Результати конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців КУ «Інклюзивно-ресурсний центр»
12 листопада у комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр» Нікольської районної ради відбувся конкурс на заміщення вакантних посад: практичного психолога, вчителя-логопеда та вчителя-дефектолога.

           За результатами конкурсного відбору
- на посаду вчителя-логопеда переможцем стала Новікова Людмила Олександрівна, яка має вищу освіту – за спеціальністю «Олігофренопедагогіка та логопедія»;
- на посаду вчителя-дефектолога переможцем стала  Барзілова Олена Валентинівна, має вищу освіту за спеціальністю «Дефектологія», кваліфікацією: вчитель допоміжної школи;
- на посаду практичного психолога переможцем стала – Камінська Ольга Вікторівна, має вищу освіту за спеціальністю «Психологія».
 
 
Оголошення про конкурс
Істотні умови контракту №3,
укладеного з Голоядом Володимиром Миколайовичем, директором комунального закладу «Республіканська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області»
 
Права та обов’язки керівника:
1. Обов’язки керівника:
1.1. Здійснює загальне керівництво всіма напрямами діяльності навчального закладу відповідно до його статуту, чинного законодавства України.
1.2. Спільно з педагогічною радою закладу визначає стратегію, мету і завдання розвитку навчального закладу, приймає рішення про програмне планування його роботи.
1.3. Здійснює розробку, затвердження і впровадження програм розвитку навчального закладу, освітніх програм, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних календарних навчальних графіків, статуту і правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу та інших локальних нормативно-правових актів і навчально-методичних документів.
1.4. Забезпечує складання тарифікаційного списку,  дотримуючись найменування посад, передбачених Типовими штатними нормативами, та подає їх на затвердження головному розпоряднику за погодженням з Роботодавцем.
1.5. Вирішує навчально-методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності навчального закладу.
1.6. Планує, координує і контролює роботу педагогічних та інших працівників навчального закладу.
1.7. Бере участь у відборі кадрів та розподіл обов’язків між працівниками навчального закладу.
1.8. Укладає трудові договори з новими працівниками за наявності висновку відповідного медичного закладу; визначає їх функціональні обов’язки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; контролює своєчасне проведення медичних оглядів працівників.
1.9. Затверджує розклад занять учнів, графіки роботи і педагогічне навантаження працівників навчального закладу, графіки відпусток.
1.10. Заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат в колективі.
1.11. Визначає порядок, розміри преміювання працівників навчального закладу за погодженням із профспілковим комітетом (профорганізатором) первинної профспілкової організації навчального закладу.
1.12. Формує контингент учнів відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту» та інші нормативно-правові акти, забезпечує соціальний захист прав дітей.
1.13. Забезпечує державну реєстрацію навчального закладу, державну атестацію навчального закладу.
1.14. Забезпечує створення в навчальному закладі необхідних умов для організації харчування та медичного обслуговування учнів. Щоденно контролює організацію та якість харчування учнів.
1.15. Забезпечує ефективну взаємодію і співпрацю з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, громадськістю, батьками (особами, які замінюють).
1.16. Керує діяльністю педагогічної ради навчального закладу.
1.17. Координує в навчальному закладі діяльність дитячих організацій (об’єднань).
1.18. Забезпечує виконання колективного договору, створює необхідні умови для функціонування інститутів громадського самоврядування в закладі, сприяє роботі первинної профспілкової організації закладу згідно з чинним законодавством.
1.19. Забезпечує раціональне використання бюджетних коштів, а також коштів, які надходять з інших джерел; здійснює звітування про використання бюджетних коштів та виконану роботу за рік перед Засновником, на загальних зборах педагогічного колективу, батьківських комітетів, рад, а також оприлюднення на веб-сайті навчального закладу.
1.20. Забезпечує залучення додаткових джерел фінансових і матеріальних засобів для здійснення діяльності, передбаченої статутом закладу, в рамках чинного законодавства.
1.21. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за навчальним закладоммайна, організовує діловодство, вчасно подає статистичну звітність.
1.22. Організовує роботу зі створення та забезпечення умов проведення навчально-виховного процесу згідно з чинним законодавством про працю, міжгалузевими і відомчими нормативами, нормативними документами та іншими локальними актами з охорони праці і статутом навчального закладу; виконує завдання і обов’язки, передбачені Кодексом цивільного захисту України та іншими нормативно-правовими актами у сфері цивільного захисту.
1.23. Забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, обладнання і вживає заходів з приведення їх у відповідність з діючими стандартами, правилами і нормами з охорони праці; своєчасно організовує огляди і ремонти приміщень навчального закладу.
1.24. Затверджує посадові інструкції для працівників навчального закладу.
1.25. Організовує заходи із впровадження пропозицій членів колективу, спрямованих на подальше покращення і оздоровлення умов проведення навчально-виховного процесу.
1.26. Виносить на обговорення трудового колективу пропозиції щодо організації роботи з охорони праці.
1.27. Звітує на зборах трудового колективу про стан охорони праці, виконання заходів з оздоровлення працівників та учнів, покращення умов освітнього процесу, а також щодо прийнятих заходів з усунення виявлених недоліків.
1.28. Проводить профілактичну роботу із попередження травматизму та зниження захворювань працівників і учнів.
1.29. Організовує роботу щодо прийому закладу до нового навчального року, підписує відповідні акти.
1.30. Забезпечує виконання чинних нормативно-правових актів з охорони праці, державного нагляду і технічної інспекції.
1.31. Негайно повідомляє відділ освіти, батьків (особу чи осіб, що їх замінюють) травмованоїособи про нещасний випадок, вживає всіх можливих заходів щодо усунення причин, які викликали нещасний випадок, забезпечує необхідні умови для проведення своєчасного і об’єктивного розслідування відповідно до чинного законодавства.
1.32. Затверджує, за узгодженням із службою з охорони праці закладу (особою, на які покладено обов’язки служби з охорони праці), інструкції для працівників з охорони праці; у визначені законодавством терміни організовує перегляд чинних інструкцій з охорони праці.
1.33.Забезпечує проведення вступного інструктажу з охорони праці з прийнятими на роботу особами, інструктажу на робочому місці з працівниками навчального закладу; оформлення проведення інструктажів у відповідних журналах.
1.34. Планує та створює умови для проведення у встановленому порядку періодичного навчання спеціалістів, представників профспілки з питань охорони праці, працівників навчального закладу з питань забезпечення безпеки життєдіяльності на короткотермінових курсах і семінарах, що організовуються органами управління освіти, охорони праці та галузевою профспілкою.
1.35. Забезпечує навантаження працівників, учнівз урахуванням їх психофізичних можливостей, організовує оптимальні режими праці та відпочинку, надання відпустки, згідно із затвердженим графіком.
1.36. Забороняє проведення навчально-виховного процесу за наявності небезпечних умов для здоров’я учнівчи працівників.
1.37. Проходить періодичне медичне обстеження.
1.38. Працює в режимі ненормованого робочого дня.
1.39. Дотримується етичних норм поведінки в навчальному закладі, побуті, громадських місцях, які відповідають соціальному статусу педагога.
1.40. Вирішує інші питання, які належать до компетенції Керівника, згідно із законодавством, статутом навчального закладу і цим Контрактом.
1.41. Не пізніше, як за два місяці до закінчення строку дії Контракту, Керівник звітує про виконану роботу перед Роботодавцем та на загальних зборах колективу.
2. Права Керівника:
        2.1. Самостійно вирішує всі питання управління, керівництва навчальним закладом за винятком тих, які законодавством віднесені до компетенції Міністерства освіти і науки України, Роботодавця.
2.2. Діє від імені навчального закладу, представляє його інтереси в   підприємствах, установах, організаціях будь-якої форми власності.
2.3. Розпоряджається майном навчального закладу відповідно до статуту та чинного законодавства.
2.4. Розпоряджається коштами у межах бюджетних асигнувань, позабюджетними коштами навчального закладу, контролює їх цільове використання.
2.5. У межах своєї компетенції видає накази та доручення, обов’язкові для виконання всіма працівниками закладу.
2.6. Приймає рішення про заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності, працівників закладу згідно з чинним законодавством України.
 
