Регуляторний акт КЗ "Нікольський районний центр ФЗН "Спорт для всіх"
НІКОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВЯ НАСЕЛЕННЯ “СПОРТ ДЛЯ ВСІХ”
 
 
НАКАЗ
 
             
 
 
        від ________________                                                                               № _________                                           
                                                                   смт Нікольське
 
 
 
Про затвердження плану діяльності
Підготовки проектів регуляторних актів
 
 
З метою підвищення ефективності реалізації регуляторної політики відповідно до ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.36 Закону України „Про фізичну культуру і спорт”, згідно з функціональними повноваженнями центру.
 
Наказую:
 
 
1.            Затвердити План діяльності з підготовки проектів з регуляторних акті Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” згідно переліку (додається).
2.            Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
 
 
Директор центру                                                                                                     Ю.Г.Муха
 
 
 
                                                                                             Додаток до наказу
                                                                                             Нікольського районного центру
                                                                                             фізичного здоров’я населення
                                                                                             «Спорт для всіх»
                                                                                             від ____________ № _____
 
ПЛАН
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
 
№ п/п
Назва
Мета
Строк підготовки
Відповідальний
1
Затвердження вартості платних послуг
З метою залучення додаткових коштів для розвитку фізичної культури і спорту, створення сприятливих умов для реалізації прав громадян на заняття фізичною культурою і спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах за місцем проживання та містах масового відпочинку населення.
Травень 2017
Нікольський районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
 
 
Директор центру                                                                                                    Ю.Г. Муха
 
 
 
 
Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу
Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
«Про затвердження вартості платних послуг»
 
Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.
Назва регуляторного органу – Нікольський районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
Назва регуляторного акта – проект наказу Комунального Закладу Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» про затвердження вартості платних послуг.
Головний розробник аналізу регуляторного впливу КЗ Нікольський районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», 87000, смт.Нікольське, вул. Свободи, 130.
Відповідальна особа – Муха Юлія Геннадіївна – директор Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Контактний телефон – 06246-2-10-94
 
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхам державного регулювання.
Регуляторним актом, вплив якого аналізується, затверджується перелік платних послуг, які надаються Комунальним Закладом Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» відповідно до Закону України ст. 36 «Про фізичну культуру і спорту». Ціни на послуги визначаються відповідно Податковий кодекс України, Закон про ціни і ціноутворення від 03.12.1990 року № 507-XII, Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) затверджені наказом від 09.07.2007 року № 373.
 
2. Цілі державного регулювання.
Регуляторний акт регламентує дії, встановлює повноваження та обов’язки, а також визначає шляхи та механізми для забезпечення відшкодування КЗ Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» коштів, затрачених на надання послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату. Переліком платних послуг, що можуть надаватись районним центром «Спорт для всіх» встановлюються повноваження установи на надання послуги, розрахунок яких повинен здійснювались згідно калькуляцій, що затверджуються регуляторним актом поряд із Переліком.
 
3. Альтернативні способи досягнення цілей.
Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.
Дана альтернатива є неприйнятою, оскільки залишення розміру вартості платних послуг на теперішньому рівні враховуючи збільшення собівартості послуг, може привести у майбутньому до недостатньої кількості коштів на потреби по обслуговуванню центру «Спорт для всіх». Поряд із цим, відсутність плати за ці послуги потягне за собою виникнення загрози у ненаданні цих послуг взагалі через відсутність коштів на їх фінансування.
Інша альтернатива – затвердити вартість платних послуг КЗ Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» в сторону збільшення відповідно до калькуляції для розрахунку плати за них.
 
4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблем.
Механізмом розв’язання проблеми є встановлення, шляхом аналізу, економічно обґрунтованих ціни на послуги.
В результаті прийняття запропонованого регуляторного акту буде удосконалено роботу центру «Спорт для всіх» щодо надання платних послуг та часткове покриття утримання центру.
Перелік платних послуг, які можуть надаватись КЗ Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» є обов’язковим для всіх суб’єктів, що приймають участь у проведенні на надання цих послуг та звітуються за отримання  та використання коштів, що надійшли як плата за надання цих послуг.
Акт доводиться до відома суб’єктів відносин через засоби масової інформації шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Нікольської районної ради та районної газеті «Заря Приазов’я».
 
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей.
Проект розроблений відповідно до Закону України ст.. 36 «Про фізичну культуру і спорту».
В зв’язку з тим, що Перелік платних послуг, які можуть надаватись центром району буде відповідати вимогам чинного законодавства, впровадження даного регуляторного акта забезпечить відшкодування КЗ Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» коштів, затрачених на надання послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату.
Впровадження проекту рішення не потребує додаткових коштів з бюджету.
 
6. Визначення очікуваних результатів – метод аналізу вигод та витрат.
Методи одержання результатів відстеження: звітність КЗ Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» щодо надходження коштів від платних послуг, використання існуючої законодавчої та правової бази у сфері надання платних послуг, здійснення порівняльного аналізу.
З прийняттям регуляторного акта буде врегульовано інтереси громадян, суб’єктів господарювання та інтереси держави при затвердженні вартості платних послуг Комунального Закладу Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», які можуть надаватись цим закладом та покращення якості надання якості надання цих послуг.
Аналіз вигод і витрат.
Вигоди:
Витрати:
1. Регламентація дії, встановлення повноважень та обов’язків, затвердження переліку платних послуг Комунального закладу Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», які можуть надаватись закладом, визначення шляхів та механізмів для забезпечення відшкодування коштів, затрачених на надання  послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату.
Відсутні
2.   Чітке встановлення загальних прав та обов’язків для суб’єктів відносин при плануванні надання платних послуг, надходження коштів до центру КЗ Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» за надання платних послуг.
Відсутні
3.  Покращення якісного та кількісного показника при наданні послуг, відповідно до Переліку платних послуг, що можуть надаватись Комунальним Закладом Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
Встановлена плата за послуги.
На дію регуляторного акта можуть впливати зовнішні чинники, пов’язані із змінами в законодавстві.
 
