Проекти регуляторних актів

          
    Проект регуляторного акту Новокраснівсько сільської ради     

                                                                                                             Додаток до рішення
                                                                                              сесії
                                                                                              26. 03. 2020_№__ VII/42 -466
 
 
ПРОЕКТ
Про затвердження Положення щодо встановлення
розміру ставок орендної плати за земельні
ділянки комунальної власності
Новокраснівської сільської ради
           З метою забезпечення економічного регулювання земельних відносин, ефективного використання земельного фонду сільської ради, приведення ставок орендної плати у відповідність до вимог чинного законодавства, відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», розділу ХІІ Податкового кодексу України, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська  рада
 
ВИРІШИЛА:
1.     Затвердити  Положення  щодо встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Новокраснівської сільської ради згідно додатків 1-2.
2.     Вважати додатки 1,2 невід’ємною частиною цього рішення.
3.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів (Лучина).
 
 
  
Т.в.о.сільського голови                                                          А.В. Ведута
 
 
 
 
Додаток 1
    ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням _Новокраснівської сільської ради__
(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)
від ____ ______20__ р. № ___________
 
П О Л О Ж Е Н Н Я
щодо встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Новокраснівської сільської  ради
                                     
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1.Положення про встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності розроблено з метою врегулювання земельних відносин та забезпечення ефективного використання земельного фонду Новокраснівської сільської ради.
1.2.Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, розділом ХІІ Податкового кодексу України, Законом України «Про оренду землі», законами України, іншими  нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.
1.3.Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.
1.4.Об'єктами оренди  є земельні ділянки, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності.
1.5.Орендодавцем земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, є Новокраснівська сільська рада в межах повноважень, визначених законом.
1.6.Орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і користування земельною ділянкою.
1.7. Договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов"язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.
1.8. Орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі. Розрахунки щодо орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у комунальній власності, здійснюються виключно у грошовій формі.
2. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРІВ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ.
2.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.
2.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.
2.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.
2.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем і орендарем, але річна сума платежу:
2.4.1. не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території;
2.4.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки;
2.4.3. може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у підпункті 2.4.2., у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.
2.5. Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення за письмовою згодою орендодавця.
Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати
2.6. Для визначення розміру орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.
2.7. Розмір орендної плати може бути скорегований у відповідності з вимогами діючого законодавства.
У разі проведення щорічної індексації нормативної грошової оцінки земель розмір орендної плати за земельні ділянки буде змінено відповідно до коефіцієнту індексації без внесення змін до договорів оренди землі.
2.8. Ставки орендної плати за землю встановлюється у відсотках від нормативної грошової оцінки земель згідно з додатком  2 (додається). 
3.ПОРЯДОК СПЛАТИ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ.
3.1. Орендна плата підлягає сплаті з дати підписання договору оренди землі.
3.2.Строки внесення орендної плати за землю встановлюються у договорі оренди відповідно до Податкового кодексу України.
3.3. У разі невнесення орендної плати у строки,  визначені договором оренди землі, справляється пеня  у  розмірі 120% обчислювальної ставки НБУ,  діючої на день виникнення боргу за орендну плату несплаченої суми за кожний день прострочення.  
3.4. Несплата орендної плати за земельну ділянку протягом трьох місяців вважається систематичною і є підставою для припинення права користування земельною ділянкою.
3.4. У разі розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення   за шість місяців, а на землях несільськогосподарського призначення – за рік, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах, за винятком випадків, коли розірвання договору було обумовлено невиконанням  або неналежним виконанням орендодавцем договірних зобов’язань.                                                                                              
Т.в.о.сільського голови                                                                                      А.В.ВЕДУТА
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
    ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням _Новокраснівської сільської ради__
(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)
від ____ ______20__ р. № ___________
 
                   Ставки орендної плати за земельні ділянки
                     комунальної власності Новокраснівської сільської ради
 
Розмір орендної плати встановлюється у відсотковому відношені до нормативно грошової оцінки землі в залежності від цільового призначення і якості земельної ділянки:
·       Із земель сільськогосподарського призначення для ведення городництва: до 0,6000 га (включно) – 1%, більше 0,6000 га – 3%;
·       Із земель сільськогосподарського призначення (невитребувані частки (паї) – 5% -12;
·       Із земель сільськогосподарського призначення (рілля) – 4-12%;
·       Із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства – 3-12%;
·       Із земель сільськогосподарського призначення для сінокосіння та випасу худоби – 12%;
·       Із земель комунальної власності для обслуговування об’єктів нерухомого майна для розміщення виробничих приміщень – 3 -12%;
·       Із земель комерційного використання, для розміщення будівель та споруд – 4-12 %;
·       Із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та обслуговування телекомунікаційного обладнання – 3-12%;
·       Інші земельні ділянки відповідно до категорії землі і цільового призначення – 3-12%
 
 
Т.в.о.сільського голови                                                                                  А.В.ВЕДУТА
 
 
 


                                                  
                                                  УКРАЇНА
НОВОКРАСНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НІКОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 
РІШЕННЯ
від ___________2020 № ____________
 
 Про прийняття за основу проекту регуляторного
 акту-рішення сільської ради «Про затвердження
 Положень та ставок місцевих податків і зборів
 на території Новокраснівської сільської ради на 2021 рік»
 
 
          Керуючись ст.26, 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Новокраснівська сільська рада вирішила:
1.    Прийняти за основу проект регуляторного акту-рішення сільської ради «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території Новокраснівської сільської ради на 2021 рік» (Додається).
2.    Опублікувати повідомлення про оприлюднення проекту рішення Новокраснівської сільської ради «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території Новокраснівської сільської ради на 2021 рік» у газеті «Заря Приазовья» та оприлюднити  проект рішення Новокраснівської сільської ради «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території Новокраснівської сільської ради на 2021 рік» на офіційному веб-сайті Нікольської районної ради та інформаційному стенді Новокраснівської сільської ради.
3.    Після виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо процедури підготовки до прийняття регуляторного акту винести проект зазначеного у п.1 рішення на розгляд сесії сільської ради.
4.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань планування бюджету та фінансів (Лучина О.Л.)
 
