Результати конкурсу на заміщення вакантної посади.
Згідно протоколу № 2 від  26 березня 2019 року конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Зеленоярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Нікольської районної ради Донецької області»,  переможцем конкурсу  на посаду директора закладу визнано Юзвінкевич Наталію Федорівну.

Істотні умови контракту №4,
укладеного з Юзвінкевич Наталею Федорівною, директором комунального закладу «Зеленоярська загальноосвітня школа І-ІІІ упенів Нікольської районної ради Донецької області»
 
Права та обов’язки керівника:
1. Обов’язки керівника:
1.1. Здійснює загальне керівництво всіма напрямами діяльності навчального закладу відповідно до його статуту, чинного законодавства України.
1.2. Спільно з педагогічною радою закладу визначає стратегію, мету і завдання розвитку навчального закладу, приймає рішення про програмне планування його роботи.
1.3. Здійснює розробку, затвердження і впровадження програм розвитку навчального закладу, освітніх програм, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних календарних навчальних графіків, статуту і правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу та інших локальних нормативно-правових актів і навчально-методичних документів.
1.4. Забезпечує складання тарифікаційного списку,  дотримуючись найменування посад, передбачених Типовими штатними нормативами, та подає їх на затвердження головному розпоряднику за погодженням з Роботодавцем.
1.5. Вирішує навчально-методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності навчального закладу.
1.6. Планує, координує і контролює роботу педагогічних та інших працівників навчального закладу.
1.7. Бере участь у відборі кадрів та розподіл обов’язків між працівниками навчального закладу.
1.8. Укладає трудові договори з новими працівниками за наявності висновку відповідного медичного закладу; визначає їх функціональні обов’язки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; контролює своєчасне проведення медичних оглядів працівників.
1.9. Затверджує розклад занять учнів, графіки роботи і педагогічне навантаження працівників навчального закладу, графіки відпусток.
1.10. Заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат в колективі.
1.11. Визначає порядок, розміри преміювання працівників навчального закладу за погодженням із профспілковим комітетом (профорганізатором) первинної профспілкової організації навчального закладу.
1.12. Формує контингент учнів відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту» та інші нормативно-правові акти, забезпечує соціальний захист прав дітей.
1.13. Забезпечує державну реєстрацію навчального закладу, державну атестацію навчального закладу.
1.14. Забезпечує створення в навчальному закладі необхідних умов для організації харчування та медичного обслуговування учнів. Щоденно контролює організацію та якість харчування учнів.
1.15. Забезпечує ефективну взаємодію і співпрацю з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, громадськістю, батьками (особами, які замінюють).
1.16. Керує діяльністю педагогічної ради навчального закладу.
1.17. Координує в навчальному закладі діяльність дитячих організацій (об’єднань).
1.18. Забезпечує виконання колективного договору, створює необхідні умови для функціонування інститутів громадського самоврядування в закладі, сприяє роботі первинної профспілкової організації закладу згідно з чинним законодавством.
1.19. Забезпечує раціональне використання бюджетних коштів, а також коштів, які надходять з інших джерел; здійснює звітування про використання бюджетних коштів та виконану роботу за рік перед Засновником, на загальних зборах педагогічного колективу, батьківських комітетів, рад, а також оприлюднення на веб-сайті навчального закладу.
1.20. Забезпечує залучення додаткових джерел фінансових і матеріальних засобів для здійснення діяльності, передбаченої статутом закладу, в рамках чинного законодавства.
1.21. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за навчальним закладоммайна, організовує діловодство, вчасно подає статистичну звітність.
