміністрації  складає 98275,9 тис.грн.
У прогнозних показниках на 2019 рік враховані обсяги на захищені видатки на:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 5097,778 тис. грн, що на 1313,834 тис.грн більше ніж заплановано бюджетом у 2018 році;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 256,377 тис. грн;
- медикаменти – 9,375 тис.грн;
- продукти харчування – 137,237 тис. грн;
- соціальне забезпечення – 92284,428 тис.грн.
Також враховані видатки на окремі бюджетні програми соціального характеру, які фінансуються з районного бюджету, відповідно до фактичної потреби за розрахунками головного розпорядника коштів, а саме:
-                  на  надання  фінансової  підтримки  згідно програми «Ветеран»  в обсязі 266,564 тис.грн;
-                  на компенсаційні виплати за пільговий проїзд у сумі 30,8 тис.грн;
-                  на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку у сумі 144,108 тис.грн;
-                  інші  заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення у сумі 200,32 тис. грн.
 
Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації
В проекті районного бюджету на 2019 рік на утримання установ, підпорядкованих відділу культури і туризму Нікольської райдержадміністрації, передбачено 12524,396 тис.грн.
За рахунок коштів районного бюджету буде утримуватись мережа установ бібліотек, музеїв, будинків культури, школа естетичного виховання та інші заклади по галузі культури і мистецтва.
У прогнозних показниках на 2019 рік враховані обсяги на захищені видатки на:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 11302,495 тис. грн, що на 1834,366 тис.грн більше ніж заплановано у 2018 році;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 700,44 тис. грн.
 
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Нікольської райдержадміністрації
Загальний обсяг видатків, передбачений на 2019 рік головному розпоряднику коштів відділу у справах сім’ї, молоді  та  спорту  Нікольської  райдержадміністрації складає 2667,045 тис.грн.
У прогнозних показниках на 2019 рік враховані обсяги на захищені видатки на:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 2034,304 тис. грн, що на 61,251 тис.грн. більше ніж заплановано у 2018 році;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 178,379 тис. грн.
Із загального обсягу видатків враховані кошти на підтримку спорту вищих досягнень (стипендії перспективним спортсменам) у сумі 100,0 тис.грн та проведення навчально – тренувальних зборів і змагань в обсязі 179,38 тис.грн, у тому числі на реалізацію заходів програми «Розвитку масового футболу в Нікольському районі на 2017 – 2020 роки» у сумі 70,0 тис. грн
 
Районна рада
З районного бюджету на утримання Нікольської районної ради, як головного розпорядника коштів передбачені видатки у сумі  4513,863 тис. грн.
У прогнозних показниках на 2019 рік враховані обсяги на захищені видатки на:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 3165,19 тис. грн, що на 1540,855 тис.грн більше ніж заплановано бюджетом у 2018 році;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 199,969 тис. грн.
 
Резервний фонд
Пропонується резервний фонд районного бюджету на 2019 рік затвердити в обсязі не більше одного відсотку обсягу видатків загального фонду районного бюджету у сумі  1000,0 тис.грн.
 
Прогноз районного бюджету на 2020 та 2021 роки
 
Прогноз районного бюджету на наступні два бюджетні періоди (далі – Прогноз) розроблено з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевого бюджету та міжбюджетних відносин, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки, схваленими постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 № 546, за першим (базовим) сценарієм, а також з урахуванням засад та принципів формування бюджетів, які закладені в проекті Основних напрямків бюджетної політики на 2019 – 2021 роки, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 № 315-р.
Прогноз включає індикативні прогнозні показники районного бюджету за основними видами доходів та видатків.
Основними завданнями бюджетної політики району на середньострокову перспективу в умовах стабілізації національної економіки України є:
-        підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів;
-        забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених районними програмами;
-        запровадження дієвих заходів з енергозбереження;
-        застосування програмно – цільового методу у бюджетному процесі;
-        підтримка економічного зростання району, підвищення рівня прозорості та раціональності бюджетного процесу, зміцнення фінансово – економічної самостійності районного бюджету.
Можливими ризиками невиконання показників Прогнозу є можливі зміни податкового та бюджетного законодавства, продовження процесу децентралізації та інших реформ.
Водночас з метою збалансування показників районного бюджету на 2019-2021 роки та підвищення рівня його фінансової забезпеченості при складанні прогнозних показників доцільно:
- провести оптимізацію витрат головних розпорядників коштів районного бюджету шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника;
- забезпечити неухильне дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України.
Пріоритетними напрямами розвитку району на 2020-2021 роки залишатимуться: забезпечення умов для соціально – економічного зростання в усіх галузях і сферах діяльності, модернізація інфраструктури, зростання надходжень до районного бюджету та підвищення життєвого рівня населення району.
 
Інформація про хід виконання бюджету району за 9 місяців 2018 року
 
За підсумками виконання бюджету за 9 місяців 2018 року до загального фонду бюджету з урахуванням трансфертів надійшло 201803,536 тис. грн, або 74,1% до уточненого плану на рік, що на 20545,73 тис. грн більше ніж за відповідний період минулого року.
Доходи бюджету району (без трансфертів) склали 37678,352 тис. грн, або 82,6% до річних призначень. За аналогічний період минулого року надходження збільшились на 9641,267 тис. грн.
Основне джерело доходів районного бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, надходження склали 37454,626 тис. грн, або 82,56% до уточнених річних показників. Питома вага в загальній сумі доходів, одержаних за 9 місяців 2018 року, складає 99,4%. Проти відповідного періоду 2017 року надходження податку збільшились на 9619,62 тис. грн, або на 34,6%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Інших податків надійшло у сумі 223,726 тис. грн.
До спеціального фонду надійшло 9534,304 тис. грн, з них 99,69% власні надходження бюджетних установ.
 
 
 
 
Начальник фінансового управління
Нікольської райдержадміністрації                                                                                   Т.ГУЦ
 

 
УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
            22.12.2017    7/26-417
смт Нікольське
 
  Про районний бюджет на 2018 рік
 
 
            Керуючись нормами ст. 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи прийняття проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» у другому читанні (07 грудня 2017 року) та розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово – цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2018 рік» від 14.12.2017 року № 1653/5-17,  відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
 
              ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2018 рік:
 - доходи районного бюджету, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету, доходи спеціального фонду районного бюджету згідно з додатком № 1 цього рішення;
- видатки районного бюджету, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету, видатки спеціального фонду районного бюджету в обсязі згідно з додатком № 2 цього рішення..
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду та спеціальному фонду згідно з додатком № 2 до цього рішення.
3. Визначити оборотний  залишок бюджетних коштів районного бюджету в сумі 2500,0 тис. грн.
4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 3 до цього рішення.
5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету в сумі 1000,0 тис.грн.
Витрачання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 (зі змінами) та Порядку використання коштів резервного фонду районного бюджету, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 12.03.2013 № 64.
6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою, перелік яких визначений ст. 55 Бюджетного кодексу України:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування державного (місцевого) боргу;
-поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
8. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 97, 101 Бюджетного кодексу України.
9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
Інші положення що стосуються бюджетних питань.
10. Встановити, що:
10.1. Фінансування видатків районного бюджету здійснюється в межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії;
10.2. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік у територіальному органі Державної казначейської служби України.
Будь-які зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства.
У разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії, розпорядники районного бюджету в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють розрахунки за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості. Зобов’язання за спеціальним фондом бюджету беруться виключно в межах фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.
11. Надати право голові районної ради приймати у міжсесійний період розпорядження з наступним затвердженням їх на сесіях районної ради:
11.1. Про урахування у складі районного бюджету, а також визначення напрямків подальшого використання трансфертів:
- з державного та обласного бюджетів, що виділяються додатково району на підставі законодавчих та нормативних актів;
- з обласного бюджету, селищного та сільських бюджетів на виконання регіональних та районних програм і спільних заходів.
11.2. Про виключення зі складу районного бюджету коштів трансфертів з державного та обласного бюджетів, селищного та сільських бюджетів на підставі законодавчих та нормативних актів.
12. Районній державній адміністрації:
12.1. Здійснювати, відповідно з вимогами статті 23 Бюджетного кодексу України, у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету перерозподіл видатків за кодами  програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
13. Фінансовому управлінню Нікольської райдержадміністрації:
13.1. У разі перевиконання дохідної частини бюджету за підсумками першого кварталу 2018 року та наступних звітних періодів надавати пропозиції щодо спрямування надпланових надходжень, в першу чергу на захищені статті видатків, для розгляду їх на сесії районної ради;
13.2. Дозволити у процесі виконання районного бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати внесення змін до бюджетних призначень у порядку, встановленому для складання проекту бюджету відповідно до вимог ст. 23 Бюджетного кодексу України;
13.3. У разі ненадання головними розпорядниками коштів районного бюджету своєчасних пропозицій щодо розподілу розрахункових граничних показників на бюджетний період або інших додаткових надходжень до районного бюджету (у тому числі міжбюджетних трансфертів з державного бюджету) на основі результатів аналізу  здійснювати перерозподіл на підставі протокольного доручення голови райдержадміністрації за підсумками робочої наради при голові райдержадміністрації за участю керівництва районної ради.
13.4. У двотижневий термін з дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» підготувати пропозиції щодо приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із цим Законом.
14. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:
14.1.Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
14.2.Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
14.3.Забезпечити впорядкування видатків, які здійснюються за рахунок бюджетних призначень, з приведенням показників по мережі, штатам і контингентам установ і організацій відповідно з доведеними бюджетними асигнуваннями на їх утримання у 2018 році.
14.4. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, враховуючи видатки на премії та інші види заохочувань або винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисами на утримання бюджетних установ.
15. Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.
16. Рішення діє з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.
17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, фінансів, бюджету та розвитку малого і середнього бізнесу (Каіра).
 
 
 
Голова районної ради                                                                                 В.М. Мітько
 
Пояснювальна записка
до проекту районного бюджету на 2018 рік
 
Соціально – економічний стан Нікольського району
 
Основними бюджетоутворюючими підприємствами в районі залишаються підприємства агропромислового комплексу.
У 2018 році валова продукція сільського господарства в усіх категоріях господарств становитиме 238478 тис. грн., що на 9,3% менше, ніж у 2017 році. Валовий збір зерна складе 104,594 тис. тонн, або 78,9% до показника 2017 року, врожайність соняшника складе 20 ц/га. До кінця року передбачається зменшення виробництва худоби, поголів’я складе:великої рогатої худоби – 4300 голів, або 75,2% до аналогічного періоду 2017 року, у тому числі: корів – 1510 голів (71,7 %), овець – 1550 голів (101,4 %). 
 Виробництво м’яса в живій вазі складе:750 тонн, або 71,6 % до рівня 2017 року, реалізація м’яса – 840 тонн (76,6%), виробництво молока – 11825 тонн (85,7 %).
На 2018 рік прогнозується стійка тенденція розвитку підприємництва, а саме: нарощування обсягів реалізації продукції та збільшення внеску малих та середніх підприємств та фізичних осіб – підприємців в загальних обсяг виробництва району, підвищення продуктивності зайнятості населення, вирішення соціальних проблем району.
За І півріччя 2017 року в смт. Нікольське введено в експлуатацію магазин товарів повсякденного попиту на 8 робочих місць за рахунок реконструкції нежитлового приміщення загальною площею 209 м2, торгівельною площею 89,9 м2. Витрати склали 150,0 тис. грн. Було встановлено павільйон з продажу швидкої їжі (фаст фуд).
Соціальний захист.
 Згідно Закону України «Про державну допомогу сім¢ям з дітьми» у 2018 році планується виплатити зазначені види допомоги на загальну суму 32175,0 тис. грн.  
Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» в 2018 році прогнозується виплатити державну соціальну допомогу 370 малозабезпеченим сім’ям на загальну суму 6625,0 тис. грн.
Згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» право на таку державну соціальну допомогу у 2018 році видатки на виплату державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам плануються в розмірі 8500,0тис.грн.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 81 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» у 2018 році планується продовжити подальшу роботу у напрямі створення нових прийомних сімей та будинків сімейного типу та збільшення видатків до 1204,7 тис. грн.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України   від 29.04.2004 року № 558 «Про затвердження Порядку призначення та виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги» у 2018 році планується призначити компенсаційні виплати 97 фізичним особам на суму 140,0 тис. грн.
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 року № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», загальна чисельність у 2018 році внутрішньо переміщених осіб, буде складатиме 14268.
Головною метою діяльності закладів охорони здоров'я визначено поліпшення стану здоров'я населення, створення умов для якісного і доступного для всіх громадян медичної допомоги.
У 2018 році передбачено проведення культурно-масових заходів. Основними напрямками розвитку розділу передбачено модернізацію комунальних закладів культури шляхом зміцнення матеріально-технічної бази, впровадження мобільних форм обслуговування населення; вдосконалення системи обліку та зберігання музейних колекцій; інтеграція закладів культури у світовий інформаційно-комунікаційний простір за рахунок впровадження і використання інтернет-технологій, створення веб-сайтів.
Забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи - одне з основних завдань бюджетної політики на 2018 рік.
 
Доходи районного бюджету на 2018 рік
 
Прогноз доходної частини районного бюджету на 2018 рік розроблено на основі чинного та запланованих змін до Податкового та Бюджетного кодексів України, проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та інших законодавчих актів.
Прогноз доходів районного бюджету на 2018 рік обраховано у сумі                          258185,928 тис. грн., у тому числі:
-          загальний фонд – 43500 тис. грн.;
-          спеціальний фонд - 3171,126 тис. грн.;
-          міжбюджетні трансферти – 211514,802 тис. грн.
Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 99,5%. При плануванні на 2018 рік було враховано збільшення мінімальної заробітної плати на 16,4%, очікується надходження податку у сумі 43297,4 тис. грн.
За рахунок інших надходжень до бюджету району надійде 202,6 тис. грн., а саме:   податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності –                 10,0 тис. грн., плата за надання адміністративних послуг - 81,0 тис. грн. та орендна плата за водні об’єкти - 29,0 тис. грн.
Прогнозні показники доходів загального фонду районного бюджету на 2018 рік, у порівнянні із затвердженими на 2017 рік, збільшено на 21446,308 тис. грн., або на 9,2 %.
 