 
Т.в.о.сільського голови                                                                         А.В. Ведута
                                                                 
                                                     
 
 
 
 Додаток 1 до рішення сесії
_26.03.2020   №_VII/42 -465
 
 
                                                                                             ПРОЕКТ
 
Про затвердження Положень
та ставок місцевих податків і
зборів на території Новокраснівської
сільської ради на 2021 рік
 
 
Керуючися статтями 266, 267, 284 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Новокраснівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
 
1.     Затвердити Положення про встановлення ставок та пільг земельного податку на території Новокраснівської сільської ради згідно додатків 1-3.
2.     Затвердити Положення про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Новокраснівської сільської ради згідно додатків 4-6.
3.     Затвердити Положення про встановлення ставок єдиного податку для платників першої та другої груп на території Новокраснівської сільської ради згідно додатків 7-8.
4.     Затвердити Положення про встановлення ставок транспортного податку на території Новокраснівської сільської ради згідно додатків 9-10
5.     Вважати додатки 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 невід’ємною частиною цього рішення.
6.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів (Лучина).
 
 
 
 
 
Т.в.о.сільського голови                                                          А.В. Ведута
 
  
Додаток 1
    ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням _Новокраснівської сільської ради__
(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)
від ____ _______________20__ р. № ___________
 
ПОЛОЖЕННЯ
 
про встановлення ставок та пільг земельного податку на території Новокраснівської сільської ради
 
 
 
Загальні положення
 
Дане Положення про встановлення ставок та пільг земельного податку на території Новокраснівської сільської ради розроблено на підставі Податкового кодексу України (зі змінами), Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та рішення Новокраснівської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг земельного податку на території Новокраснівської сільської ради на 2021 рік».
2. Платники земельного податку
    Платниками податку є (269.1. ПКУ):
- власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) (269.1.1. ПКУ);
- землекористувачі(269.1.2. ПКУ).
    Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються у відповідності до “Положення та ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності”, розробленого і затвердженого сесією Новокраснівської сільської ради та главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України (269.2. ПКУ).
 
3. Об'єкти оподаткування земельним податком
3.1. Об'єктами оподаткування земельним податком є (270.1. ПКУ):
- земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні(270.1.1. ПКУ);
- земельні частки (паї), які перебувають у власності(270.1.2. ПКУ).
4. База оподаткування земельним податком
4.1. Базою оподаткування земельним податком є (271.1.ПКУ) :
 
-      нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом (271.1.1.ПКУ);
- площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено (271.1.2.ПКУ).
5. Ставки земельного податку
5.1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) встановлюється відповідно до ст. 274 Податкового кодексу України, а саме:
-     Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. (274.1.ПКУ);
-    Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).(274.2.ПКУ).
          Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено встановлюється відповідно до ст. 277 Податкового кодексу України, а саме:
-    Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області. (277.1.ПКУ).
6. Особливості оподаткування платою за землю
                     Сільська рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території Новокраснівської сільської ради (284.1. ПКУ) до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.
Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця   кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.
 
Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право (284.2. ПКУ).
                   Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.
Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування (284.3. ПКУ).
 
7. Податковий період для плати за землю
                      Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік (285.1. ПКУ).
                  Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців) (285.2. ПКУ).
8. Порядок обчислення плати за землю
                    Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (286.1. ПКУ).
                  Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі (286.2. ПКУ).
                  Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним (286.3. ПКУ).
                   За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни (286.4.ПКУ).
                           Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному ст. 58 ПКУ.
       У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності (286.5.ПКУ).
                    За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб (286.6. ПКУ):
1)   у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
2)    пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;
3)    пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.
За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.
                      Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до п. 7.1 даного Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.
Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-
інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату (286.7. ПКУ).
9. Строк сплати плати за землю
                   Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.
У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році (287.1. ПКУ).
                  Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня (287.2. ПКУ).
                   Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця (287.3. ПКУ).
                    Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця (287.4. ПКУ).
                    Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця (287.4. ПКУ).
                     Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
Фізичними особами у сільській місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ (287.5. ПКУ)

 

                     При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку (287.6. ПКУ).
                     У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин) (287.7. ПКУ).
                    Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно (287.8. ПКУ).
 
 
Т.в.о сільського голови                                                                         Ведута А.В.

 

Додаток 2
    ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням _Новокраснівської сільської ради__
(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)
від ____ _______________20__ р. № ___________
 
СТАВКИ
земельного податку
Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію
з 01 січна 2021року.
 
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
 
Вид цільового призначення земель2
Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)
за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код2
найменування2
для юридичних осіб
для фізичних осіб
для юридичних осіб
для фізичних осіб
01
Землі сільськогосподарського призначення
01.01
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4
1,00
1,00
1,00
1,00
01.02
Для ведення фермерського господарства4
1,00
1,00
1,00
1,00
01.03
Для ведення особистого селянського господарства4
1,00
1,00
1,00
1,00
01.04
Для ведення підсобного сільського господарства:
- площею до 0,6 га
- площею більше 0,6 га
 
 
-
 
 
0,03
1,00
 
 
-
 
 
0,03
1,00
01.05
Для індивідуального садівництва4
-
0,300
-
0,300
01.06
Для колективного садівництва4
-
0,300
-
0,300
01.07
Для городництва:
- площею до 0,6 га
- площею більше 0,6 га
 