Права та обов’язки Роботодавця:
1. Роботодавець зобов’язаний:
1.1. Забезпечувати навчальний заклад (за заявками) матеріально-технічними ресурсами в обсязі, необхідному для функціонування навчального закладу в межах бюджетного фінансування.
1.2. Надавати інформацію на запити навчального закладу.
2. Роботодавець має право:
2.1. Укладати та розривати Контракт з Керівником.
2.2. Здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю навчального закладу.
2.3. Здійснювати контроль за дотриманням установчих документів навчального закладу.
2.5. Затверджувати кошторис та приймати фінансовий звіт навчального закладу.
2.6. Реалізовувати інші права, передбачені чинним законодавством.
 
Оплата праці та соціально-побутове забезпечення керівника:
    1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, затвердженого установі на бюджетний рік, виходячи з установлених:
 1.1. Посадового окладу, встановленого відповідно до тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів.
1.2.        Підвищень посадового окладу за кваліфікаційну категорію.
1.3.        Надбавок (за вислугу років, почесне звання, престижність педагогічної праці тощо).
1.4. Доплат (за науковий ступінь, роботу у спеціалізованому закладі, тощо).
1.5. Премії за високі показники в роботі, розмір якої залежить від особистого внеску в загальні результати роботи закладу. Розмір премії встановлюється відповідно до Положення про преміювання установи, за погодженням з Роботодавцем.
           2. Грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків. Розмір грошової винагороди встановлюється відповідно до чинного законодавства за погодженням з Роботодавцем.
          3. Керівнику надається допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу.
4. У разі неналежного виконання умов цього Контракту премія за високі показники в роботі, грошова винагорода за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків зменшується або не виплачується.
5. Посадовий оклад Керівника може бути переглянутий у відповідності зі змінами умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.
6. Керівникові надається щорічна основна відпустка та додаткова оплачувана відпустка за ненормований робочий день згідно з чинним законодавством, колективним договором закладу та графіком відпусток, затвердженого в установленому порядку.
 
Строк дії та інші умови контракту:
1. Цей Контракт діє з « 01» березня 2019 року по «01» березня 2025 року і набирає чинності з дня підписання Сторонами.
2. Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов цього контракту, крім визначених законом випадків.
3. Цей контракт укладений українською мовою, на 6 сторінках у двох примірниках, які зберігаються у кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу.  
4. Керівник, який звільняється, протягом 5 (п’яти) робочих днів після прийняття Роботодавцем відповідного рішення проводить інвентаризацію всіх матеріальних цінностей навчального закладу, наявних документів, справ та на підставі проведеної інвентаризації надає на затвердження Роботодавцю Акт приймання-передачі.
 
Згідно протоколу  № 2 від 04.01.2019 конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Республіканська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Нікольської районної ради Донецької області»,  переможцем конкурсу  на посаду директора закладу визнано Глолояда Володимира Миколайовича.
 ОГОЛОШЕННЯ
 
 Нікольською районною радою оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Республіканська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області», який розташований за адресою: с. Республіка, вул. Шкільна, б. 54, Нікольський район, Донецька область, 87021.
          Посаду директора комунального закладу може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше 3 років, вільно володіє державною мовою, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
          Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора комунального закладу кандидати подають наступні документи:
- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
- довідку про відсутність судимості;
- мотиваційний лист, складений у довільній формі, а також інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.
Документи приймаються до 14.12.2018 року за адресою: смт Нікольське, вул. Свободи, 87.
Уповноважена особа: Плавська Ірина Миколаївна.
Тел.(06246)2-19-57.
 
Оголошення про конкурс
Істотні умови контракту №2,
укладеного з Мітько Мариною Олексіївною, директором комунального закладу «Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області»
 
Права та обов’язки керівника:
1. Обов’язки керівника:
1.1. Здійснює загальне керівництво всіма напрямами діяльності навчального закладу відповідно до його статуту, чинного законодавства України.
1.2. Спільно з педагогічною радою закладу визначає стратегію, мету і завдання розвитку навчального закладу, приймає рішення про програмне планування його роботи.
1.3. Здійснює розробку, затвердження і впровадження програм розвитку навчального закладу, освітніх програм, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних календарних навчальних графіків, статуту і правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу та інших локальних нормативно-правових актів і навчально-методичних документів.
1.4. Забезпечує складання тарифікаційного списку,  дотримуючись найменування посад, передбачених Типовими штатними нормативами, та подає їх на затвердження головному розпоряднику за погодженням з Роботодавцем.
1.5. Вирішує навчально-методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності навчального закладу.
1.6. Планує, координує і контролює роботу педагогічних та інших працівників навчального закладу.
1.7. Бере участь у відборі кадрів та розподіл обов’язків між працівниками навчального закладу.
1.8. Укладає трудові договори з новими працівниками за наявності висновку відповідного медичного закладу; визначає їх функціональні обов’язки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; контролює своєчасне проведення медичних оглядів працівників.
1.9. Затверджує розклад занять учнів, графіки роботи і педагогічне навантаження працівників навчального закладу, графіки відпусток.
1.10. Заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат в колективі.
1.11. Визначає порядок, розміри преміювання працівників навчального закладу за погодженням із профспілковим комітетом (профорганізатором) первинної профспілкової організації навчального закладу.
1.12. Формує контингент учнів відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту» та інші нормативно-правові акти, забезпечує соціальний захист прав дітей.
1.13. Забезпечує державну реєстрацію навчального закладу, державну атестацію навчального закладу.
1.14. Забезпечує створення в навчальному закладі необхідних умов для організації харчування та медичного обслуговування учнів. Щоденно контролює організацію та якість харчування учнів.
1.15. Забезпечує ефективну взаємодію і співпрацю з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, громадськістю, батьками (особами, які замінюють).
1.16. Керує діяльністю педагогічної ради навчального закладу.
1.17. Координує в навчальному закладі діяльність дитячих організацій (об’єднань).
1.18. Забезпечує виконання колективного договору, створює необхідні умови для функціонування інститутів громадського самоврядування в закладі, сприяє роботі первинної профспілкової організації закладу згідно з чинним законодавством.
1.19. Забезпечує раціональне використання бюджетних коштів, а також коштів, які надходять з інших джерел; здійснює звітування про використання бюджетних коштів та виконану роботу за рік перед Засновником, на загальних зборах педагогічного колективу, батьківських комітетів, рад, а також оприлюднення на веб-сайті навчального закладу.
1.20. Забезпечує залучення додаткових джерел фінансових і матеріальних засобів для здійснення діяльності, передбаченої статутом закладу, в рамках чинного законодавства.
1.21. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за навчальним закладоммайна, організовує діловодство, вчасно подає статистичну звітність.
1.22. Організовує роботу зі створення та забезпечення умов проведення навчально-виховного процесу згідно з чинним законодавством про працю, міжгалузевими і відомчими нормативами, нормативними документами та іншими локальними актами з охорони праці і статутом навчального закладу; виконує завдання і обов’язки, передбачені Кодексом цивільного захисту України та іншими нормативно-правовими актами у сфері цивільного захисту.
1.23. Забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, обладнання і вживає заходів з приведення їх у відповідність з діючими стандартами, правилами і нормами з охорони праці; своєчасно організовує огляди і ремонти приміщень навчального закладу.
1.24. Затверджує посадові інструкції для працівників навчального закладу.
1.25. Організовує заходи із впровадження пропозицій членів колективу, спрямованих на подальше покращення і оздоровлення умов проведення навчально-виховного процесу.
1.26. Виносить на обговорення трудового колективу пропозиції щодо організації роботи з охорони праці.
1.27. Звітує на зборах трудового колективу про стан охорони праці, виконання заходів з оздоровлення працівників та учнів, покращення умов освітнього процесу, а також щодо прийнятих заходів з усунення виявлених недоліків.
1.28. Проводить профілактичну роботу із попередження травматизму та зниження захворювань працівників і учнів.
1.29. Організовує роботу щодо прийому закладу до нового навчального року, підписує відповідні акти.
1.30. Забезпечує виконання чинних нормативно-правових актів з охорони праці, державного нагляду і технічної інспекції.
1.31. Негайно повідомляє відділ освіти, батьків (особу чи осіб, що їх замінюють) травмованоїособи про нещасний випадок, вживає всіх можливих заходів щодо усунення причин, які викликали нещасний випадок, забезпечує необхідні умови для проведення своєчасного і об’єктивного розслідування відповідно до чинного законодавства.
1.32. Затверджує, за узгодженням із службою з охорони праці закладу (особою, на які покладено обов’язки служби з охорони праці), інструкції для працівників з охорони праці; у визначені законодавством терміни організовує перегляд чинних інструкцій з охорони праці.
1.33.Забезпечує проведення вступного інструктажу з охорони праці з прийнятими на роботу особами, інструктажу на робочому місці з працівниками навчального закладу; оформлення проведення інструктажів у відповідних журналах.
1.34. Планує та створює умови для проведення у встановленому порядку періодичного навчання спеціалістів, представників профспілки з питань охорони праці, працівників навчального закладу з питань забезпечення безпеки життєдіяльності на короткотермінових курсах і семінарах, що організовуються органами управління освіти, охорони праці та галузевою профспілкою.
1.35. Забезпечує навантаження працівників, учнівз урахуванням їх психофізичних можливостей, організовує оптимальні режими праці та відпочинку, надання відпустки, згідно із затвердженим графіком.
1.36. Забороняє проведення навчально-виховного процесу за наявності небезпечних умов для здоров’я учнівчи працівників.
1.37. Проходить періодичне медичне обстеження.
1.38. Працює в режимі ненормованого робочого дня.
1.39. Дотримується етичних норм поведінки в навчальному закладі, побуті, громадських місцях, які відповідають соціальному статусу педагога.
1.40. Вирішує інші питання, які належать до компетенції Керівника, згідно із законодавством, статутом навчального закладу і цим Контрактом.
1.41. Не пізніше, як за два місяці до закінчення строку дії Контракту, Керівник звітує про виконану роботу перед Роботодавцем та на загальних зборах колективу.
2. Права Керівника:
        2.1. Самостійно вирішує всі питання управління, керівництва навчальним закладом за винятком тих, які законодавством віднесені до компетенції Міністерства освіти і науки України, Роботодавця.
2.2. Діє від імені навчального закладу, представляє його інтереси в   підприємствах, установах, організаціях будь-якої форми власності.
2.3. Розпоряджається майном навчального закладу відповідно до статуту та чинного законодавства.
2.4. Розпоряджається коштами у межах бюджетних асигнувань, позабюджетними коштами навчального закладу, контролює їх цільове використання.
2.5. У межах своєї компетенції видає накази та доручення, обов’язкові для виконання всіма працівниками закладу.
2.6. Приймає рішення про заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності, працівників закладу згідно з чинним законодавством України.
 