Міжбюджетні трансферти
 
Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надається районному бюджету з державного та обласного бюджетів враховано у сумі 211045,4 тис. грн., а саме:
- базова дотація, яка надається районному бюджету на вирівнювання податкоспроможності – 22452,1 тис. грн.;
- освітня субвенція - 48111,7 тис. грн., яка спрямовується виключно на заробітну плату педагогічним працівникам та розрахована на основі нової формули, виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя в умовах 2018 року;
- медична субвенція – 21424,3 тис. грн., яка спрямовується на поточні видатки, за виключенням комунальних послуг і енергоносіїв. Із загального обсягу передбачених видатків у складі медичної субвенції 17551,0 тис.грн. - видатки на надання вторинної медичної допомоги населенню та 3873,3 тис.грн. - цільові видатки на надання первинної медичної допомоги до 01 липня 2018 року;
- субвенції на здійснення державних програм соціального захисту - 107360,4 тис. грн.
- дотація на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 11692,7 тис.грн.;
             - інша субвенція з обласного бюджету – 4,2 тис.грн.
                Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються районному бюджету з селищного та сільських бюджетів по загальному фонду складає 469,402 тис.грн., а саме:
-          інша субвенція з місцевого бюджету - 327,104 тис.грн.;
-          інша дотація з місцевого бюджету – 142,298 тис.грн.
 
Спеціальний фонд
 
Джерелом формування  спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік є власні надходження бюджетних установ. Відповідно розрахунків головних розпорядників коштів районного бюджету обсяг визначено у сумі 3171,126  тис. грн.
 
 
Загальні підходи до формування видатків районного бюджету на 2018 рік
 
Керуючись частиною першою статті 20 та пункту 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України проект районного бюджету складено із застосуванням програмно – цільового методу бюджетування.
При формуванні видаткової частини районного бюджету, спрямованої на утримання бюджетної сфери, враховані обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у Законі України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та власні ресурси районного бюджету.
Загальний обсяг видатків загального та спеціального фондів на 2018 рік визначений у сумі 258185,928 тис. грн., що забезпечує фінансування гарантованих державою конституційних та законодавчих норм.
Видатки загального фонду районного бюджету зросли на 51122,522 тис. грн. проти показників бюджету 2017 року.
Відповідно до ст. 77 Бюджетного кодексу України видатки на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами враховані у повному обсязі.
На утримання закладів і здійснення заходів у системі освіти (без врахування іншої субвенції з місцевого бюджету), охорони здоров’я, соціального захисту та соціального забезпечення (без трансфертів), культури і мистецтва, фізичної культури і спорту в проекті бюджету на 2018 рік передбачено 136325,979 тис. грн., або 56,3 % видатків загального фонду районного бюджету.
 Одну із найбільш питому вагу в структурі видатків загального фонду займає освіта у сумі 94643,907  тис. грн., або 37,11 %, що більше проти бюджету 2017 року на 32810,577 тис. грн., охорона здоров’я передбачена у сумі 24573,702 тис. грн. (у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету у сумі 251,8 тис.грн. на обслуговування внутрішньо переміщених осіб), або 9,64% із загального обсягу, що більше на 230,575 тис. грн., незважаючи на те, що обсяг видатків на надання первинної медичної допомоги населенню розрахований до 1 липня 2018 року. Питома вага видатків, спрямованих на галузь «Культура і мистецтво»  склала 4,09%, що більше відповідного показника 2017 року на 1866,048 тис. грн.; на напрямок фізична культура і спорт – 0,87%, що більше показника минулого бюджетного періоду на 974,854 тис. грн.
Визначені ключові статті видатків районного бюджету по галузях бюджетної сфери склали:
-          оплата праці і нарахування на заробітну плату – 114028,329 тис. грн.;
-          комунальні послуги та енергоносії – 15162,696 тис. грн.;
-          продукти харчування –  2975,549 тис. грн.;
-          придбання медикаментів, у тому числі пільгових – 1226,948 тис. грн.
Фонд заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 2018 рік обраховано на затверджену штатну чисельність по тарифних розрядах та обов’язкових виплатах згідно чинного законодавства, з урахуванням запровадження розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня - 3723 грн. та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 1762 грн., встановлення розміру єдиного соціального внеску на рівні 22 %.
Із загального обсягу видатків загального фонду, найбільшу питому вагу складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями 44,71 %, що більше проти минулого бюджетного періоду на 22384,017 тис. грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з урахуванням спожитих середньорічних натуральних показників, діючих тарифів та індексів прогнозного підвищення у 2018 році за прогнозними макропоказниками економічного і соціального розвитку за сценарієм 1, доведених Міністерством фінансів України.
При формуванні районного бюджету за головними розпорядниками коштів передбачені інші незахищені видатки, зокрема, послуги зв’язку та відсотки банку у повному обсязі.
 
 
Видатки в розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету
 
Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації
Проектом розрахунків районного бюджету на 2018 рік на утримання установ і закладів підпорядкованих відділу освіти Нікольської райдержадміністрації у загальному обсязі бюджету передбачено 94643,907 тис. грн.
У прогнозних показниках на 2018 рік враховані обсяги на захищені видатки:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї –78881,327 тис. грн., що на 21513,949 тис. грн. більше ніж заплановано у 2017 році;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 11415,403 тис. грн.;
- продукти харчування – 2512,959 тис. грн.
Фінансування закладів освіти в 2018 році буде здійснюватися за рахунок:
-                     коштів освітньої субвенції, яка спрямовується на оплату праці з нарахуванням на заробітну плату педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 48111,7 тис. грн.;
-                     коштів дотації на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 11434,604 тис. грн. на заробітну плату інших працівників загальноосвітніх закладів;
-                     власних ресурсів районного бюджету – 34819,174 тис.грн. Із загального обсягу видатків за рахунок коштів районного бюджету 19335,023 тис.грн. – на заробітну плату з нарахуванням на неї; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 11415,403 тис. грн.; продукти харчування – 2323,49 тис. грн.;
-                     коштів іншої субвенції з місцевого бюджету, спрямованої до районного бюджету на реалізацію заходів програми розвитку освіти: «Освіта Нікольського району в європейському вимірі. 2017-2020 роки» у сумі 249,469 тис.грн.
За рахунок коштів спеціального фонду районного бюджету (батьківська плата) передбачені видатки на продукти харчування у сумі 1495,0 тис. грн.
 