-
 
 
0,03
1,00
 
-
 
 
0,03
1,00
01.08
Для сінокосіння і випасання худоби4
1,00
1,00
1,00
1,00
01.09
Для дослідних і навчальних цілей
-
-
-
-
01.10
Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства
-
-
-
-
01.11
Для надання послуг у сільському господарстві
1,00
1,00
1,00
1,00
01.12
Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції
1,00
1,00
1,00
1,00
01.13
Для іншого сільськогосподарського призначення
1,00
1,00
1,00
1,00
01.14
Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
-
-
-
-
02
Землі житлової забудови
02.01
Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4
0,03
0,03
-
-
02.02
Для колективного житлового будівництва4
0,03
0,03
-
-
02.03
Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
0,03
0,03
-
-
02.04
Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання
0,03
0,03
-
-
02.05
Для будівництва індивідуальних гаражів
0,03
0,03
-
-
02.06
Для колективного гаражного будівництва
0,03
0,03
-
-
02.07
Для іншої житлової забудови 
0,03
0,03
-
-
02.08
Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
0,03
0,03
-
-
03
Землі громадської забудови
03.01
Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4
0,1
0,1
-
-
03.02
Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4
0,1
0,1
-
-
03.03
Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4
0,1
0,1
-
-
03.04
Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4
0,1
0,1
-
-
03.05
Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4
0,1
0,1
-
-
03.06
Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4
0,1
0,1
-
-
03.07
Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
1,00
1,00
-
-
03.08
Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування
1,00
1,00
-
-
03.09
Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ
1,00
1,00
-
-
03.10
Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури
1,00
1,00
-
-
03.11
Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки
0,1
0,1
-
-
03.12
Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування
0,1
0,1
-
-
03.13
Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 
0,1
0,1
-
-
03.14
Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4
0,1
0,1
-
-
03.15
Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 
1,00
1,00
-
-
03.16
Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
0,1
0,1
-
-
04
Землі природно-заповідного фонду
04.01
Для збереження та використання біосферних заповідників
-
-
-
-
04.02
Для збереження та використання природних заповідників4
-
-
-
-
04.03
Для збереження та використання національних природних парків4
-
-
-
-
04.04
Для збереження та використання ботанічних садів4
-
-
-
-
04.05
Для збереження та використання зоологічних парків
-
-
-
-
04.06
Для збереження та використання дендрологічних парків
-
-
-
-
04.07
Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва
-
-
-
-
04.08
Для збереження та використання заказників
-
-
-
-
04.09
Для збереження та використання заповідних урочищ
-
-
-
-
04.10
Для збереження та використання пам’яток природи
-
-
-
-
04.11
Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків
-
-
-
-
05
Землі іншого природоохоронного призначення
06
Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01
Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4
-
-
-
-
06.02
Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів
-
-
-
-
06.03
Для інших оздоровчих цілей
-
-
-
-
06.04
Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
-
-
-
-
07
Землі рекреаційного призначення
07.01
Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4
-
-
-
-
07.02
Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4
-
-
-
-
07.03
Для індивідуального дачного будівництва
-
0,3
-
0,3
07.04
Для колективного дачного будівництва 
-
0,3
-
0,3
 
07.05
Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
0,1
-
0,1
-
08
Землі історико-культурного призначення
08.01
Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 
-
-
-
-
08.02
Для розміщення та обслуговування музейних закладів
-
-
-
-
08.03
Для іншого історико-культурного призначення
-
-
-
-
08.04
Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
0
0
0
0
09
Землі лісогосподарського призначення
09.01
Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 
0,1
0,1
0,1
0,1
09.02
Для іншого лісогосподарського призначення
0,1
0,1
0,1
0,1
09.03
Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
0,1
0,1
0,1
0,1
10
Землі водного фонду
10.01
Для експлуатації та догляду за водними об’єктами
-
-
-
-
10.02
Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами
-
-
-
-
10.03
Для експлуатації та догляду за смугами відведення
-
-
-
-
10.04
Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами
-
-
-
-
10.05
Для догляду за береговими смугами водних шляхів
-
-
-
-
10.06
Для сінокосіння
-
-
-
-
10.07
Для рибогосподарських потреб
-
-
-
-
10.08
Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей
-
-
-
-
10.09
Для проведення науково-дослідних робіт
-
-
-
-
10.10
Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд
-
-
-
-
10.11
Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів
-
-
-
-
10.12
Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
-
-
-
-
11
Землі промисловості
11.01
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 
1,000
1,000
1,000
1,000
11.02
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
1,000
1,000
1,000
1,000
11.03
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств
1,000
1,000
1,000
1,000
11.04
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)
1,000
1,000
1,000
1,000
11.05
Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
1,000
1,000
1,000
1,000
12
Землі транспорту
12.01
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту
-
-
-
-
12.02
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 
-
-
-
-
12.03
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 
-
-
-
-
12.04
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4
-
-
-
-
12.05
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту
-
-
-
-
12.06
Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту
-
-
-
-
12.07
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту
-
-
-
-
12.08
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій
-
-
-
-
12.09
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту
-
-
-
-
12.10
Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
-
-
-
-
13
Землі зв’язку
13.01
Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій
-
-
-
-
13.02
Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку
-
-
-
-
13.03
Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку
-
-
-
-
13.04
Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
-
-
-
-
14
Землі енергетики
14.01
Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 
1
1
5
5
14.02
Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії
1
1
5
5
14.03
Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
-
-
-
-
15
Землі оборони
15.01
Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4
-
-
-
-
15.02
Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4
-
-
-
-
15.03
Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4
-
-
-
-
15.04
Для розміщення та постійної діяльності СБУ4
-
-
-
-
15.05
Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4
-
-
-
-
15.06
Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4
-
-
-
-
15.07
Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4
-
-
-
-
15.08
Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
-
-
-
-
16
Землі запасу
-
-
-
-
17
Землі резервного фонду
-
    -
-
-
18
Землі загального користування4
-
-
-
-
19
Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
-
-
-
-
 
 
 
Т.в.о сільського голови                                                                                             Ведута А.В.
 
 
 
 
 
Додаток 3
 
    ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням _Новокраснівської сільської ради__
(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)
від ____ _______________20__ р. № ___________
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку
 
Пільги встановлюються на 2021рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року.
 
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
 
 
Код області
Код району
Код згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
6246
-
1421755100
Новокраснівська міська рада
 
 
 
 
 
 
Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб
Від сплати податку звільняються:
-   інваліди першої і другої групи;
-    фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
-   пенсіонери (за віком);
-      ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
-       фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:
-    для ведення особистого селянського господарства - у розмірі
не більш як 2 гектари;
- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,25 гектара;
-для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;
-для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;
-для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.
Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.
100
Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб
Від сплати податку звільняються:
-дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
 
100
Земельні   ділянки, які не підлягають оподаткуванню
земельним податком:
- землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;
- землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням;
- земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств,
зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;
-   земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;
100
 
 
Т.в.о сільського голови                                                                                                Ведута А.В.
 
 
 
 
 
 
Додаток 4
 
    ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням _Новокраснівської сільської ради__
(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)
від ____ _______________20__ р. № ___________
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки на території Новокраснівської сільської ради
 
Загальні положення
 
Дане Положення про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Новокраснівської сільської ради розроблено на підставі Податкового кодексу України (зі змінами), Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та рішення Новокраснівської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Новокраснівської сільської ради на 2020 рік».
 