Права та обов’язки Роботодавця:
1. Роботодавець зобов’язаний:
1.1. Забезпечувати навчальний заклад (за заявками) матеріально-технічними ресурсами в обсязі, необхідному для функціонування навчального закладу в межах бюджетного фінансування.
1.2. Надавати інформацію на запити навчального закладу.
2. Роботодавець має право:
2.1. Укладати та розривати Контракт з Керівником.
2.2. Здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю навчального закладу.
2.3. Здійснювати контроль за дотриманням установчих документів навчального закладу.
2.5. Затверджувати кошторис та приймати фінансовий звіт навчального закладу.
2.6. Реалізовувати інші права, передбачені чинним законодавством.
 
Оплата праці та соціально-побутове забезпечення керівника:
    1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, затвердженого установі на бюджетний рік, виходячи з установлених:
 1.1. Посадового окладу, встановленого відповідно до тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів.
1.2.        Підвищень посадового окладу за кваліфікаційну категорію.
1.3.        Надбавок (за вислугу років, почесне звання, престижність педагогічної праці тощо).
1.4. Доплат (за науковий ступінь, роботу у спеціалізованому закладі, тощо).
1.5. Премії за високі показники в роботі, розмір якої залежить від особистого внеску в загальні результати роботи закладу. Розмір премії встановлюється відповідно до Положення про преміювання установи, за погодженням з Роботодавцем.
           2. Грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків. Розмір грошової винагороди встановлюється відповідно до чинного законодавства за погодженням з Роботодавцем.
          3. Керівнику надається допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу.
4. У разі неналежного виконання умов цього Контракту премія за високі показники в роботі, грошова винагорода за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків зменшується або не виплачується.
5. Посадовий оклад Керівника може бути переглянутий у відповідності зі змінами умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.
6. Керівникові надається щорічна основна відпустка та додаткова оплачувана відпустка за ненормований робочий день згідно з чинним законодавством, колективним договором закладу та графіком відпусток, затвердженого в установленому порядку.
 
Строк дії та інші умови контракту:
1. Цей Контракт діє з « 15» грудня 2018 року по «14» грудня 2024 року і набирає чинності з дня підписання Сторонами.
2. Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов цього контракту, крім визначених законом випадків.
3. Цей контракт укладений українською мовою, на 6 сторінках у двох примірниках, які зберігаються у кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу.  
4. Керівник, який звільняється, протягом 5 (п’яти) робочих днів після прийняття Роботодавцем відповідного рішення проводить інвентаризацію всіх матеріальних цінностей навчального закладу, наявних документів, справ та на підставі проведеної інвентаризації надає на затвердження Роботодавцю Акт приймання-передачі.
 
 Перелік осіб,
яких допущено до участі у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області».
 
Згідно Протоколу № 1 засідання конкурсної комісії щодо проведення І-го етапу конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області» від 20.11.2018 р. до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора комунального закладу  допущений один претендент:
 
-        Мітько Марина Олексіївна 
 


 ОГОЛОШЕННЯ
 
          Нікольською районною радою оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу «Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області»», який розташований за адресою: с. Кременівка, вул. Шкільна, б. 46, Нікольський район, Донецька область 87031.
          Посаду директора комунального закладу може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше 3 років, вільно володіє державною мовою, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
          Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора комунального закладу кандидати подають наступні документи:
- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
- довідку про відсутність судимості;
- мотиваційний лист, складений у довільній формі, а також інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.
Документи приймаються до 16.11.2018 року за адресою: смт Нікольське, вул. Свободи, 87.
Уповноважена особа: Плавська Ірина Миколаївна, заступник голови районної ради
Т. (06246) 2-19-57
 
 
 
Оголошення про конкурс
Істотні умови контракту №1,
укладеного з Пімановим Олександром Вікторовичем, директором комунального закладу «Новокраснівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області»
 