Нікольська райдержадміністрація, як головний розпорядник районного бюджету по галузі «Охорона здоров’я»
Райдержадміністрації, як головному розпоряднику коштів районного бюджету по галузі «Охорона здоров’я» на 2018 рік за загальним фондом районного бюджету передбачені видатки в обсязі 24573,702 тис. грн.
На фінансування закладів охорони здоров’я, які надають послуги на первинному рівні передбачено кошти в сумі 5093,962 тис. грн., з них за рахунок:
-   коштів медичної субвенції у сумі 3873,3 тис.грн., які передбачені у складі медичної субвенції як цільові для забезпечення видатків на надання первинної медичної допомоги до 01 липня 2018 року, крім видатків з оплати комунальних послуг і енергоносіїв;
-   коштів дотації на здійснення переданих видатків з утримання закладів охорони здоров’я  за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 258,096 тис. грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
-   коштів районного бюджету – 962,571 тис.грн., з них: 550,54 тис.грн. - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, медикаменти – 5,664 тис.грн., пільгові медикаменти – 178,1 тис.грн.
На фінансування закладу охорони здоров’я, який надає послуги на вторинному рівні передбачено кошти в сумі 19479,74 тис. грн., з них за рахунок:
-   коштів медичної субвенції у сумі 17551,0 тис.грн. для оплати поточних видатків, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.;
-   коштів районного бюджету – 1928,74 тис.грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
 
Управління соціального захисту населення  Нікольської райдержадміністрації
Загальний обсяг видатків, передбачений на 2018 рік головному розпоряднику коштів управлінню соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації складає 112322,877 тис.грн.
У прогнозних показниках на 2018 рік враховані обсяги на захищені видатки на:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 3783,944 тис. грн., що на 536,342 тис.грн. більше ніж заплановано у 2017 році;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 215,522 тис. грн.;
- медикаменти – 3,21 тис.грн.;
- продукти харчування – 118,555 тис. грн.;
- соціальне забезпечення – 107638,4 тис.грн.
Також враховані видатки на окремі бюджетні програми соціального характеру, які фінансуються з районного бюджету, відповідно до фактичної потреби за розрахунками головного розпорядника коштів, а саме:
-                      на виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю у сумі 138,997 тис. грн.;
-                      на надання фінансової підтримки громадській організації ветеранів у сумі 124,058 тис.грн.;
-                      на компенсаційні виплати за пільговий проїзд у сумі 58,1 тис.грн.;
-                      на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку у сумі 133,5 тис.грн.
-                      інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення у сумі 203,3тис. грн.
Крім того, враховані видатки на 2018 рік, які фінансуються за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету, спрямованої до районного бюджету на реалізацію заходів програм:
-          «Ветеран» на 2018 – 2020 роки у сумі 36,0 тис.грн.;
-                      Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом у Нікольському районі та безплатний проїзд один раз на рік до будь - якого пункту України і назад громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2018 - 2020 роки у сумі 40,0 тис.грн.;
-                     Програма забезпечення відшкодування компенсаційних виплат за користування послугами зв'язку пільгової категорії громадян у Нікольському районі на 2018 - 2020 роки у сумі 1,635 тис.грн.
 
Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації
В проекті районного бюджету на 2018 рік на утримання установ, підпорядкованих відділу культури і туризму Нікольської райдержадміністрації, передбачено 10423,983 тис.грн.
За рахунок коштів районного бюджету буде утримуватись мережа установ бібліотек, музеїв, будинків культури, школа естетичного виховання та інші заклади по галузі культури і мистецтва.
У прогнозних показниках на 2018 рік враховані обсяги на захищені видатки на:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 9468,129 тис. грн., що на 1827,931 тис.грн. більше ніж заплановано у 2017 році;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 544,962 тис. грн.
 
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Нікольської райдержадміністрації
Загальний обсяг видатків, передбачений на 2018 рік головному розпоряднику коштів відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Нікольської райдержадміністрації складає 2224,472 тис.грн.
У прогнозних показниках на 2018 рік враховані обсяги на захищені видатки на:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 1973,053 тис. грн., що на 858,97 тис.грн. більше ніж заплановано у 2017 році;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 544,962 тис. грн.
Із загального обсягу видатків 868,66 тис.грн. передбачено на утримання дитячо – юнацької спортивної школи, 644,088 тис.грн. – на забезпечення діяльності Центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх», 682,192 тис.грн. на утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також враховані кошти на інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту у сумі 10,272 тис.грн. та проведення спортивної роботи в регіоні – 19,26 тис.грн.
Із загального обсягу видатків 142,298 тис.грн. спрямовано за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету на утримання двох штатних одиниць фахівців із соціальної роботи.
 
Районна рада
З районного бюджету на утримання Нікольської районної ради, як головного розпорядника коштів передбачені видатки у сумі  2628,837 тис. грн.
У прогнозних показниках на 2018 рік враховані обсяги на захищені видатки на:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 1624,335 тис. грн., що на 239,831 тис.грн. більше ніж заплановано у 2017 році;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 147,622 тис. грн.
Із загального обсягу передбачених видатків 253,391 тис.грн. спрямовані на іншу діяльність у сфері державного управління та на фінансову підтримку засобів масової інформації – 264,0 тис.грн.
 
 
Резервний фонд
Пропонується резервний фонд районного бюджету на 2018 рік затвердити в обсязі не більше одного відсотку обсягу видатків загального фонду районного бюджету у сумі 1000,0 тис.грн.
Також у складі видатків загального фонду районного бюджету встановлено обсяг нерозподілених трансфертів з державного бюджету на покриття витрат, передбачених проектом Основних напрямків бюджетної політики на 2018 – 2020 роки відповідно додатку 2.
 
 
Прогноз районного бюджету на 2019 та 2020 роки
 
Прогноз районного бюджету на наступні два бюджетні періоди (далі – Прогноз) розроблено з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевого бюджету та міжбюджетних відносин, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки, схваленими постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411, за сценарієм 1, а також з урахуванням засад та принципів формування бюджетів, які закладені в проекті Основних напрямків бюджетної політики на 2018 – 2020 роки.
Основними завданнями бюджетної політики району на середньострокову перспективу є:
-          підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів;
-          забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених районними програмами;
-          запровадження дієвих заходів з енергозбереження;
-          застосування програмно – цільового методу у бюджетному процесі.
Можливими ризиками невиконання показників Прогнозу є можливі зміни податкового та бюджетного законодавства, продовження процесу децентралізації та інших реформ.
Водночас з метою збалансування показників районного бюджету на 2018-2019 роки та підвищення рівня його фінансової забезпеченості при складанні прогнозних показників доцільно:
- провести оптимізацію витрат головних розпорядників коштів районного бюджету шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника;
- забезпечити неухильне дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України.
Першочергово також прогнозовані обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання встановлених соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, впровадження заходів з енергозбереження, а також виконання в межах фінансових можливостей районного бюджету програм економічного і соціального розвитку району.
 