7. Строк дії регуляторного акта.
Термін дії регуляторного акта – не обмежений конкретним терміном – до моменту потреби. Зміни та доповнення можуть бути внесені після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та уразі потреби – за підсумками аналізу відстеження його результативності.
На скорочення строку чинності регуляторного акта можуть вплинути:
-         зростання тарифів на енергоносії, водопостачання та природний газ.
 
8. Визначення показників результативності регуляторного акта.
Результативність регуляторного акту здійснюється за допомогою проведення відстеження статистичних даних.
Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акту. Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років, набрання чинності цим актом.
Періодичні відстеження результативності регуляторного акту здійснюється одним раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.
Заходи, які будуть здійснюватися при проведенні відстеження результативності:
-         Відстеження динаміки, зростання надходжень платежу від надання платних послуг,
-         Відстеження динаміки кількості осіб, яким надаються платні послуги.
Заходи по відстеженню результатів регуляторного акту нададуть змогу зробити висновок про досягнення встановленої цілі.
Зауваження та пропозиції приймаються впродовж місяця від дня опублікування на сайті Нікольської районної ради та районної газеті «Заря Приазов’я» за адресою: смт. Нікольське, вул. Свободи, 87, тел./факс 2-10-94.

НІКОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВЯ НАСЕЛЕННЯ “СПОРТ ДЛЯ ВСІХ”
 
 
НАКАЗ
 
                                                                                проект            
 
 
        від ________________                                                                               № _________                                          
                                                                   смт Нікольське
 
                                                                                                        
 
Про затвердження вартості
платних послуг
 
 
З метою залучення додаткових коштів для розвитку фізичної культури і спорту,  створення сприятливих умов для реалізації прав громадян на заняття фізичною культурою і спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах за місцем проживання та містах масового відпочинку населення, керуючись ст.36 Закона України „Про фізичну культуру і спорт”, згідно з функціональними повноваженнями центру.
 
Наказую:
 
 
1.            Затвердити проект вартість платних послуг Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” згідно переліку (додається).
2.            Встановити пільгові умови для занять дітей соціально-незахищених категорій (дітей-сиріт, дітей які позбавлені батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей які постраждали в наслідок катастрофи на ЧАЕС, дітей загиблих військовослужбовців, дітей працівників органів внутрішніх справ, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей) заняття на тенісному корті, тренажерному залі та футбольному полі – безкоштовно.
3.            Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 
Директор центру                                                                                                     Ю.Г.Муха
 
 
 
 
 ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення регуляторного акту Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» «Про затвердження вартості платних послуг».
 
Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій, оприлюднений проект наказу Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» «Про затвердження вартості платних послуг» та аналіз регуляторного впливу, розроблений директором центру «Спорт для всіх», здійснення регуляторної політики.
Метою прийняття цього регуляторного акту є встановлення платних послуг на території Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються в письмовій формі, в місячний термін з дня оприлюднення за адресою: _смт.Нікольське, вул. Свободи, 87 кабінет 40. або за тел.2-10-94
 
 
 
 
Директор центру                                                                                      Ю.Г.Муха
 
Затверджую
ДОЦ ФЗН «Спорт для всіх»
Директор 
__________Ю.Г. Муха 
"____"_________2017  р.
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНІ  ПОСЛУГИ
Нікольський районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
строк введення с "_____"  __________________  2017 р.
№ п/п Найменування послуги Одиниця вимірювання Тариф, грн.
1 2 3 4
1 Відвідування тенісного корту Одна година, один відвідувач  16,96
2 Відвідування  лазні " "Сауна" Одна година 88,97
3 Відвідування  тренажерного залу Одна година, один відвідувач  14,54
4 Тренування на футбольному полі Одна година 416,17
5 Настільний теніс  Одна година 14,37
6 Тренування на міні футбольному полі зі штучним покриттям Одна година 233,68
Консультант по розрахунку тарифів:
Директор ПП "ЦЕК" З.І. Шинкевич
0
Нікольський районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
Головний бухгалтер І.І.Карасевич
0
 
 
Проект рішення Нікольської селищної ради Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних
Шановні нікольці!
 