Права та обов’язки керівника:
1. Обов’язки керівника:
1.1. Здійснює загальне керівництво всіма напрямами діяльності навчального закладу відповідно до його статуту, чинного законодавства України.
1.2. Спільно з педагогічною радою закладу визначає стратегію, мету і завдання розвитку навчального закладу, приймає рішення про програмне планування його роботи.
1.3. Здійснює розробку, затвердження і впровадження програм розвитку навчального закладу, освітніх програм, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних календарних навчальних графіків, статуту і правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу та інших локальних нормативно-правових актів і навчально-методичних документів.
1.4. Забезпечує складання тарифікаційного списку,  дотримуючись найменування посад, передбачених Типовими штатними нормативами, та подає їх на затвердження головному розпоряднику за погодженням з Роботодавцем.
1.5. Вирішує навчально-методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності навчального закладу.
1.6. Планує, координує і контролює роботу педагогічних та інших працівників навчального закладу.
1.7. Бере участь у відборі кадрів та розподіл обов’язків між працівниками навчального закладу.
1.8. Укладає трудові договори з новими працівниками за наявності висновку відповідного медичного закладу; визначає їх функціональні обов’язки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; контролює своєчасне проведення медичних оглядів працівників.
1.9. Затверджує розклад занять учнів, графіки роботи і педагогічне навантаження працівників навчального закладу, графіки відпусток.
1.10. Заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат в колективі.
1.11. Визначає порядок, розміри преміювання працівників навчального закладу за погодженням із профспілковим комітетом (профорганізатором) первинної профспілкової організації навчального закладу.
1.12. Формує контингент учнів відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту» та інші нормативно-правові акти, забезпечує соціальний захист прав дітей.
1.13. Забезпечує державну реєстрацію навчального закладу, державну атестацію навчального закладу.
1.14. Забезпечує створення в навчальному закладі необхідних умов для організації харчування та медичного обслуговування учнів. Щоденно контролює організацію та якість харчування учнів.
1.15. Забезпечує ефективну взаємодію і співпрацю з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, громадськістю, батьками (особами, які замінюють).
1.16. Керує діяльністю педагогічної ради навчального закладу.
1.17. Координує в навчальному закладі діяльність дитячих організацій (об’єднань).
1.18. Забезпечує виконання колективного договору, створює необхідні умови для функціонування інститутів громадського самоврядування в закладі, сприяє роботі первинної профспілкової організації закладу згідно з чинним законодавством.
1.19. Забезпечує раціональне використання бюджетних коштів, а також коштів, які надходять з інших джерел; здійснює звітування про використання бюджетних коштів та виконану роботу за рік перед Засновником, на загальних зборах педагогічного колективу, батьківських комітетів, рад, а також оприлюднення на веб-сайті навчального закладу.
1.20. Забезпечує залучення додаткових джерел фінансових і матеріальних засобів для здійснення діяльності, передбаченої статутом закладу, в рамках чинного законодавства.
1.21. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за навчальним закладоммайна, організовує діловодство, вчасно подає статистичну звітність.
1.22. Організовує роботу зі створення та забезпечення умов проведення навчально-виховного процесу згідно з чинним законодавством про працю, міжгалузевими і відомчими нормативами, нормативними документами та іншими локальними актами з охорони праці і статутом навчального закладу; виконує завдання і обов’язки, передбачені Кодексом цивільного захисту України та іншими нормативно-правовими актами у сфері цивільного захисту.
1.23. Забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, обладнання і вживає заходів з приведення їх у відповідність з діючими стандартами, правилами і нормами з охорони праці; своєчасно організовує огляди і ремонти приміщень навчального закладу.
1.24. Затверджує посадові інструкції для працівників навчального закладу.
1.25. Організовує заходи із впровадження пропозицій членів колективу, спрямованих на подальше покращення і оздоровлення умов проведення навчально-виховного процесу.
1.26. Виносить на обговорення трудового колективу пропозиції щодо організації роботи з охорони праці.
1.27. Звітує на зборах трудового колективу про стан охорони праці, виконання заходів з оздоровлення працівників та учнів, покращення умов освітнього процесу, а також щодо прийнятих заходів з усунення виявлених недоліків.
1.28. Проводить профілактичну роботу із попередження травматизму та зниження захворювань працівників і учнів.
1.29. Організовує роботу щодо прийому закладу до нового навчального року, підписує відповідні акти.
1.30. Забезпечує виконання чинних нормативно-правових актів з охорони праці, державного нагляду і технічної інспекції.
1.31. Негайно повідомляє відділ освіти, батьків (особу чи осіб, що їх замінюють) травмованоїособи про нещасний випадок, вживає всіх можливих заходів щодо усунення причин, які викликали нещасний випадок, забезпечує необхідні умови для проведення своєчасного і об’єктивного розслідування відповідно до чинного законодавства.
1.32. Затверджує, за узгодженням із службою з охорони праці закладу (особою, на які покладено обов’язки служби з охорони праці), інструкції для працівників з охорони праці; у визначені законодавством терміни організовує перегляд чинних інструкцій з охорони праці.
1.33.Забезпечує проведення вступного інструктажу з охорони праці з прийнятими на роботу особами, інструктажу на робочому місці з працівниками навчального закладу; оформлення проведення інструктажів у відповідних журналах.
1.34. Планує та створює умови для проведення у встановленому порядку періодичного навчання спеціалістів, представників профспілки з питань охорони праці, працівників навчального закладу з питань забезпечення безпеки життєдіяльності на короткотермінових курсах і семінарах, що організовуються органами управління освіти, охорони праці та галузевою профспілкою.
1.35. Забезпечує навантаження працівників, учнівз урахуванням їх психофізичних можливостей, організовує оптимальні режими праці та відпочинку, надання відпустки, згідно із затвердженим графіком.
1.36. Забороняє проведення навчально-виховного процесу за наявності небезпечних умов для здоров’я учнівчи працівників.
1.37. Проходить періодичне медичне обстеження.
1.38. Працює в режимі ненормованого робочого дня.
1.39. Дотримується етичних норм поведінки в навчальному закладі, побуті, громадських місцях, які відповідають соціальному статусу педагога.
1.40. Вирішує інші питання, які належать до компетенції Керівника, згідно із законодавством, статутом навчального закладу і цим Контрактом.
1.41. Не пізніше, як за два місяці до закінчення строку дії Контракту, Керівник звітує про виконану роботу перед Роботодавцем та на загальних зборах колективу.
2. Права Керівника:
        2.1. Самостійно вирішує всі питання управління, керівництва навчальним закладом за винятком тих, які законодавством віднесені до компетенції Міністерства освіти і науки України, Роботодавця.
2.2. Діє від імені навчального закладу, представляє його інтереси в   підприємствах, установах, організаціях будь-якої форми власності.
2.3. Розпоряджається майном навчального закладу відповідно до статуту та чинного законодавства.
2.4. Розпоряджається коштами у межах бюджетних асигнувань, позабюджетними коштами навчального закладу, контролює їх цільове використання.
2.5. У межах своєї компетенції видає накази та доручення, обов’язкові для виконання всіма працівниками закладу.
2.6. Приймає рішення про заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності, працівників закладу згідно з чинним законодавством України.
 
Права та обов’язки Роботодавця:
1. Роботодавець зобов’язаний:
1.1. Забезпечувати навчальний заклад (за заявками) матеріально-технічними ресурсами в обсязі, необхідному для функціонування навчального закладу в межах бюджетного фінансування.
1.2. Надавати інформацію на запити навчального закладу.
2. Роботодавець має право:
2.1. Укладати та розривати Контракт з Керівником.
2.2. Здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю навчального закладу.
2.3. Здійснювати контроль за дотриманням установчих документів навчального закладу.
2.5. Затверджувати кошторис та приймати фінансовий звіт навчального закладу.
2.6. Реалізовувати інші права, передбачені чинним законодавством.
 
Оплата праці та соціально-побутове забезпечення керівника:
    1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, затвердженого установі на бюджетний рік, виходячи з установлених:
 1.1. Посадового окладу, встановленого відповідно до тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів.
1.2.        Підвищень посадового окладу за кваліфікаційну категорію.
1.3.        Надбавок (за вислугу років, почесне звання, престижність педагогічної праці тощо).
1.4. Доплат (за науковий ступінь, роботу у спеціалізованому закладі, тощо).
1.5. Премії за високі показники в роботі, розмір якої залежить від особистого внеску в загальні результати роботи закладу. Розмір премії встановлюється відповідно до Положення про преміювання установи, за погодженням з Роботодавцем.
           2. Грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків. Розмір грошової винагороди встановлюється відповідно до чинного законодавства за погодженням з Роботодавцем.
          3. Керівнику надається допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу.
4. У разі неналежного виконання умов цього Контракту премія за високі показники в роботі, грошова винагорода за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків зменшується або не виплачується.
5. Посадовий оклад Керівника може бути переглянутий у відповідності зі змінами умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.
6. Керівникові надається щорічна основна відпустка та додаткова оплачувана відпустка за ненормований робочий день згідно з чинним законодавством, колективним договором закладу та графіком відпусток, затвердженого в установленому порядку.
 