Інформація про хід виконання бюджету району за 9 місяців 2017 року
 
За підсумками виконання бюджету за 9 місяців 2017 року до загального фонду бюджету з урахуванням трансфертів надійшло 205261,225 тис. грн., або 84,36% до уточненого плану за період, що на 56538,791 тис. грн. більше ніж за відповідний період минулого року.
Доходи бюджету району (без трансфертів) склали 51944,215 тис. грн., або 84,86% до річних призначень. За аналогічний період минулого року надходження збільшились на 16491,186 тис. грн.
Основне джерело доходів місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб, надходження склали 27835,006 тис. грн., або 84,69% до уточнених річних показників. Питома вага в загальній сумі доходів, одержаних за 9 місяців            2017 року, складає 53,59%. Проти відповідного періоду 2016 року надходження податку збільшились на 8643,26 тис. грн., або на 145,04%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
За 9 місяців 2017 року до бюджету району надійшло 11425,525 тис. грн. податку на майно, у тому числі плати за землю 10917,749 тис. грн., або 109,83% річних призначень.
Єдиного податку за вказаний період надійшло 10330,668 тис. грн., або 65,83% річних призначень. Єдиного податку з сільськогосподарських виробників надійшло 7591,418 тис. грн., або 60,47% річних призначень.
 Виконання надходжень до спеціального фонду склало 11614,489 тис. грн. Найбільша частка надходжень від загальної суми доходів належить власним надходженням бюджетних установ (96,63%).
 
 
 
 
Начальник фінансового управління                                                                                   Т.С.Гуц

УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
 ________________ № ______________
смт Нікольське
   
 

   Про районний бюджет на 2017 рік
 
 
            Керуючись нормами ст. 77 Бюджетного кодексу України, у зв’язку з прийняттям закону про Державний бюджет України на 2017 рік, відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
 
              ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2017 рік:
 - доходи районного бюджету, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету, доходи спеціального фонду районного бюджету згідно з додатком № 1 цього рішення;
- видатки районного бюджету, в тому числі видатки загального фонду  районного бюджету, видатки спеціального фонду районного бюджету в обсязі згідно з додатком № 2 цього рішення..
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду та спеціальному фонду згідно з додатком № 2 до цього  рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 2500,0 тис. грн.
4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 3 до цього рішення.
5. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету згідно з додатком № 2 до цього рішення.
6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою, перелік яких визначений ст. 55 Бюджетного кодексу України:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування державного (місцевого) боргу;
-поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування  цими коштами з  обов’язковим їх  поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
8. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначених статтями 64, 97,101 Бюджетного кодексу України.
9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
Інші положення що стосуються бюджетних питань.
10. Встановити, що:
10.1. Фінансування видатків районного бюджету здійснюється в межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії;
10.2. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік у територіальному органі Державної казначейської служби України.
Будь-які зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних асигнувань або з перевищенням повноважень встановлених Бюджетним кодексом України та Законом про державний бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства.
У разі наявності простроченої заборгованості по заробітній платі, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії, розпорядники районного бюджету в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання не здійснюють розрахунки за іншими заходами, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості. Зобов’язання за спеціальним фондом бюджету беруться виключно в межах фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.
Зобов’язання взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних асигнувань не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.
11. Надати право голові районної ради приймати на підставі звернень райдержадміністрації у міжсесійний період розпорядження з наступним затвердженням їх на сесіях районної ради:
11.1. Про урахування у складі районного бюджету, а також визначення напрямків подальшого використання трансфертів:
- з державного та обласного бюджетів, що виділяються додатково району на підставі законодавчих та нормативних актів;
- з обласного бюджету, селищного та сільських бюджетів на виконання регіональних та районних програм і спільних заходів.
11.2. Про виключення зі складу районного бюджету коштів трансфертів з державного та обласного бюджетів,  селищного та сільських бюджетів на підставі законодавчих та нормативних актів.
12. Районній державній адміністрації:
12.1. Здійснювати, відповідно з вимогами статті 23 Бюджетного кодексу України, у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника  коштів районного бюджету перерозподіл видатків за кодами   класифікації видатків та кредитування  бюджету .
13. Фінансовому управлінню Нікольської райдержадміністрації:
13.1. У разі перевиконання дохідної частини бюджету за підсумками першого півріччя 2017 року та наступних звітних періодів надавати пропозиції щодо спрямування надпланових надходжень, в першу чергу на захищені статті видатків, для розгляду їх на  сесії районної ради;
13.2. Дозволити у процесі виконання районного бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом класифікації видатків та кредитування бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати  внесення змін до бюджетних призначень у порядку, встановленому для складання проекту бюджету відповідно до вимог ст. 23 Бюджетного кодексу України;
13.3. У разі ненадання головними розпорядниками коштів районного бюджету своєчасних пропозицій щодо розподілу розрахункових граничних показників на бюджетний період або інших додаткових надходжень до районного бюджету (у тому числі міжбюджетних трансфертів з державного бюджету) на основі результатів аналізу  здійснювати перерозподіл за підсумками робочої наради голови райдержадміністрації за участю керівництва районної ради  на підставі протокольного доручення голови райдержадміністрації.
14. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:
14.1.Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
14.2.Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
14.3.Забезпечити впорядкування видатків, які здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань, з приведенням показників по мережі, штатам і контингентам установ і організацій відповідно з доведеними бюджетними призначеннями на їх утримання у 2017 році.
14.4. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, враховуючи видатки на премії та інші види заохочувань або винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисами на утримання бюджетних установ.
15. Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.
16. Рішення вступає в силу з 1 січня 2017 року і діє до 31 грудня 2017 року.
17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, фінансів, бюджету та розвитку малого і середнього бізнесу (Каіра).
 
 
 
Голова районної ради                                                                                 В.М. Мітько