Основне питання наших сьогоднішніх громадських слухань – визначення думки громадськості щодо добровільного об’єднання територіальних громад.
У такому складному питанні, безумовно, треба спитати громаду, адже будь-яке об’єднання повинне відбуватися на добровільних засадах.
Взагалі децентралізація – це передача значних повноважень та бюджетів від держави до органів місцевого самоврядування, щоб якомога більше повноважень мали ті органи, які ближче до людей і де їх можна реалізовувати найуспішніше. Через процес децентралізації пройшло багато країн, і він давно довів свою ефективність. Сьогодні брак інформації у звичайних людей дуже спотворив уявлення про даний процес.
Питання об’єднання стало випробуванням для багатьох громад.  Ті, хто пішов на цей крок, охоче діляться позитивним  досвідом.
В нашому районі  реформування стало шляхом сумнівів та протиріч.
За яким принципом об’єднуються території в громади?
-  По-перше, за принципом добровільності;
- по-друге, їх об’єднання повинно відповідати умовам Концепції реформування місцевого самоврядування: населені пункти повинні мати спільну межу;
 - по-третє, об’єднана громада повинна бути спроможною себе утримувати. Тому в основі децентралізації лежить економіка та її процеси,
Перспективний план формування територій громад розробляється відповідною обласною державною адміністрацією згідно з методикою формування спроможних територіальних громад.
 Відповідно до Перспективного плану формування територій громад Донецької області до складу Нікольської об’єднаної територіальної громади мають війти 11 територіальних громад.
Вважаю, що це питання вирішувалось як без урахування об’єктивних критеріїв, так і без урахування думки громадськості. Пропозиції  селищного та сільських голів Нікольського району щодо внесення змін до Перспективного плану та формування на території району як мінімум двух спроможних територіальних громад залишаються непочутими.
 Адже укрупнення територій громад не може бути довільним, воно має свої логічні межі.  Відстань від центру громади до її найдальшого населеного пункту має бути такою, щоб у екстрених випадках її не довше ніж за 30 хвилин могли подолати пожежна команда, швидка допомога, поліцейський патруль, так як допомога, надана через більший проміжок часу, різко втрачає ефективність. Тобто, входження населених пунктів, наприклад Заря (46км), Приовражне (53 км), Кирилівка, Кирове (45 км) та інших до складу майбутньої об’єднаної територіальної громади не відповідає основним умовам добровільного об’єднання територіальних громад, визначених Законом.
Процес децентралізації невідворотний. Як об’єднуватися громадам –вирішувати нам.
Відповідно до Законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням пропозицій депутатів Нікольської селищної ради,  27 березня 2017 року мною було ініційовано добровільне об’єднання територіальних громад сіл Криничне, Первомайське, Перемога, Шевченко та Тополине Тополинської сільської ради, села Новоянисоль, селища Лісне та селища міського типу Нікольське Нікольської селищної ради в територіальну громаду з центром у селищі Нікольське.
Під час громадського обговорення до початку громадських слухань на адресу Нікольської селищної ради від 8 суб’єктів подання надійшли пропозиції, які були зареєстровані, розглянуті та узагальнені організатором громадського обговорення. З них пропозицій від фізичних осіб - 7, від юридичних осіб – 1. Автори всіх пропозицій пропонують залучити до процесу добровільного об’єднання територіальних громад Бойовську, Малоянисольську, Республіканську та Тополинську сільські ради.  (Реєстр пропозицій додається).
В зв’язку з чим, ставлю на обговорення питання об’єднання територіальних громад Бойовської, Малоянисольської, Республіканської, Тополинської сільських рад та Нікольської селищної ради в територіальну громаду з центром в селищі Нікольське.
 
Результати голосування
 
за  - 152
против – 3
утрималось - 4
 
(Подальші дії)
 
- після завершення громадського обговорення пропозиція подається до селищної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад
 
- на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду, тобто питання надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад може бути внесено до порядку денного сесії селищної ради не раніше 11 травня 2017 року)  


                                     ПРОЕКТ
 
alt
Нікольська  селищна рада
Р І Ш Е Н Н Я
 
від    .    .2017  №VІІ/
смт Нікольське
 
Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад
 
 
Відповідно до частини 1 статті 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розглянувши ініціативу Нікольського селищного голови щодо об’єднання територіальних громад та враховуючи результати громадського обговорення, Нікольська селищна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Дати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад сіл Бойове, Суженка, Малинівка, Панівка та  Новогригорівка Бойовської сільської ради,
сіл Малоянисоль, Труженка та Катеринівка Малоянисольської сільської ради,
сіл Республіка, Сергіївка, Ксенівка та Новороманівка Республіканської сільської ради,
сіл Тополине, Криничне, Шевченко, Первомайське та Перемога Тополинської сільської ради,
села Новоянисоль, селища Лісне та селища міського типу Нікольське Нікольської селищної ради в територіальну громаду з центром у селищі Нікольське
2. Селищному голові Мендрину О.Ю. звернутися до Бойовської, Малоянисольської, Республіканської та Тополинської сільських рад з пропозицією про добровільне об’єднання територіальних громад.
 
 
 
Селищний голова                                                                 О.Ю.Мендрин 
Проект рішення Касянівської сільської ради
  
У К Р А Ї Н А
 
КАСЯНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  НІКОЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
26.01.2017 № УІ/70-778
с. Касянівка
 
 
Про затвердження проекту рішення «Про розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках»
 
Керуючись ст. ст. 26, 65, п. 2 ст. 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 475, від 23 жовтня 2013 року № 772, від 30 червня 2015 № 444, з метою отримання додаткових доходів сільського бюджету, сільська рада  
 
ВИРІШИЛА:
1.        Затвердити проект рішення Касянівської сільської ради «Про розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (додається)
2.         Доручити секретарю сільської ради у 10-денний термін з моменту підписання рішення оприлюднити даний проект рішення із відповідним аналізом на офіційному веб-сайті Нікольської районної ради.
3.        Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської ради.
 
 
В.о.сільського голови                                                                                            О.В.Мадіна
 
 
 
 
 
 
У К Р А Ї Н А
 
КАСЯНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  НІКОЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ
 
П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я
 
 
с. Касянівка
 
 
Про розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках
 
Керуючись ст. ст. 26, 65, п. 2 ст. 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 475, від 23 жовтня 2013 року № 772, від 30 червня 2015 № 444, з метою отримання додаткових доходів сільського бюджету, сільська рада  
 
ВИРІШИЛА:
 
 1.Затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банку (додаток 1).
 
2. Створити комісію з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів загального (спеціального) фонду сільського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банку (додаток 2).
3. Дозволити в. о. сільського голови Мадіній О.В., за наявності тимчасово вільних коштів на рахунках загального (спеціального) фонду бюджету, розміщувати їх на вкладних (депозитних) рахунках банку, який буде визнано переможцем за підсумками проведеного конкурсу.
4. Контроль за  виконанням даного рішення покласти  на  постійну  комісію з  питань планування бюджету  і фінансів, соціально - економічного  і культурного розвитку села, земельної реформи, охорони навколишнього середовища та  житлового-комунального господарства (Аніміца).
 