1. Платники податку
 
1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
 
1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
 
а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
 
б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
 
в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
 
2. Об'єкт оподаткування
 
2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
 
2.2. Не є об'єктом оподаткування:
 
а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
 
б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
 
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
 
г) гуртожитки;
 
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням селищної ради;
 
д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закона, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;
 
е) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
 
є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
 
ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
 
з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;
 
и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;
 
і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.
Ї) об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей,які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, яка є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.У разі виключення з реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося
Виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки,шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів,дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки,шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій.У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося
виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та параолімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;
 л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей
 
3. База оподаткування
 
3.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
 
3.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
 
3.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.
 
4. Пільги із сплати податку
 
4.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:
 
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
 
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
 
в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180кв. метрів.
 
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
 
4.2 Новокраснівська сільська рада встановлює 100% пільгу з податку, що сплачується на відповідній території:
 
     - з об’єктів нежитлової нерухомості некомерційного призначення фізичних осіб, які знаходяться виключно в межах присадибних ділянок;
     -   з об’єктів житлової нерухомості учасників АТО/ООС та членів їх сімей на період проходження служби;
-        з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних
осіб – малозабезпечених категорій громадян, виходячи з їх майнового стану та рівня доходів відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», виключно за умови надання відповідних довідок, виданих уповноваженими установами.
Пільги з податку, що сплачується на території Новокраснівської сільської ради з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:
об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;
 
об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
 
Новокраснівська сільська рада до 1 лютого поточного року подає до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно цього підпункту.
 
5. Ставка податку
 
5.1. Ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням Новокраснівської сільської ради у відсотках від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування, а саме:
 
- ставка податку для об’єктів житлової нерухомості становить 0,2 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування
 
- ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості становить 0,5 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування
 
6. Податковий період
 
6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
 
7. Порядок обчислення суми податку
 
7.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:
 
а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 4.1 пункту.4 цього Положення, та пільги сільської ради з неоподатковуваної площі таких об'єктів та відповідної ставки податку;
 
б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості , в тому числі їх часток, податок обчислюється, виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту4.1 пункту4 цього додатку, та відповідної ставки податку;
 
в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту4.1 пункту 4 цього додатку, та відповідної ставки податку;
 
г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів «б» і «в» цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості.
 
д) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. метрів (для квартири) та/або 500 кв. метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до пунктів «а» - «г» цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).
 
Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.
 
7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 цього додатку, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
 
Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.
 
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
 
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.
 
7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
 
об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
 
розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
 
права на користування пільгою із сплати податку;
 
розміру ставки податку;
 
нарахованої суми податку.
 
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
 
7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому Кодексом, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
 
Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.
 
8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком
 
8.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
 
8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
 
9. Порядок сплати податку
 
9.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
 
 
 
10. Строки сплати податку
 
10.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:
 
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
 
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
 
 
Т.в.о сільського голови                                                      Ведута А.В.
 
 
 
 
 
Додаток 5
    ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням _Новокраснівської сільської ради__
(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)
від ____ _______________20__ р. № ___________
 
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію
з 01 січня 2021 року.
 
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
 
Класифікація будівель та споруд2
Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код2
найменування2
для юридичних осіб
для фізичних осіб
1 зона4
2 зона4
3 зона4
1 зона4
2 зона4
3 зона4
11
Будівлі житлові
111
Будинки одноквартирні
1110
Будинки одноквартирні5
1110.1
Будинки одноквартирні масової забудови
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1110.2
Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності
-
-
-
-
-
-
1110.3
Будинки садибного типу
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1110.4
Будинки дачні та садові
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
112
Будинки з двома та більше квартирами
1121
Будинки з двома квартирами5
1121.1
Будинки двоквартирні масової забудови
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1121.2
Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності
-
-
-
-
-
-
1122
Будинки з трьома та більше квартирами5
1122.1
Будинки багатоквартирні масової забудови
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1122.2
Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні
-
-
-
-
-
-
1122.3
Будинки житлові готельного типу
-
-
-
-
-
 
113
Гуртожитки5
1130.1
Гуртожитки для робітників та службовців
-
-
-
-
-
-
1130.2
Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5
-
-
-
-
-
-
1130.3
Гуртожитки для учнів навчальних закладів5
-
-
-
-
-
-
1130.4
Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5
-
-
-
-
-
-
1130.5
Будинки дитини та сирітські будинки5
-
-
-
-
-
-
1130.6
Будинки для біженців, притулки для бездомних5
-
-
-
-
-
-
1130.9
Будинки для колективного проживання інші
-
-
-
-
-
 