Строк дії та інші умови контракту:
1. Цей Контракт діє з « 13» грудня 2018 року по «12» грудня 2020 року і набирає чинності з дня підписання Сторонами.
2. Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов цього контракту, крім визначених законом випадків.
3. Цей контракт укладений українською мовою, на 6 сторінках у двох примірниках, які зберігаються у кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу.  
4. Керівник, який звільняється, протягом 5 (п’яти) робочих днів після прийняття Роботодавцем відповідного рішення проводить інвентаризацію всіх матеріальних цінностей навчального закладу, наявних документів, справ та на підставі проведеної інвентаризації надає на затвердження Роботодавцю Акт приймання-передачі.
 
 
ОГОЛОШЕННЯ
 
          Нікольською районною радою оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу «Новокраснівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області», який розташований за адресою: с. Новокраснівка, вул. Лісна, б. 35а, Нікольський район, Донецька область 87022.
          Посаду директора комунального закладу може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше 3 років, вільно володіє державною мовою, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
          Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора комунального закладу кандидати подають наступні документи:
- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
- довідку про відсутність судимості;
- мотиваційний лист, складений у довільній формі, а також інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.
Документи приймаються до 05.11.2018 року за адресою: смт Нікольське, вул. Свободи,
Уповноважена особа: Плавська Ірина Миколаївна, заступник голови районної ради
Т. (06246) 2-19-57
 
   Перелік осіб,
яких допущено до участі у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Новокраснівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області».
 
Згідно Протоколу № 1 засідання конкурсної комісії щодо проведення І-го етапу конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Новокраснівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» від 07.11.2018р. до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора комунального закладу  допущені претенденти:
-        Юрченко Олена Сергіївна;
-        Піманова Олександра Вікторівна. 
 
Результати конкурсу на заміщення вакантної посади
Згідно Протоколу № 3 засідання конкурсної комісії від 29.11.2018 року,  щодо проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області переможцем конкурсу  визначено  Сєрова Андрія Романовича. 

Перелік осіб,
яких допущено до участі у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади керівника комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області. 
 
Згідно Протоколу засідання конкурсної комісії від 27.11.2018 року № 2,  щодо проведення І-го етапу конкурсу на заміщення вакантної посади керівника комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області,  допущені претенденти:
 
-       Сєров Андрій Романович ОГОЛОШЕННЯ
          Нікольською районною радою оголошується конкурс на заміщення вакантної посади керівника комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області згідно Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрі України від 27 грудня 2017р. № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», Положення про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника  комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області», затвердженого рішенням районної ради № 7/33-561 від 29.11.2018, на виконання рішення районної ради №7/33-567 від 29.11.2018  «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області».  
     Найменування та місцезнаходження комунальної установи:
комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області (скорочена назва КНП «Нікольський ЦПМСД»), смт Нікольське, вул. Свободи, б. 1, Нікольський район, Донецька область 87000.
       Напрямки діяльності: ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ.
       Статут та структура КНП «Нікольський ЦПМСД» (електронне посилання).
        Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності КНП «Нікольський ЦПМСД» складають:
Загальний фонд - 10 628 942,00 грн.
Спеціальний фонд – 5 038,00 грн.
       Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина» - стаж роботи не менше 5 років, післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» стаж роботи не менше 3-х років.
       Оплата праці керівника закладу: посадовий оклад  згідно 15 тарифного розряду 4546,00 грн., підвищується з урахуванням кваліфікаційної категорії. За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.
          Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади керівника комунального некомерційного підприємства кандидати подають наступні документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію;
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я;
6) копію трудової книжки ;
8) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (Конкурсна пропозиція може містити: - проект плану розвитку Підприємства на середньострокову перспективу               (три - п’ять років), в якому передбачаються:
- план реформування закладу протягом одного року;
- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників Підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Підприємства;
- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Підприємства);
9) довідку МВС про відсутність судимості;
10) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
11) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;
13) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» за минулий рік (відповідно до Закону України «Про запобігання корупції).
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе Претендент.
 
Документи приймаються до 26.11.2018 року за адресою: смт Нікольське, вул. Свободи, 87, 3-й поверх кабінет пр.
Уповноважена особа: Плавська Ірина Миколаївна, заступник голови районної ради, голова конкурсної комісії
Т. (06246) 2-19-57,     e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
 
 ГЕРБ
УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
 
29 жовтня 2018 року            7/33-561
смт Нікольське
 
alt alt
 

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області
 
Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини дев’ятої статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 року № 117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників», рішення  районної ради від 27.03.2018 № 7/28-470 «Про припинення шляхом перетворення комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Нікольської районної ради Донецької області у комунальне некомерційне  підприємство «Центр первинної медико-санітарної  допомоги» Нікольської районної ради Донецької області» та з метою визначення механізму проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної  допомоги» Нікольської районної ради Донецької області, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області, згідно з додатком.
          2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, молодіжної політики, сім’ї, фізкультури та спорту (Челбарах) та з питань паливно-енергетичного комплексу, промисловості, зв’язку, житлово-комунального господарства і будівництва (Папаценко).
 
 Голова районної ради                                                                            В.МІТЬКО
 
 
Пояснювальна записка
до проекту рішення районної ради
 
«Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального некомерційного  підприємства «Центр первинної медико-санітарної  допомоги» Нікольської районної ради Донецької області»
 
 
Цей проект рішення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 року № 117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників», рішення  районної ради від 27.03.2018 № 7/28-470 «Про припинення шляхом перетворення комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Нікольської районної ради Донецької області у комунальне некомерційне  підприємство «Центр первинної медико-санітарної  допомоги» Нікольської районної ради Донецької області» та з метою визначення механізму проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної  допомоги» Нікольської районної ради Донецької області.
        Враховуючи «Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», затверджений Постановою КМУ від 27.12.2017 №1094, керівник закладу охорони здоров’я призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу за результатами конкурсного відбору на строк від трьох до п’яти років на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники засновника (засновників), представники трудового колективу Підприємства, обрані на загальних зборах трудового колективу, представники громадськості (за згодою) делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менше 2-х років).
 Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до роботи експертів/фахівців/науковців з відповідної галузі знань (далі - експерти) з правом дорадчого голосу для проведення оцінки конкурсної пропозиції та співбесіди щодо відповідності професійної компетентності претендента встановленим вимогам.
У зв’язку з вище викладеним пропонується затвердити запропонований проект рішення.
 
 
Заступник голови районної ради                                            І. ПЛАВСЬКА
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
29 жовтня 2018 року   7/33-561
 
Положення
про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області
 
І. Загальна частина
 
1.1. Це Положення про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства Нікольської районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі – Положення) визначає механізм проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства Нікольської районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі - Підприємство).
       1.2. Це Положення розроблено відповідно до частини дев’ятої статті                   16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094                           «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення  районної ради від 27.03.2018 № 7/28-470 «Про припинення шляхом перетворення комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Нікольської районної ради Донецької області у комунальне некомерційне  підприємство «Центр первинної медико-санітарної  допомоги» Нікольської районної ради Донецької області». 
1.3. Конкурс проводиться з дотриманням принципів: забезпечення рівного доступу, політичної неупередженості, законності, довіри суспільства, недискримінації, прозорості, доброчесності, ефективного і справедливого процесу відбору.
 
ІІ. Умови проведення конкурсу
 
        2.1. Підставою для проведення конкурсу є рішення Нікольської районної ради (далі – Засновник).
        2.2. Конкурс складається з таких етапів:
        2.2.1. прийняття рішення про проведення конкурсу;
        2.2.2. формування конкурсної комісії (у разі необхідності оновлення її складу);
        2.2.3.підготовка до проведення конкурсу (оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, перевірка поданих документів на відповідність установленим вимогам);
2.2.4. проведення конкурсу (заслуховування конкурсної пропозиції та проведення співбесіди з кандидатами (претендентами), визначення переможця конкурсу);
2.2.5. оприлюднення результатів конкурсу.
2.3. Тимчасово (з дня виникнення вакантної посади до призначення керівника Підприємства за результатами конкурсу) покладається виконання обов’язків керівника Підприємства на іншу особу із числа штатних працівників.
2.4. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є претендентами на зайняття посади (далі - Претенденти).
 