1.22. Організовує роботу зі створення та забезпечення умов проведення навчально-виховного процесу згідно з чинним законодавством про працю, міжгалузевими і відомчими нормативами, нормативними документами та іншими локальними актами з охорони праці і статутом навчального закладу; виконує завдання і обов’язки, передбачені Кодексом цивільного захисту України та іншими нормативно-правовими актами у сфері цивільного захисту.
1.23. Забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, обладнання і вживає заходів з приведення їх у відповідність з діючими стандартами, правилами і нормами з охорони праці; своєчасно організовує огляди і ремонти приміщень навчального закладу.
1.24. Затверджує посадові інструкції для працівників навчального закладу.
1.25. Організовує заходи із впровадження пропозицій членів колективу, спрямованих на подальше покращення і оздоровлення умов проведення навчально-виховного процесу.
1.26. Виносить на обговорення трудового колективу пропозиції щодо організації роботи з охорони праці.
1.27. Звітує на зборах трудового колективу про стан охорони праці, виконання заходів з оздоровлення працівників та учнів, покращення умов освітнього процесу, а також щодо прийнятих заходів з усунення виявлених недоліків.
1.28. Проводить профілактичну роботу із попередження травматизму та зниження захворювань працівників і учнів.
1.29. Організовує роботу щодо прийому закладу до нового навчального року, підписує відповідні акти.
1.30. Забезпечує виконання чинних нормативно-правових актів з охорони праці, державного нагляду і технічної інспекції.
1.31. Негайно повідомляє відділ освіти, батьків (особу чи осіб, що їх замінюють) травмованоїособи про нещасний випадок, вживає всіх можливих заходів щодо усунення причин, які викликали нещасний випадок, забезпечує необхідні умови для проведення своєчасного і об’єктивного розслідування відповідно до чинного законодавства.
1.32. Затверджує, за узгодженням із службою з охорони праці закладу (особою, на які покладено обов’язки служби з охорони праці), інструкції для працівників з охорони праці; у визначені законодавством терміни організовує перегляд чинних інструкцій з охорони праці.
1.33.Забезпечує проведення вступного інструктажу з охорони праці з прийнятими на роботу особами, інструктажу на робочому місці з працівниками навчального закладу; оформлення проведення інструктажів у відповідних журналах.
1.34. Планує та створює умови для проведення у встановленому порядку періодичного навчання спеціалістів, представників профспілки з питань охорони праці, працівників навчального закладу з питань забезпечення безпеки життєдіяльності на короткотермінових курсах і семінарах, що організовуються органами управління освіти, охорони праці та галузевою профспілкою.
1.35. Забезпечує навантаження працівників, учнівз урахуванням їх психофізичних можливостей, організовує оптимальні режими праці та відпочинку, надання відпустки, згідно із затвердженим графіком.
1.36. Забороняє проведення навчально-виховного процесу за наявності небезпечних умов для здоров’я учнівчи працівників.
1.37. Проходить періодичне медичне обстеження.
1.38. Працює в режимі ненормованого робочого дня.
1.39. Дотримується етичних норм поведінки в навчальному закладі, побуті, громадських місцях, які відповідають соціальному статусу педагога.
1.40. Вирішує інші питання, які належать до компетенції Керівника, згідно із законодавством, статутом навчального закладу і цим Контрактом.
1.41. Не пізніше, як за два місяці до закінчення строку дії Контракту, Керівник звітує про виконану роботу перед Роботодавцем та на загальних зборах колективу.
2. Права Керівника:
        2.1. Самостійно вирішує всі питання управління, керівництва навчальним закладом за винятком тих, які законодавством віднесені до компетенції Міністерства освіти і науки України, Роботодавця.
2.2. Діє від імені навчального закладу, представляє його інтереси в   підприємствах, установах, організаціях будь-якої форми власності.
2.3. Розпоряджається майном навчального закладу відповідно до статуту та чинного законодавства.
2.4. Розпоряджається коштами у межах бюджетних асигнувань, позабюджетними коштами навчального закладу, контролює їх цільове використання.
2.5. У межах своєї компетенції видає накази та доручення, обов’язкові для виконання всіма працівниками закладу.
2.6. Приймає рішення про заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності, працівників закладу згідно з чинним законодавством України.
 