 
 
 
В.о.сільського голови                                                                    О.В.Мадіна                                                                                                   
 
 
 
 
Додаток 1
рішення сільської ради
 
 
П О Р Я Д О К
проведення конкурсу з відбору банків для розміщення тимчасово
вільних коштів сільського бюджету на вкладні (депозитні) рахунки
 
 
1.                 Цей порядок визначає механізм проведення конкурсу з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів загального (спеціального) фонду сільського бюджету на вкладні (депозитні) рахунки банків (далі – Конкурс).
2.                 Тимчасово вільні кошти сільського бюджету – обсяг коштів, який визначається відповідно до залишків на рахунках загального (спеціального) фонду сільського бюджету, за вирахуванням коштів, необхідних для здійснення фінансування бюджетних установ, передбачених в сільському бюджеті.
3.                 Тимчасово вільні кошти загального (спеціального) фонду перераховуються з рахунків сільського бюджету, відкритих в органах Державної казначейської служби на депозитні рахунки, відкриті у відповідній установі Державного банку України.
4.                 У конкурсі можуть братии участь банки, філії (відділення) яких розташовані в Нікольському районі Донецткої області (далі – банки), за умови якщо:
4.1. Держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками їх статутного капіталу  та/або голосів.
4.2. До яких протягом останнього року Національний банк не застосувував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.
5.                 Банківська установа для розміщення тимчасово вільних коштів загального (спеціального) фонду сільського бюджету визначається на конкурсній основі і комісією.
6.                 Основним завданням комісії є:
- Організація та проведення конкурсу, контроль за розміщенням тимчасово вільних коштів загального (спеціального) фонду сільського бюджету.
- Забезпечення рівних умов для всіх учасників конкурсу, об’єктивного та прозорого вибору банку-переможця.
- Нерозголошення конфіденційної інформації.
- Оприлюднення інформації про проведення конкурсу.
0.                   Оголошення про конкурс та умови його проведення публікуються в газеті «Заря Приазов’я» та на веб-сайті Нікольської районної ради не пізніше ніж за 10 днів до початку конкурсу.
Оголошення повинно містити такі відомості:
- місце знаходження та контактні телефони комісії;
- умови та місце проведення конкурсу;
- граничний термін подання конкурсних пропозицій;
- основні вимоги до кандидатів.
Документи, що надійшли після встановлення граничного строку подання конкурсних пропозицій, комісією не розглядаються. Подані на конкурс документи не повертаються.
7.                 Для участі в конкурсі претендент повинен подати комісії такі документи:
- заяву на участь в конкурсі;
- довіреність на ім’я особи, яка представлятиме інтереси банку – претендента під час проведення конкурсу;
- засвідчені банком копії засновницьких документів банку-претиндента;
- копію банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку України на здійснення банківських та інших операцій, засвідчені банком;
- інформацію про відсутність застосування до банку заходів впливу Національним банком України протягом 6 місяців;
- інформацію про фінансовий стан банку-претиндента за останній звітний рік та за станом на 1 число місяця, в якому подаються документи;
- інформацію про дотримання банком-претиндентом економічних нормативів протягом 6 місяців;
- інформацію про дотримання банком нормативу резервування протягом 6 місяців;
- відповідність стану формування резервів банку вимогам чинного законодавства України та нормативно-правовим актам Національного банку України;
- інформацію про обсяг регулятивного капіталу (із зазначенням його розміру на останню звітну дату в гривнях) і його відповідність вимогам нормативно-правових актів Національного банку України;
- інформацію про частку прострочених і сумнівних кредитів у кредитному портфелі;
- баланс на останню звітну дату банку-претиндента;
- інформацію про відсутність застосування до банку заходів впливу податковими органами протягом останнього року.
- конкурсну пропозицію, суттєвими умовами якої є:
а) річна процентна ставка з депозиту;
б) порядок зміни річної процентної ставки;
в) порядок повернення до сільського бюджету коштів з депозитного рахунку;
г) порядок виплати відсотків.
Інформація та дані, передбачені у п.п. 7.5 -7.12, повинні бути підтверджені територіальними управліннями Національноо банку України, що здійснює нагляд за його діяльністю, в письмовому вигляді, а п. 7.13 – територіальним податковим органом.
Банк-переможець конкурсу до підписання договору додатково подає комісії інформацію та дані передбачені у п.п. 7.3 -7.5, завірені нотаріально.
8.                 Банк-претендент подає документи в конверті, на якому зазначається назва претендента та його адреса, найменування конкурсу з поміткою «заява на участь у конкурсі». Зворотна сторона конверта скріплюється у чотирьох місцях печаткою банку.
9.                 Подані на конкурс документи реєструються секретарем комісії по мірі їх надходження.
10.             Протягом 5 робочих днів після закінчення кінцевого терміну подання конкурсної документації комісія проводить засідання, на якому розкриває конверти з конкурсною документацією та дає оцінку конкурсним пропозиціям. При розгляді пропозиції комісія в першу чергу бере до уваги запропоновану річну процентну ставку, надалі беруться до уваги інші підпункти п. 7.12 та фінансовий стан відповідної банківської установи. За наявної вичерпної інформації та документів рішення про визначення  переможців приймається комісією в день відкриття конвертів. В разі, коли інформація та документи, що мстяться у конкурсній документації, є недостатніми для прийняття рішення  про визначення переможцями, комісія має право звернутися до банків-претендентів за роз’ясненням та наданням додаткової інформації та документів стосовно виконання конкурсного завдання. При цьому термін подання додаткової інформації не може перевищувати 10 робочих днів з дня відкриття конвертів з конкурсною документацією.
11.             Конкурс проводиться за наявності не менше двох пропозицій бінків, які прийняті до розгляду.
12.             Переможцем конкурсу визнається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.
13.             Комісія, відповідно до покладених на неї завдань, зобов’язана: організувати вивчення пропозицій щодо умов розміщення коштів на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, які надійшли відповідно до заявок-пропозицій, направлених до них Касянівською сільською радою, протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження від банків; опрацювати, всебічно вивчити та об’єктивно оцінити надіслані установами банків пропозиції щодо розміщення вільних коштів; визначити найвигідніші умови та зробити висновок щодо можливості розміщення тимчасово вільних коштів у відповідних установах державних банків; визначити переможця конкурсу.
14.             Комісія в межах своєї компетенції має право:
- приймати рішення в межах своєї компетенції;
- звертатися до установ банків, які подали пропозиції, за роз’ясненням та наданням додаткової інформації; 
- одержувати від органів місцевого самоврядування, державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій необхідну інформацію;
- розглядати на своїх засіданнях інформацію, що надійшла від установ державних банків, а також будь-яку іншу інформацію щодо їх діяльності;
- аналізувати матеріали засобів масової інформації;
- залучати до роботи з питань вивчення умов розміщення коштів на депозитних рахунках державних банків представників сільської ради за погодженням з сільським головою, їх уповноваженими органами.
15. Рішення комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини її членів. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
16. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, що брали участь у голосуванні. У разі незгоди з рішенням член комісії може письмово викласти свою позицію, що додається до протоколу засідання комісії.
17. Протокол про визначення переможця конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту його підписання надається відділу бухгалтерського обліку та звітності і є підставою для укладання договору з переможцем конкурсу. Договір повинен бути укладений не пізніше ніж протягом 10 робочих днів після підписання протоколу про визначення переможця конкурсу. Договір укладається строком до останнього робочого дня поточного року.
18. Кошти (відсотки), одержані від розміщення тимчасово вільних коштів загального (спеціального) фонду сільського бюджету на депозитному рахунку, зараховуються до доходів загального фонду сільського бюджету за ККД 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів».
 