ІІІ. Склад, порядок формування та діяльність
конкурсної комісії, її повноваження
3.1. Для проведення конкурсу рішенням Засновника утворюється конкурсна комісія.
3.2. Конкурсна комісія утворюється не пізніше ніж через 20 днів після оприлюднення рішення про проведення конкурсу.
3.3. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
3.4. До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:
-представники Засновника;
-представники трудового колективу Підприємства, обрані на загальних зборах трудового колективу;
-представники громадськості (за згодою) делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я    (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менше 2-х років).
У разі утворення конкурсної комісії до її складу входять представники Засновника та представники громадськості, а представники трудового колективу залучаються до складу конкурсної комісії для кожного конкурсу окремо.
Склад конкурсної комісії переглядається у разі необхідності.
3.5. Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника Підприємства становить шість – дев’ять осіб.
Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до роботи експертів/фахівців/науковців з відповідної галузі знань (далі - експерти) з правом дорадчого голосу для проведення оцінки конкурсної пропозиції та співбесіди щодо відповідності професійної компетентності претендента встановленим вимогам.
3.6. Формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.
3.7. Персональний склад конкурсної комісії, у тому числі голова та секретар конкурсної комісії, затверджуються рішенням Засновника. Зміни до складу конкурсної комісії вносяться рішенням Засновника.
3.8. Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:
- наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
- накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
- наявність конфлікту інтересів.
3.9. Під час виникнення у члена конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 3.8 цього Положення, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати Засновнику письмову заяву про самовідвід.
У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством.
У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 3.8 цього Положення, після формування складу конкурсної комісії такий член конкурсної комісії підлягає заміні не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин.
3.10.Повноваження члена конкурсної комісії припиняються рішенням Засновника у разі, коли ним пропущені без поважних причин два або більше засідань конкурсної комісії підряд. Поважними причинами відсутності члена конкурсної комісії на її засіданні є відрядження, тимчасова непрацездатність, відпустка.
3.11. Заміна, припинення повноважень члена або членів конкурсної комісії не має наслідком зупинення її роботи (крім випадку, коли конкурсна комісія є неправомочною відповідно до пункту 3.6 цього Положення).
3.12. Засідання конкурсної комісії проводяться у приміщенні Нікольської районної ради. Засновник забезпечує діяльність конкурсної комісії.
3.13. Рішення конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого поіменного голосування. Пропозиція про включення питання до порядку денного може бути поставлена на голосування на вимогу будь-якого члена конкурсної комісії.
3.14. Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні конкурсної комісії.
Рішення оформлюється протоколом не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання та підписується усіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії. Кожен член конкурсної комісії має право додати до протоколу окрему думку щодо змісту та обставин засідання конкурсної комісії не пізніше наступного дня після ознайомлення з протоколом. Надана окрема думка до протоколу засідання конкурсної комісії є невід’ємною частиною такого протоколу.
3.15. Конкурсна комісія:
- оприлюднює оголошення про проведення конкурсу;
- встановлює вимоги до претендентів з урахуванням установлених законодавством вимог;
- встановлює вимоги до конкурсних пропозицій;
- оприлюднює результати засідань конкурсної комісії та результати конкурсу;
 
- перевіряє документи, подані претендентами щодо відповідності установленим вимогам;
- приймає рішення про допуск претендентів до конкурсу або відхилення їх кандидатур;
- забезпечує відкритість конкурсу відповідно до вимог цього Положення;
- оцінює професійний досвід, знання, якості та конкурсні пропозиції учасників конкурсу;
- відбирає шляхом голосування з числа учасників одну кандидатуру на посаду керівника Підприємства, оформлює відповідне рішення конкурсної комісії та вносить подання Засновнику для прийняття рішення про призначення такого кандидата на посаду керівника Підприємства;
- здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.
3.16. Голова комісії:
- здійснює керівництво діяльністю конкурсної комісії, визначає порядок її роботи;
- головує на засіданнях конкурсної комісії;
- організовує і контролює виконання покладених на конкурсну комісію завдань.
3.17. Секретар конкурсної комісії забезпечує:
- ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії;
- підготовку проекту порядку денного засідання та надсилання його членам конкурсної комісії;
- за дорученням голови конкурсної комісії виконує іншу організаційну роботу.
У разі відсутності на засіданні голови або секретаря конкурсної комісії їх обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії, обраний на її засіданні.
 
ІV. Підготовка до проведення конкурсу
4.1. Комісія не пізніше ніж протягом трьох днів після формування її складу оприлюднює на офіційному веб-сайті Засновника оголошення про проведення конкурсу.
В оголошенні зазначаються такі відомості:
-         правові підстави проведення конкурсу;
 -   найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом, статут, структура закладу, а також кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу;
 - дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі;
-     номер телефону та адреса електронної пошти для довідок;
-     перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі;
-     вимоги до претендента та конкурсної пропозиції;
-    умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту;
-     дата і місце проведення конкурсу.
4.2. Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію;
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я;
6) копію трудової книжки ;
8) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
9) довідку МВС про відсутність судимості;
10) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
11) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;
13) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» за минулий рік (відповідно до Закону України «Про запобігання корупції).
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе Претендент.
4.3. Конкурсна пропозиція може містити:
- проект плану розвитку Підприємства на середньострокову перспективу               (три - п’ять років), в якому передбачаються:
- план реформування закладу протягом одного року;
- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників Підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Підприємства;
- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Підприємства.
4.4. Документи для участі у конкурсі приймаються у строк не менше 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення та реєструються як вхідна кореспонденція Нікольської районної ради.
Зміст документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання комісії, на якому проводиться їх розгляд. Конкурсні пропозиції претендентів не розглядаються на першому засіданні конкурсної комісії і не розголошуються до початку їх заслуховування. Членам конкурсної комісії забороняється виготовляти паперові, електронні (фото) копії конкурсних пропозицій, будь-яким чином розголошувати їх зміст.
4.5. За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:
- неподання ним необхідних документів;
- його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;
- наявності у претендента не знятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;
- наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.
        Претенденти, допущені до участі в конкурсі, є його учасниками.
 Про прийняте конкурсною комісією рішення претенденти та учасники повідомляються секретарем конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дня проведення засідання з розгляду документів.
4.6. Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:
- подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
- надіслання їх поштою після закінчення строку подання;
- надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.
 
V. Проведення конкурсу
5.1. Початком проведення конкурсу вважається дата, на яку призначено засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів. Проведення конкурсу завершується в день ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження його результатів.  Загальна Строк проведення конкурсу становить не більше як 30 календарних днів.
5.2. Конкурсна комісія заслуховує на засіданні конкурсну пропозицію учасника конкурсу, проводить з ним співбесіду та враховує відповідність учасника конкурсу та його конкурсної пропозиції встановленим вимогам.
5.3. Під час прийняття рішень за результатами конкурсу конкурсна комісія враховує здатність учасників конкурсу висловлювати свої думки, уміння викладати інформацію, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, виявляти творчий підхід до роботи, доброчесність (у тому числі академічну), емоційну врівноваженість.
5.4. Представники засобів масової інформації мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їх розгляду, під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників та оголошення результатів конкурсу. При цьому присутнім заборонено у будь-який спосіб втручатися чи перешкоджати роботі конкурсної комісії.
5.5. Засновник забезпечує ведення відеозапису засідання конкурсної комісії під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників.
Відеозапис такого засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Засновника не пізніше наступного дня з дати проведення засідання та зберігається на відповідному веб-сайті не менше одного року.
 
VІ. Оприлюднення результатів конкурсу
6.1. За результатами заслуховування конкурсних пропозицій і проведених співбесід конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників конкурсу одну кандидатуру - переможця конкурсу, яка відповідає встановленим вимогам, після чого вносить подання Засновнику для прийняття рішення про призначення такого кандидата на посаду керівника Підприємства.
6.2. Рішення про призначення на посаду та укладення контракту приймається протягом одного місяця з дня внесення конкурсною комісією відповідного подання.
       6.3.Типовий контракт з керівником комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області укладається на строк від трьох до п’яти років згідно з додатком 5 до цього Положення.
6.3. Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Засновника.
Конкурсна комісія має право прийняти вмотивоване рішення про відхилення кандидатур усіх учасників конкурсу та надіслати Засновнику обґрунтовану пропозицію про призначення повторного конкурсу.
6.3. Рішення за результатами конкурсу може бути оскаржене в передбаченому законодавством порядку.
 