Права та обов’язки Роботодавця:
1. Роботодавець зобов’язаний:
1.1. Забезпечувати навчальний заклад (за заявками) матеріально-технічними ресурсами в обсязі, необхідному для функціонування навчального закладу в межах бюджетного фінансування.
1.2. Надавати інформацію на запити навчального закладу.
2. Роботодавець має право:
2.1. Укладати та розривати Контракт з Керівником.
2.2. Здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю навчального закладу.
2.3. Здійснювати контроль за дотриманням установчих документів навчального закладу.
2.5. Затверджувати кошторис та приймати фінансовий звіт навчального закладу.
2.6. Реалізовувати інші права, передбачені чинним законодавством.
 
Оплата праці та соціально-побутове забезпечення керівника:
    1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, затвердженого установі на бюджетний рік, виходячи з установлених:
 1.1. Посадового окладу, встановленого відповідно до тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів.
1.2.        Підвищень посадового окладу за кваліфікаційну категорію.
1.3.        Надбавок (за вислугу років, почесне звання, престижність педагогічної праці тощо).
1.4. Доплат (за науковий ступінь, роботу у спеціалізованому закладі, тощо).
1.5. Премії за високі показники в роботі, розмір якої залежить від особистого внеску в загальні результати роботи закладу. Розмір премії встановлюється відповідно до Положення про преміювання установи, за погодженням з Роботодавцем.
           2. Грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків. Розмір грошової винагороди встановлюється відповідно до чинного законодавства за погодженням з Роботодавцем.
          3. Керівнику надається допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу.
4. У разі неналежного виконання умов цього Контракту премія за високі показники в роботі, грошова винагорода за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків зменшується або не виплачується.
5. Посадовий оклад Керівника може бути переглянутий у відповідності зі змінами умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.
6. Керівникові надається щорічна основна відпустка та додаткова оплачувана відпустка за ненормований робочий день згідно з чинним законодавством, колективним договором закладу та графіком відпусток, затвердженого в установленому порядку.
 
Строк дії та інші умови контракту:
1. Цей Контракт діє з « 07» травня 2019 року по «06» травня 2025 року і набирає чинності з дня підписання Сторонами.
2. Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов цього контракту, крім визначених законом випадків.
3. Цей контракт укладений українською мовою, на 6 сторінках у двох примірниках, які зберігаються у кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу.  
4. Керівник, який звільняється, протягом 5 (п’яти) робочих днів після прийняття Роботодавцем відповідного рішення проводить інвентаризацію всіх матеріальних цінностей навчального закладу, наявних документів, справ та на підставі проведеної інвентаризації надає на затвердження Роботодавцю Акт приймання-передачі.
 
 
До відома депутатів районної ради!
22 лютого 2018 року о 1000 годині,  в сесійній залі районної ради відбудеться засідання сесії районної ради сьомого скликання.
 
Основні питання порядку денного:
1.  Про хід виконання делегованих повноважень Нікольської районної ради  Нікольською районною державною адміністрацією.
 2. Про підсумки виконання рішення  районної ради  від   22.12.2017 № 7/26-416 «Про Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрямки діяльності на 2019-2020 роки».
3. Про затвердження звіту про виконання  районного бюджету за 2018 рік.
 
Інші питання.
 
                                                                                                  Районна рада
 
ОГОЛОШЕННЯ про конкурс
  Нікольською районною радою оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Зеленоярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області», який розташований за адресою: с. Зелений Яр, вул. Центральна, буд. 31 Б, Нікольський район, Донецька область.
          Посаду директора комунального закладу може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше 3 років, вільно володіє державною мовою, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
          Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора комунального закладу кандидати подають наступні документи:
- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
- довідку про відсутність судимості;
- мотиваційний лист, складений у довільній формі, а також інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.
Документи приймаються до 07.03.2019 року за адресою: смт Нікольське, вул. Свободи, 87.
Уповноважена особа: Плавська Ірина Миколаївна.
Тел.(06246)2-19-57.
 
До відома депутатів районної ради!
21 грудня 2018 року о 1000 годині,  в сесійній залі районної ради відбудеться засідання сесії районної ради сьомого скликання.
 
Основні питання порядку денного:
1.              Про звіт голови районної ради про виконання власних повноважень.
 
2. Про Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік.
 
3. Про хід виконання рішення районної ради від 26.02.2016 № 7/7-78 «Про Програму щодо організації забезпечення публічного порядку та безпеки громадян, протидії злочинності на території Нікольського району протягом 2016-2020 років».
 
Інші питання.
 
                                                                                                   Районна рада.» 
 
Результати конкурсу на заміщення вакантної посади.
Згідно протоколу № 2 засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області» від 30 листопада 2018 року переможцем конкурсу на посаду директора школи визначено Мітько Марину Олексіївну.

 
Згідно протоколу № 3 засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Новокраснівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» від 14 листопада 2018 року переможцем конкурсу на посаду директора школи визначено Піманова Олександра Вікторовича.
 


Страница 4 из 28
free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@