Пояснювальна записка
до проекту районного бюджету на 2017  рік
 
Соціально – економічний стан Нікольського району
Основними бюджетоутворюючими підприємствами в районі залишаються підприємства агропромислового комплексу.
У 2017 році валова продукція сільського господарства в усіх категоріях господарств становитиме 118786 тис. грн., що на 48,1% менше, ніж у 2016 році.  Валове виробництво зерна складе 91,3 тис. тонн, або 90,4% до показника 2016 року, врожайність соняшника складе 16,3 ц/га.
До кінця року передбачається зменшення  виробництва  худоби,  поголів’я складе: великої рогатої худоби – 5450 голів, або 87,1% до аналогічного періоду 2016 року, у тому числі: корів – 2150 голів (97,6 %), свиней – 350 голів (18,4 %), овець – 1500 голів (52,9 %). 
 Виробництво м’яса в живій вазі складе:750 тонн, або 71,6 % до рівня 2016 року, реалізація м’яса – 840 тонн (76,6%), виробництво молока – 11825 тонн (85,7 %).
На 2017 рік прогнозується стійка тенденція розвитку підприємництва, а саме: нарощування обсягів реалізації продукції та збільшення внеску малих та середніх підприємств та фізичних осіб – підприємців в загальних обсяг виробництва району, підвищення продуктивності зайнятості населення, вирішення соціальних проблем району.
У районі відбувається позитивна динаміка розвитку галузі торгівлі та ресторанного господарства. На 2017 рік планується ввести в експлуатацію 3 магазини загальною площею 529,6 м2, торгівельною площею 473,6 м2. Прогнозується подальше зростання обсягів роздрібного товарообігу до 48,5 млн. грн., що на 3,2% перевищить рівень показника 2016 року.
Згідно Закону України «Про державну допомогу сім¢ям з дітьми» в  2017 році планується збільшення проти рівня 2016 року контингенту одержувачів державної допомоги сім'ям з дітьми в 1,04 рази та видатків цієї допомоги до 27,7 млн. грн.
Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» в 2017 році прогнозується виплатити державну соціальну допомогу 385 малозабезпеченим сім’ям  на загальну суму 5148,0 тис. грн.
Згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» право на таку державну соціальну допомогу в 2017 році отримають 310 осіб, видатки на виплати інвалідам з дитинства та дітям інвалідам плануються в розмірі 7371,6 тис. грн.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України   від 31.01.2007 року № 81 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» планується продовжити подальшу роботу у напрямі створення нових прийомних сімей та збільшення видатків до 662,9 тис. грн.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України   від 29.04.2004 року № 558 «Про затвердження Порядку призначення та виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги» в 2017 році планується призначити  компенсаційні виплати 97 фізичним особам на суму 130,1 тис. грн.
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України   від 08.08.2016 року № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» в 2017 році планується взяти на облік 3000 внутрішньо переміщених осіб, загальна чисельність яких складатиме 14268.
У 2017 році планується збільшити середньомісячну кількість отримувачів субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг до 4500 сімей. Кількість отримувачів субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу планується збільшити до 820 сімей. Загальна сума видатків на надання населенню житлової субсидії на 2017 рік складатиме 93604,00 тис. грн.
Головною метою діяльності закладів охорони здоров'я визначено поліпшення стану здоров'я населення, створення умов для якісного і доступного для всіх громадян медичної допомоги.
У 2017 році заплановано продовжити роботу зі створення прийомних сімей та сприянню усиновленню.
У 2017 році передбачено проведення культурномасових заходів. Основними напрямками розвитку розділу передбачено модернізацію комунальних закладів культури шляхом зміцнення матеріальнотехнічної бази, впровадження мобільних форм обслуговування населення; вдосконалення системи обліку та зберігання музейних колекцій; інтеграція закладів культури у світовий інформаційно-комунікаційний простір за рахунок впровадження і використання інтернет-технологій, створення веб-сайтів.
Доходи районного бюджету на 2017 рік
Керуючись частиною 1 статті 20 та статтею 18 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України проект районного бюджету на 2017 рік складено із застосуванням програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
Дохідна частина прогнозу районного бюджету на 2017 рік розроблена на основі чинного та запронованих змін до Податкового та бюджетного кодексів України проекту Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік» та інших законодавчих актів.
При прогнозуванні дохідної частини районного бюджету на 2017 рік було враховано:
- статистичні показники, які використовуються при розрахунку надходжень податків та зборів, зокрема за 2015 рік, очікувані показники за 2016 рік та прогнозні макропоказники  Мінекономрозвитку на 2017 рік затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 399;
- фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 11 місяців  та очікувані надходження до кінця 2016 року.
Прогноз доходів районного  бюджету на 2017 рік обраховано у сумі 207016,174 тис. грн., у тому числі:
-          загальний фонд – 31768,2  тис. грн.;
-          спеціальний фонд -  3123,894 тис. грн.;
-          міжбюджетні трансферти – 172124,08 тис. грн.
В якості основних джерел надходження грошових коштів заявлений  податок на доходи фізичних осіб, який становить 99,6 % від прогнозного показника доходів загального фонду 2017 року, та   який повинен забезпечити надходження в обсязі 31658,2 тис. грн. З них вагомою статтею бюджету повинен стати  податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, ця частина бюджету, відповідно до прогнозу, буде вимірюватися в обсязі 23578,2 тис. грн.
Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на  2017 рік  розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати , а також бази  та діючих ставок опадкування доходів фізичних осіб.
Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:
-          застосування єдиної ставки  (18 %) оподаткування доходів фізичних осіб;
-          підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
-  зниження податкового навантаження  на громадян, за рахунок надання податкової соціальної пільги на рівні 50 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Надходження податку на доходи фізичних осіб на одного мешканця складуть 1102,4 грн., що більше проти очікуваних 2016 року (без врахування заборгованості) на 190 грн.
 Разом з тим, 110,0 тис. грн. повинно надійти до бюджету району завдяки неподаткових надходжень, з них:  плата за надання адміністративних послуг профінансує бюджет сумою 81,0 тис. грн.; адміністративні збори принесуть ще 60,0 тис. грн.; 29,0 тис. грн. повинно надійти орендної плати за водні об’єкти, адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань повинні забезпечити  бюджету додатково 21,0 тис. грн.(Діаграма ).
Прогнозні показники доходів загального фонду районного бюджету на 2017 рік, у порівнянні із затвердженими на 2016 рік, збільшено на 14546,0 тис. грн., або на  54,1%.
Міжбюджетні трансферти
Міжбюджетні трансферти з державного бюджету враховано у сумі  171631,3 тис. грн., а саме:
- освітня субвенція -  32707,7 тис. грн. (враховано відповідно до закону про Державний бюджет України на 2017 рік  та спрямовується виключно на заробітну плату педагогічним працівникам);
- медична субвенція – 22070,1 тис. грн. (враховано відповідно до закону про Державний бюджет України бюджету на 2017 рік  та спрямовується на поточні видатки, за виключенням комунальних послуг та енергоносіїв);
- базова дотація – 6090,6 тис. грн.
- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування  переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я  передбачена вперше в обсязі 10629,7 тис. грн. у зв’язку із змінами напрямків використання освітньої та медичної субвенції (враховано відповідно до закону про Державний бюджет України  на 2017 рік );
- субвенції на здійснення державних програм соціального захисту -  100133,2 тис. грн.
Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються районному бюджету з місцевих бюджетів по загальному фонду складає 492,78 тис.грн., а саме:
-          інша субвенція з обласного бюджету – 10,7 тис.грн.;
-          інша субвенція з сільських бюджетів – 482,08 тис.грн.
Спеціальний фонд
Доходи спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік  (без трансфертів) визначені у сумі  3123,894 тис. грн.
Основним надходженням спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, згідно розрахунків, наданих головним розпорядниками бюджетних коштів, прогнозна сума на 2017 рік становить, у тому числі, за платні послуги, що надаються бюджетними установами згідно із  законодавством 2068,070 тис. грн.;  надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності – 990,850 тис. грн.; плата за оренду майна - 64,974 тис. грн.
Загальні підходи до формування видатків районного бюджету на 2017 рік
Розрахунки обсягів видатків районного бюджету здійснено відповідно до положень  Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 478-р «Про схвалення проекту Основних напрямків бюджетної політики на 2017 рік».
Видатки на 2017 рік визначені у сумі 207016,174 тис. грн., а саме:
-          видатки загального фонду районного бюджету –  203892,28 тис. грн.;
-          видатки спеціального фонду – 3123,894 тис. грн.
Видатки загального фонду районного бюджету зросли на 86201,08 тис. грн. проти 2016 року.
Видатки спеціального фонду збільшені на 308,735 тис. грн. за рахунок  власних надходжень бюджетних установ.
При плануванні видаткової частини бюджету району основною метою є збереження соціальної спрямованості районного бюджету для забезпечення фінансування гарантованих державою конституційних та законодавчих норм.
Відповідно до ст. 77 Бюджетного кодексу України видатки на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами враховані у повному обсязі.
Видатки розраховані виходячи з фінансових можливостей районного бюджету, враховуючи мінімальну потребу галузей та умови укладених договорів по оплаті послуг.
На утримання закладів і здійснення заходів у системі освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та соціального забезпечення (без трансфертів), культури і мистецтва, фізичної культури і спорту в проекті бюджету на 2017 рік передбачено 99864,884 тис. грн., або 48,98 % видатків загального фонду районного бюджету.
 Одну із найбільш питому вагу в структурі видатків загального фонду займає освіта у сумі 61833,33 тис. грн., або 30,33 %, що більше проти 2016 року на 19930,93 тис. грн., охорона здоров’я передбачена у сумі 24343,127 тис. грн., або 11,94% що більше на 6818,727 тис. грн. (у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями з метою обслугування громадян, що переміщуються з тимчасово окупованої території України  у сумі 4545,7 тис. грн.). Питома вага по культурі і мистецтву склала 4,2%, або 8557,935 тис. грн., що більше відповідного показника 2016 року на 3094,935 тис. грн.; фізичній культурі і спорту –0,61%, або 1249,618 тис. грн., що більше на 599,318 тис. грн.
Необхідно відзначити, що починаючи з 2017 року, кошти освітньої субвенції спрямовуються виключно на оплату праці з нарахуваннями  педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів району. Обсяг медичної субвенції визначено для спрямування на поточні видатки галузі, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. 
Основні статті видатків районного бюджету по галузях бюджетної сфери склали:
-          заробітна плата з нарахуванням –91644,312 тис. грн.;
-          енергоносії – 6953,330 тис. грн.;
-          харчування – 550,083 тис. грн.;
-          медикаменти – 305,820 тис. грн.
Фонд заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 2017 рік обраховано на затверджену штатну чисельність по тарифних розрядах по обов’язкових виплатах згідно чинного законодавства та з урахуванням запровадження розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня - 3200 грн. та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 1600 грн., встановлення  розміру єдиного  соціального внеску на рівні 22 %.
Відповідно, найбільшу питому вагу складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 91,8 %, що  більше проти очікуваного 2016 року на 35252,350 тис. грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з урахуванням спожитих середньорічних натуральних показників, діючих тарифів та індексів прогнозного підвищення у 2017 році за обрахунками МФУ та складають 6953,330 тис. грн., у порівнянні з 2016 роком збільшені на 1648,579 тис. грн., або на 7,0%.
При формуванні районного бюджету по головним розпорядникам коштів передбачені інші незахищені видатки з врахуванням у повному обсязі окремих видатків, зокрема, послуг зв’язку та відсотків банку.
 