 
 
Секретар сільської ради                                                                    О.В.Мадіна
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
рішення сільської ради
 
 
 
С К Л А Д
комісії з відбору банків для розміщення тимчасово вільних
коштів сільського бюджету на вкладні (депозитні) рахунки
 
 
 
Голова комісії         – Мадін Віктор Анастасійович – депутат сільської ради, член постійної бюджетної комісії.
Секретар комісії     – Шапошнікова Ірина Анатоліївна, депутат сільської ради, спеціаліст І категорії сільської ради
 
Члени комісії:
 
- Єрик Василь Васильович – депутат сільської ради;
- Кузіна Оксана Сергіївна – депутат сільської ради.
- Хаймах Олена Федорівна – головний бухгалтер сільської ради;
 
 
 
Секретар сільської ради                                                                    О.В.Мадіна
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
до проекту рішення сільської ради „Про розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках”
 
 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.
Керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від12 січня 2011 року № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 475, від 23 жовтня 2013 року № 772, від 30 червня 2015 № 444, проектом рішення сільської ради «Про розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках» пропонується  затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на вкладні (депозитні) рахунки, що дозволяє ефективніше, при цьому збільшуючи обсяг коштів, розміщувати кошти загального (спеціального) фонду сільського бюджету в установах банків.
Проблема полягає в пошуку інших джерел наповнення сільського бюджету. Для цього знайдено механізм  розміщення тимчасово вільних коштів загального (спеціального) фонду сільського бюджету на вкладні (депозитні) рахунки в установах банку.
Таким чином, у зв’язку з вищенаведеним та існуючою можливістю збільшити доходну частину сільського бюджету, необхідно врегулювати питання щодо розміщення коштів загального (спеціального) фонду сільського бюджету на депозитному рахунку.
Застосування порядку проведення відбору банків дасть можливість:
- відібрати банківську установу з найвищою відсотковою ставкою.
- отримати додатковий дохід до сільського бюджету.
2. Визначення цілей державного регулювання
Основними цілями державного регулювання є:
- підвищення прозорості дій Касянівської сільської ради щодо відбору банку для розміщення коштів сільського бюджету;
- вибір банків з найбільшими відсотковими ставками;
- забезпечення ефективного розміщення коштів загального (спеціального) фонду сільського бюджету на депозитному рахунку;
- збільшення надходжень до сільського бюджету за рахунок отриманих відсотків від розміщених коштів на депозитному рахунку.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу
Альтернативою до запропонованого регулювання є відмова від прийняття даного рішення сільської ради. Однак, якщо залишити питання не врегульованим, то буде неможливим отримання надходжень до доходної частини сільського бюджету від розміщення коштів загального (спеціального) фонду.
Перевагами обраного способу регулювання є:
·                     прозорість процесу відбору банків;
·                     встановлення єдиних вимог до банків;
·                     вибір банків з найбільшими відсотковими ставками;
·                     дотримання рівності для банків у процесі проведення відбору;
·                     отримання найбільшого додаткового доходу.
Тому пропонується затвердити дане рішення сільської ради, завдяки чому стане можливим досягнення встановлених цілей.
4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту
Механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є:
- проведення конкурсу з відбору банків на право розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів сільського бюджету, що дасть можливість забезпечити: ефективне розміщення коштів загального (спеціального) фонду сільського бюджету на депозитному рахунку;
- збільшення надходжень до сільського бюджету коштів шляхом розміщення на депозитному рахунку коштів та отримання відсотків.
Заходи:
- проведення засідань комісії з відбору банків на право розміщення на вкладні (депозитні) рахунки тимчасово вільних коштів сільського бюджету;
- визначення банку – переможця, в якому буде розміщено кошти;
- договірні відносини з банком – переможцем щодо розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів сілького бюджету;
- отримання відсотків до доходної частини сільського бюджету.
5. Обґрунтувати можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта
Запропонованим проектом регуляторного акту «Про розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках» у разі досягнення  встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання - банків, тому що вони не несуть фінансових витрат для участі у конкурсі, крім оформлення документів для подачі до конкурсної комісії, а сільська рада отримує доход.
Вигода від запропонованого регуляторного акта  буде  отримана у вигляді отриманого доходу та використання його на вирішення соціально - економічних проблем ради та її мешканців.
У разі прийняття запропонованого регуляторного акта досягнення встановлених цілей можливе тому, що:
- затверджене рішення сільської ради регламентує роботу конкурсної комісії, що дозволить досягти законного, об’єктивного вирішення питання щодо відбору банків – претендентів для розміщення коштів;
- затвердженим рішенням також визначається перелік документів, які повинні надійти до конкурсної комісії від банків – претендентів для оцінки найкращих пропозицій для розміщення коштів.
В перспективі після  відбору найкращих пропозицій від банків, та розміщенні коштів в установах банків будуть отримані відсотки із зарахуванням їх до доходної частини загального (спеціального) фонду сільського бюджету.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод внаслідок дії регуляторного акта
 