Заступник голови районної ради                                                       І.ПЛАВСЬКА
 
 
Додаток 1 до Положення
про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області
 
Голові конкурсної комісії ______________
_____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
_____________________________________
_____________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові претендента)
 
який (яка) проживає за адресою: ____________________________________
____________________________________,
____________________________________
(номер контактного телефону)
e-mail _________________@ ___________
(заповнюється друкованими літерами)
 
 
ЗАЯВА
Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади _________
____________________________________________________________________
(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)
Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.
Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):
□ надсилання листа на зазначену адресу;
□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;
□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;
□ _______________________________________________________.
(в інший доступний спосіб)*
 
___ __________ 20___ р.                                           ___________________
(підпис)
_______
* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2 до Положення
про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області
ЗГОДА
на обробку персональних даних
Я, _____________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)
народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу
(серія ___ № ________), виданий ________________________________________
____________________________________________________________________,
відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:
обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;
використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);
поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);
доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).
Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.
______ ______________20___ р.                                        __________________
(підпис)
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 3 до Положення
про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області
 
 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України
“Про запобігання корупції”
 
Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).
 
____ __________20___ р.
________________
               (підпис)
___________________
         (прізвище, та ініціали)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Додаток 4 до Положення
про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області
 
ЗАЯВА*
про відсутність конфлікту інтересів
Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи
Номер контактного телефону
Електронна адреса
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
 
 
1. Чи наявні поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади (найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:
 
1)    акції, облігації та інші цінні папери?
_____________________________________________
так**  ні 
2)   комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)?                       
_____________________________________________
так**  ні 
2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи (назва посади), на:
 

1)    патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи заявки, що розглядаються)?
_____________________________________________   
так**  ні 
2)   запатентоване ноу-хау?
_____________________________________________
_____________________________________________
так**  ні 
3. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією, клінічними/доклінічними випробуваннями (дослідженнями) лікарських засобів, що може стосуватися посади (назва посади)?
_____________________________________________
_____________________________________________
так**  ні 
4. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)?
_____________________________________________
_____________________________________________
так**  ні 
5. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи/ публікації, що можуть стосуватися посади (назва посади)?
_____________________________________________
_____________________________________________
так**  ні 
6. Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність?
_____________________________________________
_____________________________________________
так**  ні 
 
Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.
Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті Засновника.
____ _______ 20___ р.                                                                   ________________
                                                                                                                      (підпис)
 
____________
* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання повноважень.
До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.
Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов — чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).
Відповідь “так” на поставлені питання не має наслідком необрання на посаду.
** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді “так” дайте пояснення у таблиці.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 5 до Положення
про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області
 
 
 
 
 
ТИПОВА ФОРМА
контракту з керівником
комунального некомерційного  підприємства
«Центр первинної медико-санітарної  допомоги»
Нікольської районної ради Донецької області»
 
смт. Нікольське             
 
                          ___ _________ 20__ р.
_________________________________________________________________________,
(повна назва органу, до сфери управління якого належить (в управлінні якого перебуває) заклад
в особі___________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника органу, до сфери управління якого належить (в управлінні якого перебуває) заклад
який діє на підставі _______________ (далі - Роботодавець), з однієї сторони, та громадянин _______________________________________________________________
                                                                               (прізвище, ім’я та по батькові)
(далі - Керівник), з іншої сторони, уклали цей контракт про нижченаведене:
__________________________________________________________________________
   (прізвище, ім’я та по батькові)
 
призначається на посаду __________________________________________________
                                                           (найменування посади і закладу охорони здоров’я)
на строк дії цього контракту.
 
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
    1.1. За цим контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію комунального некомерційного  підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області»  (далі - заклад) здійснювати поточне управління (керівництво) закладом, у тому числі забезпечувати належний рівень медичного обслуговування населення, ефективну діяльність закладу, раціональне використання і збереження закріпленого за закладом майна, раціональний добір кадрів, створювати умови для забезпечення належного рівня медичного обслуговування населення, а Роботодавець зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.
1.2. Керівник є повноважним представником закладу під час реалізації повноважень, функцій, виконання обов’язків закладу, передбачених законами, іншими нормативно-правовими актами і статутом закладу.
1.3. Керівник підзвітний Роботодавцю у межах, установлених законодавством, статутом закладу та цим контрактом.
 
 
 
II. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво закладом, організовує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання закладом завдань, передбачених законодавством, статутом закладу і цим контрактом.
2.1.1. Керівник закладу зобов’язується:
1) організовувати роботу закладу щодо виконання затвердженого річного з поквартальною розбивкою плану закладу;
2) забезпечувати раціональний добір кадрів, створювати умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом;
3) подавати в установленому порядку Роботодавцю квартальну, річну фінансову та іншу звітність закладу;
4) забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за закладом майна з метою належного виконання закладом покладених на нього завдань, задоволення соціально-побутових потреб працівників закладу;
5) вживати заходів до ефективного використання за призначенням, збереження та відновлення закріплених за закладом на праві оперативного управління основних засобів;
6) забезпечувати дотримання у закладі вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;
7) забезпечувати раціональне та ефективне цільове використання бюджетних коштів, що передбачені для утримання закладу та надання безоплатної медичної допомоги;
8) вживати заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, та недопущення утворення заборгованості з неї;
9) забезпечувати своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
10) забезпечувати виконання планових показників діяльності закладу;
11) призначати на посаду та звільняти з посади своїх заступників і головного бухгалтера закладу за погодженням з Роботодавцем;
12) подавати на затвердження Роботодавцю кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, штатний розпис та структуру закладу;
13) погоджувати з Роботодавцем свої відпустки, закордонні відрядження та відрядження в межах України, а також невідкладно інформувати Роботодавця про свою тимчасову втрату працездатності;
14) затверджувати за погодженням з Роботодавцем розподіл обов’язків між своїми заступниками;
15) забезпечувати проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному Законом України “Про колективні договори і угоди”, виконання його вимог;
16) укладати трудові договори з працівниками закладу, керуючись законодавством про працю, з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом закладу, генеральною та галузевими угодами, колективним договором;
17) вживати заходів до створення у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;
18) укладати договори оренди, комерційної концесії, спільної діяльності, купівлі-продажу, кредитні договори на суму, що перевищує 100 тис. гривень, а також договори підряду на суму, що перевищує 1 млн. гривень, з письмової згоди Роботодавця;
19) дотримуватися граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів, затверджених Кабінетом Міністрів України;
20) відшкодовувати збитки, завдані закладу з його вини, згідно із законодавством;
21) затверджувати наказами закладу положення про структурні підрозділи закладу, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:
положення про щомісячне або щоквартальне преміювання працівників за підсумками роботи закладу;
порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;
порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів;
22) забезпечувати дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;
23) своєчасно і в повному обсязі виконувати нормативно-правові і розпорядчі акти Роботодавця, видані відповідно до законодавства;
24) затверджувати посадові інструкції працівників закладу;
25) невідкладно інформувати Роботодавця про участь закладу у судових процесах з фінансових та майнових питань;
    26) розглядати пропозиції спостережної ради закладу, що надаються в межах її компетенції, та вживати заходів для усунення виявлених порушень та підвищення рівня забезпечення безпеки пацієнтів у закладі;
   27) з урахуванням вимог законодавства, зокрема щодо інформації з обмеженим доступом, забезпечувати доступ членів спостережної ради закладу до інформації та матеріалів, необхідних для розгляду питань, що належать до її компетенції, протягом п’яти робочих днів з дати надсилання письмового запиту голови спостережної ради закладу на ім’я Керівника закладу.
    2.1.2. У разі невиконання обов’язків, визначених пунктом 2.1.1 цього контракту, Керівник подає Роботодавцю письмове пояснення причини.
 2.1.3. Керівник має право:
1) діяти від імені закладу, представляти його інтереси на підприємствах, в установах та організаціях;
2) укладати від імені закладу правочини відповідно до законодавства;
3) відкривати рахунки в органах Казначейства та банківських установах;
4) розпоряджатися коштами закладу в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством;
5) застосовувати заходи заохочення та накладати на працівників дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;
6) видавати у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників закладу;
7) визначати розмір заробітної плати працівників відповідно до законодавства у межах бюджетних асигнувань згідно із затвердженим штатним розписом;
8) вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, актами Роботодавця, статутом закладу і цим контрактом належать до компетенції Керівника;
9) представляти інтереси закладу у судових органах відповідно до законодавства.
2.2. Роботодавець має право:
1) вимагати від Керівника подання дострокового звіту про його діяльність з управління закладом, розпорядження закріпленим за закладом майном та виконання цього контракту;
2) звільняти Керівника з посади у разі закінчення строку дії цього контракту, достроково за вимогою Керівника, а також у випадку порушення Керівником вимог законодавства та умов цього контракту;
3) здійснювати контроль за діяльністю закладу, ефективністю використання бюджетних коштів і збереженням закріпленого за закладом майна.
2.2.1. Роботодавець здійснює контроль за виконанням Керівником своїх обов’язків, зазначених у пункті 2.3 цього контракту.
2.2.2. Роботодавець зобов’язується:
1) сприяти створенню умов для функціонування закладу;
2) інформувати Керівника про галузеву науково-технічну політику;
3) подавати інформацію на запит Керівника у межах компетенції;
4) забезпечувати заклад матеріально-технічними та фінансовими ресурсами для його функціонування;
5) сприяти своєчасному підвищенню кваліфікації Керівником.
2.2.3. Роботодавець:
1) затверджує кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, структуру та штатний розпис закладу;
2) погоджує призначення на посаду та звільнення з посади заступників Керівника, головного бухгалтера закладу за поданням Керівника;
3) погоджує Керівникові відпустку, закордонні відрядження та відрядження в межах України;
4) погоджує розподіл обов’язків між заступниками Керівника за поданням Керівника;
5) надає за поданням Керівника письмову згоду на укладення договорів оренди, комерційної концесії, спільної діяльності, купівлі-продажу, кредитних договорів на суму, що перевищує 100 тис. гривень, а також договорів підряду на суму, що перевищує 1 млн. гривень, або вмотивовану відмову;
6) у разі відсутності Керівника має право вирішувати питання щодо покладення виконання обов’язків Керівника.
2.3. Керівник подає звіт про виконання цього контракту не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку його дії.
2.4. Роботодавець може надавати Керівникові інші повноваження, якщо це передбачено актами законодавства. Надання повноважень у такому разі здійснюється шляхом укладення додаткового договору.
 
III. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА
3.1. Умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток Керівника визначаються за згодою Сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.
За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:
посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;
підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);
надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);
доплат (за науковий ступінь тощо);
премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з Роботодавцем;
допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;
матеріальної допомоги у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.
3.2. Преміювання Керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням Роботодавця у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам закладу, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.
3.3. У разі неналежного виконання умов цього контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.
 
IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ
4.1. У разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством та цим контрактом.
4.2. Спори між Сторонами розв’язуються у визначеному законодавством порядку.
4.3. Роботодавець несе відповідальність та забезпечує відшкодування моральної і матеріальної шкоди, заподіяної Керівникові у разі дострокового розірвання цього контракту, проведеного з порушенням вимог трудового законодавства, а також на підставі, не передбаченій законодавством та цим контрактом.
4.4. Керівник несе відповідальність за:
1) неналежну організацію бухгалтерського обліку з визначенням облікової політики та збереження оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку і звітності згідно із законодавством;
2) недотримання вимог законодавства про працю та охорону праці у закладі;
3) невиконання статутних завдань закладу і умов цього контракту з вини керівника.
 
V. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ
ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ
5.1. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом укладення додаткових договорів.
5.2. Дія цього контракту припиняється:
1) із закінченням строку, на який його укладено;
2) за згодою Сторін;
3) з ініціативи Роботодавця до закінчення строку дії цього контракту у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України та цим контрактом;
4) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.
5.3. Цей контракт може бути розірваний, а Керівник звільнений з посади з ініціативи Роботодавця до закінчення строку дії контракту:
1) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин умов та обов’язків, визначених цим контрактом;
2) у разі одноразового грубого порушення Керівником вимог законодавства чи обов’язків, передбачених цим контрактом, внаслідок чого закладу завдано значних збитків;
3) у разі невиконання закладом зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом України щодо сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати з вини Керівника;
4) у разі неподання або несвоєчасного подання Роботодавцю на затвердження кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету та штатного розпису закладу;
5) у разі несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців з вини Керівника;
6) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог законодавства з питань охорони праці;
7) у разі допущення збільшення обсягу простроченої кредиторської заборгованості з вини Керівника;
8) у разі неподання Роботодавцю квартальної та річної фінансової звітності;
9) у разі здачі в оренду майна, закріпленого за закладом, та укладення договорів комерційної концесії, спільної діяльності, купівлі-продажу, кредитних договорів на суму, що перевищує 100 тис. гривень, а також договорів підряду на суму, що перевищує 1 млн. гривень, без отримання письмової згоди Роботодавця;
10) у разі недотримання вимог фінансового та бюджетного законодавства, а також дій (бездіяльності) Керівника, що призвели до невиконання в установлені строки законних вимог органів державного фінансового контролю;
11) на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) у разі порушення вимог законодавства про працю, про колективні договори і угоди, Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.
5.4. У разі дострокового припинення дії цього контракту з незалежних від Керівника причин, зазначених у пункті 3 частини першої статті 36, пунктах 1 і 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, встановлюються додаткові гарантії, компенсації та виплати, передбачені законодавством.
5.5. За два місяці до закінчення строку дії цього контракту він може бути продовжений за згодою Сторін відповідно до законодавства.
2.6. Якщо розірвання цього контракту проводиться на підставах, установлених у ньому, але не передбачених законодавством, звільнення Керівника з посади здійснюється відповідно до пункту 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.
 
 
VI. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ
 
6.1. Цей контракт діє з __________ 20__ р. до ___________ 20__ р. і набирає чинності з дня підписання Сторонами.
Якщо після закінчення строку дії цього контракту трудові відносини фактично тривають і жодна із Сторін не вимагає їх припинення, дія цього контракту вважається продовженою на строк, на який його було укладено.
6.2. Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов цього контракту, крім визначених законом випадків. Сторони мають право інформувати про умови цього контракту своїх радників, довірених осіб, представників.
6.3. Умови цього контракту можуть бути змінені за згодою Сторін шляхом укладення додаткового договору у письмовій формі.
 
 
VII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ
6.1. Відомості про заклад:_________________________________________________
найменування ______________________________________________________________________
місцезнаходження
6.2. Відомості про Роботодавця:____________________________________________
                                                                                   найменування __________________________________________________________________________
                                                       місцезнаходження
__________________________________________________________________________
                                                      прізвище, ім’я по батькові керівника
 
6.3. Відомості про Керівника:______________________________________________
прізвище, ім’я по батькові
________________________________________________________________________
       місце проживання (реєстрації) ________________________________________________________________________
   номер службового телефону
________________________________________________________________________
                                                  номер домашнього телефону
________________________________________________________________________
                                                  серія, номер паспорта, ким і коли виданий
 
6.4. Цей контракт укладено у двох примірниках по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.
 
Від   Роботодавця                                                                                               
Керівник
___________________
(підпис)
___________________
(підпис)
_____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
_____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
____ ______________ 20__ р.
____ _______________ 20__ р.
 
 
 altaltaltaltaltaltaltaltaltalt
altaltaltaltaltaltaltaltalt
 


Страница 5 из 28
free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@