Видатки в розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету
Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації
Проектом розрахунків районного бюджету на 2017 рік на утримання установ і закладів підпорядкованих відділу освіти Нікольської райдержадміністрації у загальному обсязі бюджету передбачено 61833,33 тис. грн., що у порівнянні з 2016 роком більше на 119930,93  тис. грн., або на 47,57 %.
У прогнозних показниках на 2017 рік враховані видатки на:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї –57367,378 тис. грн., що на 25337,070 тис. грн. більше ніж у 2016 році;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3844,727 тис. грн.;
- продукти харчування – 308,277 тис. грн.
Відділу освіти Нікольської райдержадміністрації  на 2017 рік передбачена освітня субвенція, яка спрямовується на оплату праці з нарахуванням на заробітну плату педагогічним працівникам 16 загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 32707,7  тис. грн.
Разом з тим, пропонується передбачити видатки за рахунок:
-                     додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування  переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти в сумі 9351,053 тис, грн. на заробітну плату з нарахуваннями на неї інших працівників шкіл;
-                     власних ресурсів районного бюджету – 19464,597 тис.грн. Із загального обсягу видатків за рахунок коштів районного бюджету 15345,238 тис.грн. – на заробітну плату з нарахуванням на неї інших працівників закладів освіти, не забезпечених коштами додаткової дотації; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  -  3844,727 тис. грн.; продукти харчування –  102,577 тис. грн.; соціальне забезпечення – 19,910 тис. грн.(видатки на виплату допомоги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування); інші незахищені видатки – 152,145 тис. грн. з врахуванням в у повному обсязі окремих  видатків, зокрема, на послуги зв’язку та послуги банку.
-                     коштів іншої субвенції, спрямованої до районного бюджету сільськими бюджетами на реалізацію заходів районної програми «Освіта Нікольського району на 2012-2017 роки» у сумі 309,98 тис.грн.  
За рахунок коштів спеціального фонду  районного бюджету (батьківська плата) передбачені видатки на харчування у сумі 1733,040 тис. грн. вихованців дошкільних навчальних закладів.
Нікольська райдержадміністрація, як головний розпорядник районного бюджету по галузі «Охорона здоров’я»
Райдержадміністрації, як головному розпоряднику коштів районного бюджету по галузі «Охорона здоров’я»  на 2017 рік за загальним фондом районного бюджету ( з урахуванням субвенції з державного бюджету) передбачені видатки в обсязі 24343,127 тис. грн., що у порівнянні з 2016 роком більше на 6818,727 тис. грн.
Запропонований проект бюджету на 2017 рік забезпечує, згідно чинного законодавства, видатки на оплату праці, нарахування на заробітну плату, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, продукти харчування, медикаменти, пільгові пенсії та інші поточні видатки.
За рахунок медичної субвенції в обсязі  22070,1 тис. грн., яка передбачена на утримання установ охорони здоров’я,  забезпечені видатки працівникам лікувальних установ на оплату праці у сумі 20890,547 тис. грн.,  на медикаменти у сумі 302,020 тис. грн., продукти харчування у сумі 133,706 тис. грн. та забезпечення інших видатків на поточне утримання лікувальних установ  в обсязі 2,4 %  від загального обсягу видатків.
Видатки, що не забезпечені обсягом медичної субвенції передбачені за рахунок ресурсів районного бюджету в сумі 994,380 тис. грн. та додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування  переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів охорони здоров’я у сумі  1278,647 тис. грн. на оплату послуг та енергоносіїв.
Крім того, за рахунок спеціального фонду бюджету передбачені видатки споживання у сумі 292,004 тис. грн., з них на оплату праці у сумі 216,354 тис. грн.
УСЗН Нікольської райдержадміністрації
У прогнозних  показниках на 2017 рік на забезпечення функціонування  районних комунальних установ, підпорядкованих управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації плануються видатки в обсязі 3880,874 тис. грн., що на 1596,174 тис. грн. або на 69,9 % більше, ніж у 2016 році.
За рахунок коштів районного бюджету буде утримуватись територіальний центр надання соціального обслуговування, у тому числі будинок ветеранів «Добрі серця».
У прогнозних показниках на 2017 рік враховані видатки на:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 3247,602 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 206,7 тис. грн.;
- харчування – 108,1 тис. грн.
Передбачені видатки на реалізацію заходів районної програми соціальної підтримки ветеранів війни «Ветеран» передбачені видатки у сумі 98,035 тис. грн.
Також враховані видатки на окремі заходи соціального характеру, які фінансуються з районного бюджету, відповідно до фактичної потреби за розрахунками головного розпорядника коштів, а саме, на виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам у сумі 130,1 тис. грн.; інші видатки на соціальний захист населення у сумі 29,4 тис. грн.(матеріальна допомога соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах).
Крім того, по головному розпоряднику коштів районного бюджету передбачені видатки за рахунок коштів іншої субвенції, спрямованої до районного бюджету сільським бюджетом на реалізацію заходів районної «Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом у Нікольському районі на 2016-2017 роки» у сумі 36,0 тис.грн.
Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації
У 2017 році на утримання установ підпорядкованих відділу культури і туризму Нікольської райдержадміністрації за рахунок власних ресурсів районного бюджету передбачено 8421,835 тис. грн., що на  2959,835 тис. грн., 154,2 % більше за видатки 2016 року.
За рахунок коштів районного бюджету буде утримуватись  мережа установ бібліотек, музеїв, будинків культури, школа естетичного виховання.
У проекті бюджету по відділу культури і туризму ні кольської райдержадміністрації  враховані видатки  на:
- заробітну плату з нарахуванням на неї – 7640,198 тис. грн., що більше на  2748,398 тис. грн., або на 156,2 % ніж у 2016 році;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 437,759 тис. грн., що більше на 142,159 тис. грн., або на 48,1 % до бюджету 2016 року.
Крім того, передбачені видатки за рахунок коштів іншої субвенції, спрямованої до районного бюджету сільським бюджетом на реалізацію заходів районної «Програми розвитку культури Нікольського району на 2016 – 2017 роки» у сумі 136,1 тис.грн.
За рахунок власних надходжень спеціального фонду бюджету передбачені видатки у сумі 43,6 тис. грн., а саме: на придбання товарів та послуг у сумі 22,3 тис. грн., видатки на відрядження – 5,0 тис.грн. та на оплата послуг (крім комунальних) – 16,3 тис.грн.
Відділ у справах сімї, молоді та спорту Нікольської райдержадміністрації
У проекті розрахунків районного бюджету на 2017 рік на утримання мережі установ і закладів  відділу у справах сімї, молоді та спорту Нікольської райдержадміністрації передбачено 1249,618 тис. грн., що у порівнянні з бюджетом  на 2016 рік більше на 599,318 тис. грн.
В загальному фонді районного бюджету враховані видатки на:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї у сумі 1114,083 тис. грн., що більше показника бюджету на 2016 рік на 535,141 тис. грн..;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 95,083 тис. грн., що більше у порівнянні з 2016 роком на 63,667 тис. грн.
У видатках на 2017 рік передбачено утримання дитячо-юнацької спортивної школи у сумі 550,083 тис. грн., Центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» у сумі 337,021 тис. грн., а також видатки на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань у  сумі 8,0 тис. грн.
У 2017 році на утримання  центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді передбачено 354,514 тис. грн.
Районна рада
З районного бюджету передбачено утримання Нікольської районної ради у сумі 2244,396 тис. грн. , у тому числі на заробітну плату з нарахуванням на неї у сумі 1384,504 тис. грн., що більше показника 2016 року на 42,6 %, або на 413,504 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі  96,034 тис. грн., що більше ніж у 2016 році на 3,734 тис. грн., або на 4,0 %.
Резервний фонд
Пропонується резервний фонд районного бюджету на 2017 рік затвердити в обсязі не більше  одного відсотку обсягу видатків загального фонду районного бюджету згідно з додатком 2.
 