Суб’єкти
впливу
Вигоди
Витрати
Касянівська сільська рада Нікольського району
Збільшення надходжень до сільського бюджету від отри-маних відсотків розміщених коштів загального (спеціального) фонду в установах банків
Часові витрати на перевірку документів банків - претендентів та підготовку матеріалів на розгляд комісії
Банки - претенденти
Вигоди у формі збільшення  оборотних коштів
Часові витрати на подання заяви та відповідних документів на участь у конкурсі
Громадяни
У разі прийняття запропонованого регуляторного акта, за рахунок збільшення коштів шляхом нарахування відсотків до доходної частини відповідного бюджету матимуть можливість вирішення соціальних потреб, через фінансування відповідних заходів программ сільської ради.
 
 
7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта
Строк дії запропонованого регуляторного акта має необмежений термін.
Водночас, він може бути змінений на підставі аналізу ефективності його дії, або у зв’язку зі зміною законодавства, які призведуть до неефективності регуляторного акту, який розробляється.
8. Визначення показників результативності регуляторного акта
                                                                                     
 
Фонд
2017
Розміщено
коштів
Заплановане отримання доходів
Загальний фонд
 1000000,00
47500,00
Спеціальний фонд
0
0
Всього
 1000000,00
47500,00
 
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття
 
Заходи, за допомогою яких будуть здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта
№ з/п
Захід
Відповідальний за виконання
1.
Аналіз динаміки розміщення тимчасово вільних залишків на рахунку загального (спеціального) фонду сільського бюджету
Головний бухгалтер сільської ради
2.
Аналіз розміру доходів отриманих від розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету
Головний бухгалтер сільської ради
 
Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено за підсумками проведеного засідання комісії з відбору банків на право розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів сільського бюджету та аналізу інформації отриманої від визначеного банку – переможця щодо відсоткових ставок, умов та можливостей.
 
 
 
 
Секретар сільської ради                                                                                       О.В.Мадіна
 
 
Щодо проведення бізнес-форуму української діаспори
Щодо проведення бізнес-форуму української діаспори
          З метою розвитку рішень VI Всесвітнього Форуму Українців між Українською всесвітньою координаційною радою (УВКР) та торгово-промисловою палатою України (ТППУ) щодо спільної організації та проведення бізнес-форуму української діаспори (далі – Форум), на виконання доручення Першого віце-прем’єр міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України відділ економіки райдержадміністрації просить залучення до участі у Форумі представників ділових кіл району, акцентуючи увагу на сфері та галузі економіки пріоритетного розвитку.
          В розвиток рішень VI Всесвітнього Форуму Українців між УВКР і ТПП України досягнуто домовленостей щодо спільної організації та проведення Форуму за участі представників ділових кіл України. Захід заплановано провести в м. Києві у травні 2017 року {орієнтовно у другій декаді). Запрошуються представники влади та бізнесу України, а в першу чергу представники діаспори - підприємців та менеджерів міжнародних компаній українського походження, що сприятиме встановленню тісної взаємодії та активізації їх участі в процесах економічного розвитку району. З огляду на значимість цього Форуму, просимо взяти участь у його роботі.
          Ескіз проекту програми передбачає пленарне засідання, на яке запрошуватимуться керівництво економічного та фіскального блоку Уряду, зацікавлених міністерств, держадміністрацій; працюватимуть секції: інвестиційна, ІТ-технологій аграрна, експорту-імпорту, туризму; заплановано відвідання окремих підприємств, а також змістовна культурна програма. Такий Форум організовується вперше і його організація потребує концентрації зусиль та засобів не тільки громадських (ТПП та УВКР) організацій, а і органів виконавчої влади.
          Більш детальна інформація щодо строків проведення, джерела фінансування, плану проведення заходу, тощо буде надана пізніше.
          У разі зацікавленості у вищезазначеному заході, просимо повідомити відділ економіки Нікольської райдержадміністрації за телефоном 2-15-43 або за електронною адресою Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript  
 
Проект регуляторного акту Касянівської сільської ради
 У К Р А Ї Н А
 
КАСЯНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  НІКОЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
23.12.2016 № VІ/69-754
с. Касянівка
 
Про затвердження  проекту   рішення
«Про затвердження Положення порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності Касянівської сільської ради»
 
 
З метою вдосконалення механізму виявлення, обліку, зберігання та прийняття до комунальної власності міста безхазяйного майна, на підставі ст. ст. 335, 336 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись ст.ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
1.            Затвердити проект рішення Касянівської сільської ради «Про затвердження Положення порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності» (додається)
2.         Доручити секретарю сільської ради у 10-денний термін з моменту підписання рішення оприлюднити даний проект рішення із відповідним аналізом на офіційному веб-сайті Нікольської районної ради.
3.        Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської ради.
 