12
Будівлі нежитлові
121
Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211
Будівлі готельні
1211.1
Готелі
-
-
-
-
-
-
1211.2
Мотелі
-
-
-
-
-
-
1211.3
Кемпінги
-
-
-
-
-
-
1211.4
Пансіонати
-
-
-
-
-
-
1211.5
Ресторани та бари
0.2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1212
Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1
Туристичні бази та гірські притулки
-
-
-
-
-
-
1212.2
Дитячі та сімейні табори відпочинку
-
-
-
-
-
-
1212.3
Центри та будинки відпочинку
-
-
-
-
-
-
1212.9
Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше
-
-
-
-
-
-
122
Будівлі офісні
1220
Будівлі офісні5
1220.1
Будівлі органів державного та місцевого управління5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1220.2
Будівлі фінансового обслуговування
-
-
-
-
-
-
1220.3
Будівлі органів правосуддя5
-
-
-
-
-
-
1220.4
Будівлі закордонних представництв5
-
-
-
-
-
-
1220.5
Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств
-
-
-
-
-
-
1220.9
Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші
-
-
-
-
-
-
123
Будівлі торговельні
1230
Будівлі торговельні
1230.1
Торгові центри, універмаги, магазини
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1230.2
Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5
-
-
-
-
-
-
1230.3
Станції технічного обслуговування автомобілів
-
-
-
-
-
-
1230.4
Їдальні, кафе, закусочні тощо
-
-
-
-
-
-
1230.5
Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування
-
-
-
-
-
-
1230.6
Будівлі підприємств побутового обслуговування
-
-
-
-
-
-
1230.9
Будівлі торговельні інші
-
-
-
-
-
-
124
Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241
Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1
Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту
-
-
-
-
-
-
1241.2
Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту
-
-
-
-
-
-
1241.3
Будівлі міського електротранспорту
-
-
-
-
-
-
1241.4
Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту
-
-
-
-
-
-
1241.5
Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі
-
-
-
-
-
-
1241.6
Будівлі станцій підвісних та канатних доріг
-
-
-
-
-
-
1241.7
Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо
-
-
-
-
-
-
1241.8
Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо
-
-
-
-
-
-
1241.9
Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші
-
-
-
-
-
-
1242
Гаражі
1242.1
Гаражі наземні
-
-
-
-
-
-
1242.2
Гаражі підземні
-
-
-
-
-
-
1242.3
Стоянки автомобільні криті
-
-
-
-
-
-
1242.4
Навіси для велосипедів
-
-
-
-
-
-
125
Будівлі промислові та склади
1251
Будівлі промислові5
1251.1
Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5
-
-
-
-
-
-
1251.2
Будівлі підприємств чорної металургії5
-
-
-
-
-
-
1251.3
Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5
-
-
-
-
-
-
1251.4
Будівлі підприємств легкої промисловості5
-
-
-
-
-
-
1251.5
Будівлі підприємств харчової промисловості5
-
-
-
-
-
-
1251.6
Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5
-
-
-
-
-
-
1251.7
Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5
-
-
-
-
-
-
1251.8
Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5
-
-
-
-
-
-
1251.9
Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5
-
-
-
-
-
-
1252
Резервуари, силоси та склади
1252.1
Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу
-
-
-
-
-
-
1252.2
Резервуари та ємності інші
-
-
-
-
-
-
1252.3
Силоси для зерна
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1252.4
Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів
-
-
-
-
-
-
1252.5
Склади спеціальні товарні
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1252.6
Холодильники
-
-
-
-
-
-
1252.7
Складські майданчики
0,2
0.2
0,2
0,2
0,2
0,2
1252.8
Склади універсальні
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1252.9
Склади та сховища інші5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
126
Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261
Будівлі для публічних виступів
1261.1
Театри, кінотеатри та концертні зали
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1261.2
Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів
-
-
-
-
-
-
1261.3
Цирки
-
-
-
-
-
-
1261.4
Казино, ігорні будинки
-
-
-
-
-
-
1261.5
Музичні та танцювальні зали, дискотеки
-
-
-
-
-
-
1261.9
Будівлі для публічних виступів інші
-
-
-
-
-
-
1262
Музеї та бібліотеки
1262.1
Музеї та художні галереї5
-
-
-
-
-
-
1262.2
Бібліотеки, книгосховища5
-
-
-
-
-
-
1262.3
Технічні центри
-
-
-
-
-
-
1262.4
Планетарії5
-
-
-
-
-
-
1262.5
Будівлі архівів5
-
-
-
-
-
-
1262.6
Будівлі зоологічних та ботанічних садів5
-
-
-
-
-
-
1263
Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1
Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ
-
-
-
-
-
-
1263.2
Будівлі вищих навчальних закладів
-
-
-
-
-
-
1263.3
Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1263.4
Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5
-
-
-
-
-
-
1263.5
Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1263.6
Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5
-
-
-
-
-
-
1263.7
Будівлі закладів з фахової перепідготовки
-
-
-
-
-
-
1263.8
Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5
-
-
-
-
-
-
1263.9
Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5
-
-
-
-
-
-
1264
Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1
Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5
-
-
-
-
-
-
1264.2
Лікарні профільні, диспансери5
-
-
-
-
-
-
1264.3
Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5
-
-
-
-
-
-
1264.4
Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5
-
-
-
-
-
-
1264.5
Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5
-
-
-
-
-
-
1264.6
Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5
-
-
-
-
-
-
1264.9
Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5
-
-
-
-
-
-
1265
Зали спортивні5
1265.1
Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо
-
-
-
-
-
-
1265.2
Басейни криті для плавання
-
-
-
-
-
-
1265.3
Хокейні та льодові стадіони криті
-
-
-
-
-
-
1265.4
Манежі легкоатлетичні
-
-
-
-
-
-
1265.5
Тири
-
-
-
-
-
-
1265.9
Зали спортивні інші
-
-
-
-
-
-
127
Будівлі нежитлові інші
1271
Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5
1271.1
Будівлі для тваринництва5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1271.2
Будівлі для птахівництва5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1271.3
Будівлі для зберігання зерна5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1271.4
Будівлі силосні та сінажні5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1271.5
Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1271.6
Будівлі тепличного господарства5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1271.7
Будівлі рибного господарства5
-
-
-
-
-
-
1271.8
Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5
-
-
-
-
-
-
1271.9
Будівлі сільськогосподарського призначення інші5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1272
Будівлі для культової та релігійної діяльності5
1272.1
Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1272.2
Похоронні бюро та ритуальні зали
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1272.3
Цвинтарі та крематорії5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1273
Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5
1273.1
Пам’ятки історії та архітектури5
-
-
-
-
-
-
1273.2
Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5
-
-
-
-
-
-
1273.3
Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5
-
-
-
-
-
-
1274
Будівлі інші, не класифіковані раніше5
1274.1
Казарми Збройних Сил5
-
-
-
-
-
-
1274.2
Будівлі поліцейських та пожежних служб5
-
-
-
-
-
-
1274.3
Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5
-
-
-
-
-
-
 
 
-
-
-
-
-
-
1274.4
Будівлі лазень та пралень
-
-
-
-
-
-
1274.5
Будівлі з облаштування населених пунктів
-
-
-
-
-
-
 
 
Т.в.о сільського голови                                                               Ведута А.В.
 
 
 
 
Додаток 6
    ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням _Новокраснівської сільської ради__
(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)
від ____ _______________20__ р. № ___________
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію
з 01 січна 2021 року.
 
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
 
Код області
Код району
Код згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
6246
-
1421755100
Новокраснівська міська рада
 
Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
Будівлі органів державного та місцевого управління
100
Будівлі шкіл та інших навчальних закладів
100
Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів
100
Будівлі культурної та релігійної діяльності
100
Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою
100
 
Т.в.о сільського голови                                                                      Ведута А.В.
 