Прогноз районного бюджету на 2018 та 2019 роки
 
Прогноз районного бюджету на наступні два бюджетні періоди (далі – Прогноз) розроблено з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевого бюджету та міжбюджетних відносин, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 та 2019 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 399.
Основними завданнями бюджетної політики району на середньострокову перспективу є:
-          підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів;
-          забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених районними програмами;
-          запровадження дієвих заходів з енергозбереження;
-          застосування програмно – цільового методу у бюджетному процесі.
Можливими ризиками невиконання показників Прогнозу є можливі зміни податкового та бюджетного законодавства, продовження процесу децентралізації та інших реформ.
Індекс споживчих цін,  визначений  у постанові Кабінету Міністрів України «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік  та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України  на 2018 і 2019 роки» (сценарій 1) та листа МФУ від 28.07.2016 року (грудень до грудня попереднього року),  який використовувався під час розроблення проекту Державного бюджету України на 2017 рік становитиме  у 2018 році – 105,5%, у 2019 році – 105,2%.
Водночас з метою збалансування показників районного бюджету на 2018-2019 роки та підвищення рівня його фінансової забезпеченості при складанні прогнозних показників доцільно:
- провести оптимізацію витрат головних розпорядників коштів районного бюджету шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника;
- забезпечити неухильне дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України.
Першочергово також прогнозовані обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання встановлених соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, впровадження заходів з енергозбереження, а також виконання в межах фінансових можливостей районного бюджету програм економічного і соціального розвитку району.
Індикативні прогнозні показники видатків районного бюджету на 2018 та 2019 роки                                                                                      
                                                                                                  тис.грн
Найменування
2018 рік
2019 рік
Загальний обсяг видатків, з них:
 
 
Освіта
64907,134
68282,305
Охорона здоров’я
25681,999
27017,463
Соціальний захист та соціальне забезпечення
109746,136
115452,936
Культура і мистецтво
8885,036
9347,058
Фізична культура і спорт
1318,347
1386,901
 
Інформація про хід виконання бюджету району за 11 місяців 2016 року
 
За підсумками виконання бюджету за 11 місяців 2016 року до загального фонду бюджету з урахуванням трансфертів надійшло 182222,260 тис.грн. або 107,1% до уточненого плану за період,  що на 59700,684 тис. грн. більше ніж за відповідний період минулого року.
Доходи бюджету району (без трансфертів) склали 49784,958 тис. грн. або 132,7% планових призначень на 11 місяців. За аналогічний період минулого року надходження збільшились  на 17514,235 тис.грн.
Основне джерело доходів місцевих бюджетів – податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в обсязі доходів, одержаних за 11 місяців у 2016 року склала 48,4 %. За звітний період надійшло зазначеного податку 24103,849 тис.грн. або 121,5 % до затверджених призначень на період. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 8373,735 тис.грн.
За 11 місяців 2016 року  до бюджету району надійшло 8610,976 тис. грн. податку на майно, у тому числі плати за землю 8358,373тис.грн., або 123,6% призначень на період.
Єдиного податку за вказаний період надійшло 14518,013тис.грн., або 164,3%, у тому числі єдиного податку з сільгоспвиробників – 12033,139 тис.грн., або 175,7% призначень 11 місяців.
 Виконання надходжень до спеціального фонду склало 7164,248 тис.грн. Основним джерелом формування спеціального фонду бюджету району є:
-          власні надходження бюджетних установ – 6147,844 тис.грн.,
-          кошти від відчуження майна – 127,699 тис.грн.,
-          кошти від продажу землі – 156,406 тис.грн.,
-          інша субвенція  – 649,0 тис.грн.
 
 
 
 
Начальник фінансового управління                                                                           Т.С.Гуц
 
 
 
 


free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@