 
 
В.о.сільського голови                                                                                               О.В.Мадіна
 
  
 
 
 
У К Р А Ї Н А
 
КАСЯНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  НІКОЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ
 
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я
 
 
«___»______2016 № ________
с. Касянівка
 
 
Про затвердження Положення порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності Касянівської сільської ради
   
З метою вдосконалення механізму виявлення, обліку, зберігання та прийняття до комунальної власності міста безхазяйного майна, на підставі ст.ст. 335, 336 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись ст.ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада
  ВИРІШИЛА : 1. Затвердити Положення виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності Касянівської сільської ради згідно додатку 1. 2. Створити постійну комісію порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності Касянівської сільської ради згідно додатку 2. 3. Доручити секретарю сільської ради у 10-денний термін з моменту підписання рішення оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Нікольської районної ради. 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного, культурного розвитку села, земельної реформи, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства (Аніміца Л.Х.)  
 
В.о.сільського голови                                                                                                О.В.Мадіна
Додаток 1
до рішення сесії сільської ради
від «__»______ ____ №______
 

ПОЛОЖЕННЯ
порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності Касянівської сільської ради
 
1. Загальні положення
1.1.    Цей Порядок визначає механізм виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності Касянівської сільської ради та подальшого розпорядження ним.
1.2.    У цьому Порядку використовуються такі терміни та визначення:
річ - предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки:
майно - окрема матеріальна річ або сукупність таких речей, а також майнові права та обов'язки;
безхазяйна річ (майно) - річ, яка не має власника або власник якої невідомий;
нерухома річ (нерухоме майно) - об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;
рухома річ (рухоме майно) - річ (майно), яке можна вільно переміщувати у просторі.
1.3. Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, ведення обліку, оцінку, а також прийняття в комунальну власність безхазяйного майна, є виконавчий комітет Касянівської сільської ради.
1.4. Дія цього Порядку поширюється на нерухоме майно, право на яке підлягає державній реєстрації, що не має власника або власник якого невідомий.
1.5. Даний Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.6. Порядок розроблено з метою врегулювання відносин пов’язаних з виявленням, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна на території Касянівської сільської ради, організацією його збереження та використання впродовж періоду перебування на обліку як безхазяйного.
1.7. Прийняті Касянівською сільською радою акти, пов'язані з виконанням функцій з виявлення, ведення обліку, оцінки, а також здійснення заходів з охорони і прийому в комунальну власність безхазяйного майна, є обов'язковими для виконання всіма підприємствами, установами та організаціями на території сільської ради.
2. Виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
2.1. Підприємства, установи, організації всіх форм власності, яким стало відомо про розташоване на території Касянівської сільської ради майно, яке не має власника або власник якого невідомий, зобов'язані в п'ятиденний строк з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, повідомити про це Касянівську сільську раду.
2.2. Касянівська сільська рада може з власної ініціативи виявляти безхазяйне майно на території сільської ради.
2.3. Касянівська сільська рада за зверненнями осіб, вказаних в пункті 2.1 цього Порядку, проводить обстеження виявлених об'єктів нерухомого майна та вживає заходи щодо встановлення їх можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до реєструючих органів.
2.4. З метою з'ясування наявності оформленого права власності або права користування на земельну ділянку, в межах якої виявлені об'єкти нерухомого майна, Касянівська сільська рада направляє запит до Держгеокадастру  в Нікольському районі. Відповідь на запит повинна бути надана в десятиденний термін.
2.5. Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване або власник такого майна невідомий, за заявою Касянівської сільської ради спеціалістами КП “ Бюро технічної інвентаризації” Нікольської РДА проводиться технічна інвентаризація нерухомого майна.
2.6. Безхазяйні нерухомі речі, виявлені на території сіл Касянівка, Ключове, Кременівка, Македонівка, Херсонес, селища Асланове, беруться на облік відділом державної реєстрації прав власності на нерухоме майно Нікольської РДА за заявою Касянівської сільської ради.
2.7. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Касянівській сільській раді видається витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно на бланку встановленого зразку.
2.8. Касянівська сільська рада після отримання інформаційної довідки протягом п’яти робочих днів робить оголошення в районній газеті «Заря Приазов’я» про взяття безхазяйної речі на облік.
2.9. Оплату за проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна здійснює  Касянівська сільська рада.
2.10. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі Касянівська сільська рада подає до Нікольського районного суду заяву про передачу її у комунальну власність територіальній громаді села.
3.Зберігання безхазяйного нерухомого майна.
3.1. Обов'язок щодо зберігання взятого на облік безхазяйного нерухомого майна покладається на Касянівську сільську раду.
3.2. Касянівська сільська рада для забезпечення зберігання нерухомого майна може залучати комунальне підприємство, установи та організації, а також суб'єктів господарювання не комунальної форми власності.
3.3. Особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за зберігання такої речі з моменту підписання акта приймання-передачі, та зобов'язана надавати до Касянівської сільської ради звіти про стан та використання речі. Касянівська сільська рада має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйної нерухомої речі, як шляхом запитів, так і шляхом перевірок (огляду) безпосередньо такого майна.
3.4.  Витрати, пов'язані з утриманням майна, несе зберігач.
3.5. У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік з'явиться його власник, майно повертається власникові після відшкодування ним витрат, пов'язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна.
3.6. Повернення майна власникові провадиться після проведення Касянівською сільською радою відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.
3.7. У разі, якщо безхазяйним нерухомим майном є інженерні мережі (газо-, водо-, електро-, теплопостачання, водовідведення і таке інше), вони можуть бути передані на зберігання експлуатуючим організаціям. Для покриття витрат, пов'язаних із зберіганням речі, Касянівська сільська рада може передати безхазяйну нерухому річ на зберігання з правом користування нею. Для забезпечення безпечної життєдіяльності та попередження нещасних випадків при використанні інженерних мереж споживачами, експлуатуюча організація здійснює роботи з технічного обслуговування за рахунок власних коштів.
3.8. Між Касянівською сільською радою та зберігачем укладається договір зберігання у письмовій формі з урахуванням особливостей, встановлених параграфом 1 глави 66 Цивільного кодексу України.
3.9. За рахунок Касянівської сільської ради проводиться оцінка безхазяйної нерухомої речі.
4. Прийняття безхазяйного нерухомого майна до комунальної власності
4.1. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Касянівська сільська рада звертається до Нікольського районного суду за місцезнаходженням нерухомого майна з заявою про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади села.
4.2. Після винесення рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади міста  Касянівська сільська рада відповідно до Регламенту Касянівської сільської ради готує на чергову сесію Касянівської сільської ради відповідний проект рішення.
4.3. Після прийняття нерухомого майна до комунальної власності села Касянівська сільська рада здійснює реєстрацію права власності на це майно за територіальною громадою  в особі Касянівської сільської ради.
4.5. Всі майнові спори щодо взятого на облік та прийнятого до комунальної власності безхазяйного нерухомого майна на території Касянівської сільської ради вирішуються у судовому порядку.
5. Процедура прийняття внесення змін та доповнень.
5.1. Порядок виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності територіальної громади затверджується рішенням Касянівської сільської ради.
5.2. Внесення змін та доповнень до цього Порядку у випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Порядку з діючим законодавством, здійснюється таким же чином, як і його прийняття.
 