 
 
 
 
 
Додаток 7
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням _Новокраснівської сільської ради__
(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)
від ______________р. № ______________
 
ПОЛОЖЕННЯ
   Про встановлення ставок єдиного податку для платників першої та другої груп на території Новокраснівської сільської ради на 2021 рік які вводяться в дію з 1 січня 2021 року
1. Платники податку
Платниками єдиного податку є суб'єкти малого підприємництва – фізичні та юридичні особи, які задовольняють умовам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності і при цьому самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку, форма та порядок видачі якого встановлюються Державною податковою службою України.
Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:
 1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;
2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої  групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;
Не можуть бути платниками єдиного податку першої-другої груп:
- суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:
1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей);
2) обмін іноземної валюти;
3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
7) діяльність з управління підприємствами;
8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);
9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
2. Ставки та порядок обчислення податку
 2.1. Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).
2.1.1. Для першої групи платників єдиного податку, визначеної Податковим кодексом України у розмірах:
            - 10 % розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку з усіма обмеженнями та особливостями, викладеними в Податковому кодексі України.
2.1.2. Для другої групи платників єдиного податку, визначеної Податковим кодексом України, в розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку з усіма обмеженнями та особливостями, викладеними в Податковому кодексі України.
2.2. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - другої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:
            1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1-3 пункту 1 цього Положення;
            2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;
            3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у Податковому кодексі;
            4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.
            5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 1 цього Положення відповідно.
2.3. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір
ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.
 3. Порядок та строки сплати податку
3.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
3.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.
3.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
 3.4. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.
3.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
3.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до  абзацу другого пункту 4.1. і пункту 4.5. цього Положення, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку. Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому цим Кодексом.
3.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
3.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до контролюючого органу подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.
У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації .
4. Податковий (звітний)   період
4.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.    Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.
4.2. Податковий  (звітний)  період  починається  з  першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.
Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.
Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.
4.3. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.
4.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.  Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна. 
  4.5. Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.
4.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.
4.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.
 
 
 
 
Додаток 8
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням _Новокраснівської сільської ради__
(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)
від ______________р. № ______________
 
 
 
Ставки єдиного податку для платників першої та другої груп по Новокраснівській сільській раді
 
 
Перша група платників єдиного податку
10% від розміру мінімального прожиткового мінімуму
Друга група платників єдиного податку
20% від розміру мінімальної заробітної плати
 
 
 
Т.в.о сільського голови                                                                Ведута А.В.
 
 
 
 
Додаток 9
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням _Новокраснівської сільської ради__
(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)
від ________________ № ___________________
 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок обчислення та сплати транспортного податку на території
Новокраснівської сільської ради
1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок обчислення та сплати транспортного податку (далі у тексті –Положення) визначає правові засади його справляння та обов’язкові елементи податку у відповідності до Податкового кодексу України.
1.2. Транспортний податок входить до складу податку на майно, який належить до місцевих податків.
1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.
1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами-платниками транспортного податку, та контролюючими органами.
2. Платники податку
2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування.
3. Об’єкти оподаткування
3.1. Об’єктами оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
4. База оподаткування
4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 3.1. цього Положення.
5. Ставка податку та податковий період
1 Така вартість визначається Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за методикою, затвердженою постановою КМУ від 18.02.2016 № 66.  
5.1. Ставка податку становить 25 000 гривень на календарний рік за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.1. цього Положення.
5.2. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
6. Порядок обчислення та сплати податку
6.1. Обчислення суми податку з об’єкта (об’єктів) оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку. Податкове (податкові) повідомлення-рішення про сплату суми (сум) податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).
6.2. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за встановленою формою1.
6.3. У відповідності до підпункту 267.7.1. пункту 267.7. статті 267 Податкового кодексу України транспортний податок сплачується за об’єкти оподаткування, які зареєстровані на території Попівської сільської ради і зараховується до сільського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
7. Строки сплати податку
7.1. Транспортний податок сплачується:
– фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
– юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
8. Контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства
9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння транспортного податку на території Попівської сільської ради здійснюють відповідні контролюючі органи.
9.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при обчисленні та сплаті транспортного податку платники податку несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України
 
 
 
Додаток 10
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням _Новокраснівської сільської ради__
(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)
від ________________ № ___________________
 
 
Ставки транспортного податку по Новокраснівській сільській раді
 
 
Легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року
 
 
 
25000
 
 
 
Т.в.о сільського голови                                                                Ведута А.В.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


   Проект регуляторного акту Новокраснівсько сільської ради                                                                                 

                                                  УКРАЇНА
НОВОКРАСНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НІКОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 
РІШЕННЯ
Від ___________2019 № ____________
 
 Про прийняття за основу проекту регуляторного
 акту-рішення сільської ради «Про затвердження
 Положень та ставок місцевих податків і зборів
 на території Новокраснівської сільської ради на 2020 рік»
 
 
          Керуючись ст.26, 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Новокраснівська сільська рада вирішила:
1.    Прийняти за основу проекту регуляторного акту-рішення сільської ради «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території Новокраснівської сільської ради на 2020 рік» (Додається).
2.    Опублікувати повідомлення про оприлюднення проекту рішення Новокраснівської сільської ради «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території Новокраснівської сільської ради на 2020 рік» у газеті «Заря Приазовья» та оприлюднити  проект рішення Новокраснівської сільської ради «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території Новокраснівської сільської ради на 2020 рік» на офіційному веб-сайті Нікольської районної ради та інформаційному стенді Новокраснівської сільської ради.
3.    Після виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо процедури підготовки до прийняття регуляторного акту винести проект зазначеного у п.1 рішення на розгляд сесії сільської ради.
4.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань планування бюджету та фінансів (Лучина О.Л.)
 
 
Т.в.о.сільського голови                             А.В. Ведута
                                                                 
                                                     
 
                                                                               Додаток 1 до рішення сесії
                                                                               ___________№__________
 
 
                                                                               ПРОЕКТ
 
Про затвердження Положень
та ставок місцевих податків і
зборів на території Новокраснівської
сільської ради на 2020 рік
 
 
Керуючися статтями 266, 267, 284 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Новокраснівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
 
1.    Затвердити Положення про встановлення ставок та пільг земельного податку на території Новокраснівської сільської ради згідно додатків 1-3.
2.    Затвердити Положення про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Новокраснівської сільської ради згідно додатків 4-6.
3.    Затвердити Положення про встановлення ставок єдиного податку для платників першої та другої груп на території Новокраснівської сільської ради згідно додатків 7-8.
4.    Затвердити Положення про встановлення ставок транспортного податку на території Новокраснівської сільської ради згідно додатків 9-10
5.    Вважати додатки 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 невід’ємною частиною цього рішення.
6.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів (Лучина).
 