 
 
Секретар сільської ради                                                                                                   О.В.Мадіна
              
 
 Додаток 2
до рішення сесії сільської ради
від «__»______ ____ №______
 
С К Л А Д
постійній  комісії порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності Касянівської сільської ради
 
№ з/п
ПІБ
Місце роботи, посада
Посада в комісії
1
Мадіна Олена Володимирівна
Касянівська сільська рада, в. о. сільського голови
Голова комісії
2
Авдан Наталя Іванівна
Касянівська сільська рада, спеціаліст-землевпорядник
Член комісії
3
Темір Альона Михайлівна
Касянівська сільська рада, спеціаліст-бухгалтер І категорії
Член комісії
4
Тімченко Людмила Миколаївна
Касянівська сільська рада, спеціаліст-бухгалтер І категорії
Член комісії
5
Хаймах Олена Федорівна
Касянівська сільська рада, головний бухгалтер
Член комісії
 
 
 
 
Секретар сільської ради                                                                                          О.В.Мадіна


АНАЛІЗ    РЕГУЛЯТОРНОГО  ВПЛИВУ
 
проекту рішення Касянівської сільської ради «Про затвердження Положення порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності Касянівської сільської ради»
 
1. Проблемні питання які пропонується розв’язати шляхом державного регулювання
Існуюча проблема пов’язана із відсутністю реальних механізмів взяття на облік та передачу в комунальну власність безхазяйного майна, а саме порядку та строків проведення, прийняття на облік та забезпечення доступу широкого загалу до цієї інформації. Запропонований проект рішення має на меті впорядкувати діяльність сільської ради щодо виявлення, взяття на облік та підготовки заяви до суду про передачу зазначеного майна у комунальну власність, відповідно до вимог Цивільного кодексу України.
Рішенням передбачається затвердити порядок обліку безхазяйного майна, який мав би конкретизувати порядок здійснення зазначеної діяльності відповідно до існуючої організаційно-адміністративної та функціональної структури місцевого самоврядування.
2. Цілі державного регулювання
Цілі державного регулювання:
- запровадження єдиної схеми взяття на облік та управління безхазяйним майном, яка б забезпечувала виконання всіх функцій управлінського процесу від складання опису майна, попередньої оцінки тощо;
- підвищення ефективності господарської діяльності через чітке визначення порядку взяття на облік безхазяйного майна; - забезпечення надходжень до місцевого бюджету.
3. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта
Принципи та способи досягнення цілей регулювання:
- регулювання побудовано відповідно вимог ЦК України;
- після отримання доручення складається акт опису майна з його фото фіксацією, у місячний термін подається довідка про наявність реєстрації права власності за адресою знаходження безхазяйного нерухомого майна;
- готується висновок про можливість взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;
- у встановлений термін приймається на облік безхазяйне нерухоме майно та розміщується оголошення про взяття на облік у друкованих засобах масової інформації;
- підготовлення заяви до суду про передачу зазначеного майна у комунальну власність територіальної громади Касянівської сільської ради;
- на підставі рішення суду майно передається у комунальну власність.
4. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта. Впровадження акта передбачає нарощення затрат адміністративних ресурсів, а сааме витрати на складання опису майна, його оцінка, витрати на оголошення про взяття на облік у засобах масової інформації, сплата держмита за подачу заяви до суду. Проектом рішення не передбачено виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання. Ресурсні можливості для впровадження та виконання вимог акта визначатимуться бюджетними можливостями. Можлива шкода у разі настання очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.
5. Строк дії регуляторного акта
Строк дії регуляторного акта – необмежений.
6. Визначення показників результативності
Положення розроблене відповідно до законодавства з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним.
7. Ефективність способів досягнення цілей
Ефективність запропонованого регулювання забезпечуватиметься через додаткові надходження до місцевого бюджету. Прийняття положення позитивно вплине на регулювання та вирішення питань у сфері врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним. Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде проводитися після набуття чинності даного акта з використанням визначених показників результативності акта.
 
 
 
27.12.2016 року
Виконавчий комітет Касянівської сільської ради 
 
 


Страница 3 из 23
free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@