 
Т.в.о.сільського голови                                           А.В. Ведута
 
 
Додаток 1
    ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням _Новокраснівської сільської ради__
(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)
від ____ _______________20__ р. № ___________
 
ПОЛОЖЕННЯ
 
про встановлення ставок та пільг земельного податку на території Новокраснівської сільської ради
 
 
 
Загальні положення
 
 
Дане Положення про встановлення ставок та пільг земельного податку на території Новокраснівської сільської ради розроблено на підставі Податкового кодексу України (зі змінами), Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та рішення Новокраснівської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг земельного податку на території Новокраснівської сільської ради на 2018 рік».
2. Платники земельного податку
    Платниками податку є (269.1. ПКУ):
- власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) (269.1.1. ПКУ);
- землекористувачі(269.1.2. ПКУ).
    Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються у відповідності до “Положення та ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності”, розробленого і затвердженого сесією Новокраснівської сільської ради та главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України (269.2. ПКУ).
 
3. Об'єкти оподаткування земельним податком
3.1. Об'єктами оподаткування земельним податком є (270.1. ПКУ):
- земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні(270.1.1. ПКУ);
- земельні частки (паї), які перебувають у власності(270.1.2. ПКУ).
4. База оподаткування земельним податком
4.1. Базою оподаткування земельним податком є (271.1.ПКУ) :
 
-      нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом (271.1.1.ПКУ);
- площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено (271.1.2.ПКУ).
5. Ставки земельного податку
5.1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) встановлюється відповідно до ст. 274 Податкового кодексу України, а саме:
-     Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. (274.1.ПКУ);
-    Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).(274.2.ПКУ).
          Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено встановлюється відповідно до ст. 277 Податкового кодексу України, а саме:
-    Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області. (277.1.ПКУ).
6. Особливості оподаткування платою за землю
                     Сільська рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території Новокраснівської сільської ради (284.1. ПКУ) до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.
Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця   кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.
 
Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право (284.2. ПКУ).
                   Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.
Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування (284.3. ПКУ).
 
7. Податковий період для плати за землю
                      Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік (285.1. ПКУ).
                  Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців) (285.2. ПКУ).
8. Порядок обчислення плати за землю
                    Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (286.1. ПКУ).
                  Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі (286.2. ПКУ).
                  Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним (286.3. ПКУ).
                   За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни (286.4.ПКУ).
                           Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному ст. 58 ПКУ.
       У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності (286.5.ПКУ).
                    За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб (286.6. ПКУ):
1)   у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
2)    пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;
3)    пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.
За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.
                      Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до п. 7.1 даного Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.
Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-
інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату (286.7. ПКУ).
9. Строк сплати плати за землю
                   Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.
У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році (287.1. ПКУ).
                  Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня (287.2. ПКУ).
                   Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця (287.3. ПКУ).
                    Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця (287.4. ПКУ).
                    Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця (287.4. ПКУ).
                     Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
Фізичними особами у сільській місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ (287.5. ПКУ)

                  При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку (287.6. ПКУ).
                     У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин) (287.7. ПКУ).
                    Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно (287.8. ПКУ).
  
 
Т.в.о сільського голови                              Ведута А.В.

Додаток 2
    ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням _Новокраснівської сільської ради__
(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)
від ____ _______________20__ р. № ___________
 
СТАВКИ
земельного податку
Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію
з 01 січна 2020року.
 
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
 
Вид цільового призначення земель2
Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)
за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код2
найменування2
для юридичних осіб
для фізичних осіб
для юридичних осіб
для фізичних осіб
01
Землі сільськогосподарського призначення
01.01
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4
1,00
1,00
1,00
1,00
01.02
Для ведення фермерського господарства4
1,00
1,00
1,00
1,00
01.03
Для ведення особистого селянського господарства4
1,00
1,00
1,00
1,00
01.04
Для ведення підсобного сільського господарства:
- площею до 0,6 га
- площею більше 0,6 га
 
 
0
 
 
0,03
1,00
 
 
0
 
 
0,03
1,00
01.05
Для індивідуального садівництва4
0
0,300
0
0,300
01.06
Для колективного садівництва4
0
0,300
0
0,300
01.07
Для городництва:
- площею до 0,6 га
- площею більше 0,6 га
 
0
 
 
0,03
1,00
 
0
 
 
0,03
1,00
01.08
Для сінокосіння і випасання худоби4
0
1,00
0
1,00
01.09
Для дослідних і навчальних цілей
0
0
0
0
01.10
Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства
0
0
0
0
01.11
Для надання послуг у сільському господарстві
1,00
1,00
1,00
1,00
01.12
Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції
1,00
1,00
1,00
1,00
01.13
Для іншого сільськогосподарського призначення
1,00
1,00
1,00
1,00
01.14
Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
0
0
0
0
02
Землі житлової забудови
02.01
Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4
0,03
0,03
0
0
02.02
Для колективного житлового будівництва4
0,03
0,03
0
0
02.03
Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
0,03
0,03
0
0
02.04
Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання
0,03
0,03
0
0
02.05
Для будівництва індивідуальних гаражів
0,03
0,03
0
0
02.06
Для колективного гаражного будівництва
0,03
0,03
0
0
02.07
Для іншої житлової забудови 
0,03
0,03
0
0
02.08
Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
0,03
0,03
0
0
03
Землі громадської забудови
03.01
Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4
0,1
0,1
0
0
03.02
Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4
0,1
0,1
0
0
03.03
Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4
0,1
0,1
0
0
03.04
Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4
0,1
0,1
0
0
03.05
Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4
0,1
0,1
0
0
03.06
Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4
0,1
0,1
0
0
03.07
Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
1,00
1,00
0
0
03.08
Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування
1,00
1,00
0
0
03.09
Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ
1,00
1,00
0
0
03.10
Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури
1,00
1,00
0
0
03.11
Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки
0,1
0,1
0
0
03.12
Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування
0,1
0,1
0
0
03.13
Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 
0,1
0,1
0
0
03.14
Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4
0,1
0,1
0
0
03.15
Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 
1,00
1,00
0
0
03.16
Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
0,1
0,1
0
0
04
Землі природно-заповідного фонду
04.01
Для збереження та використання біосферних заповідників
0
0
0
0
04.02
Для збереження та використання природних заповідників4
0
0
0
0
04.03
Для збереження та використання національних природних парків4
0
0
0
0
04.04
Для збереження та використання ботанічних садів4
0
0
0
0
04.05
Для збереження та використання зоологічних парків
0
0
0
0
04.06
Для збереження та використання дендрологічних парків
0
0
0
0
04.07
Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва
0
0
0
0
04.08
Для збереження та використання заказників
0
0
0
0
04.09
Для збереження та використання заповідних урочищ
0
0
0
0
04.10
Для збереження та використання пам’яток природи
0
0
0
0
04.11
Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків
0
0
0
0
05
Землі іншого природоохоронного призначення
06
Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01
Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4
0
0
0
0
06.02
Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів
0
0
0
0
06.03
Для інших оздоровчих цілей
0
0
0
0
06.04
Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
0
0
0
0
07
Землі рекреаційного призначення
07.01
Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4
0
0
0
0
07.02
Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4
0
0
0
0
07.03
Для індивідуального дачного будівництва
0
0,3
0
0,3
07.04
Для колективного дачного будівництва 
0
0,3
0
0,3
 
07.05
Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
0
0
0
0
08
Землі історико-культурного призначення
08.01
Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 
0
0
0
0
08.02
Для розміщення та обслуговування музейних закладів
0
0
0
0
08.03
Для іншого історико-культурного призначення
0
0
0
0
08.04
Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
0
0
0
0
09
Землі лісогосподарського призначення
09.01
Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 
0,3
0,3
0,3
0,3
09.02
Для іншого лісогосподарського призначення
0,3
0,3
0,3
0,3
09.03
Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
0,3
0,3
0,3
0,3
10
Землі водного фонду
10.01
Для експлуатації та догляду за водними об’єктами
0
0
0
0
10.02
Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами
0
0
0
0
10.03
Для експлуатації та догляду за смугами відведення
0
0
0
0
10.04
Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами
0
0
0
0
10.05
Для догляду за береговими смугами водних шляхів
0
0
0
0
10.06
Для сінокосіння
0
0
0
0
10.07
Для рибогосподарських потреб
0
0
0
0
10.08
Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей
0
0
0
0
10.09
Для проведення науково-дослідних робіт
0
0
0
0
10.10
Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд
0
0
0
0
10.11
Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів
0
0
0
0
10.12
Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
0
0
0
0
11
Землі промисловості
11.01
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 
1,000
1,000
1,000
1,000
11.02
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
1,000
1,000
1,000
1,000
11.03
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств
1,000
1,000
1,000
1,000
11.04
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)
1,000
1,000
1,000
1,000
11.05
Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
1,000
1,000
1,000
1,000
12
Землі транспорту
12.01
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту
0
0
0
0
12.02
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 
0
0
0
0
12.03
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 
0
0
0
0
12.04
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4
0
0
0
0
12.05
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту
0
0
0
0
12.06
Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту
0
0
0
0
12.07
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту
0
0
0
0
12.08
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій
0
0
0
0
12.09
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту
0
0
0
0
12.10
Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
0
0
0
0
13
Землі зв’язку
13.01
Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій
0
0
0
0
13.02
Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку
0
0
0
0
13.03
Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку
0
0
0
0
13.04
Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
0
0
0
0
14
Землі енергетики
14.01
Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 
1
1
5
5
14.02
Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії
1
1
5
5
14.03
Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
0
0
0
0
15
Землі оборони
15.01
Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4
0
0
0
0
15.02
Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4
0
0
0
0
15.03
Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4
0
0
0
0
15.04
Для розміщення та постійної діяльності СБУ4
0
0
0
0
15.05
Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4
0
0
0
0
15.06
Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4
0
0
0
0
15.07
Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4
0
0
0
0
15.08
Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
0
0
0
0
16
Землі запасу
0
0
0
0
17
Землі резервного фонду
0
0
0
0
18
Землі загального користування4
0
0
0
0
19
Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
0
0
0
0
 
 
 
Т.в.о сільського голови                                                 Ведута А.В.
 
 
 
 
 
 
Додаток 3
 
    ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням _Новокраснівської сільської ради__
(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)
від ____ _______________20__ р. № ___________
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку
 
Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.
 
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
 
 
Код області
Код району
Код згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
6246
-
1421755100
Новокраснівська міська рада
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб
Від сплати податку звільняються:
-   інваліди першої і другої групи;
-    фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
-   пенсіонери (за віком);
-      ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
-       фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:
-    для ведення особистого селянського господарства - у розмірі
не більш як 2 гектари;
- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,25 гектара;
-для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;
-для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;
-для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.
Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.
100
Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб
Від сплати податку звільняються:
-дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
 
100
Земельні   ділянки, які не підлягають оподаткуванню
земельним податком:
- землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;
- землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням;
- земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств,
зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;
-   земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;
100
 
 
Т.в.о сільського голови                                      Ведута А.В.
 
 
 
 
 
 
Додаток 4
    ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням _Новокраснівської сільської ради__
(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)
від ____ _______________20__ р. № ___________
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
 
про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки на території Новокраснівської сільської ради
 
Загальні положення
 
Дане Положення про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Новокраснівської сільської ради розроблено на підставі Податкового кодексу України (зі змінами), Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та рішення Новокраснівської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Новокраснівської сільської ради на 2019 рік».
 
1. Платники податку
 
1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
 
1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
 
а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
 
б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
 
в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
 
2. Об'єкт оподаткування
 
2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
 
2.2. Не є об'єктом оподаткування:
 
а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
 
б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
 
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
 
г) гуртожитки;
 
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням селищної ради;
 
д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;
 
е) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
 
є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
 
ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
 
з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;
 
и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;
 
і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.
Ї) об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей,які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, яка є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.У разі виключення з реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося
Виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки,шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів,дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки,шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій.У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося
виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та параолімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;
 л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей
 
3. База оподаткування
 
3.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
 
3.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
 
3.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.
 
4. Пільги із сплати податку
 
4.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:
 
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
 
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
 
в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180кв. метрів.
 
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
 
4.2 Новокраснівська сільська рада встановлює 100% пільгу з податку, що сплачується на відповідній території:
 
     - з об’єктів нежитлової нерухомості некомерційного призначення фізичних осіб, які знаходяться виключно в межах присадибних ділянок;
     -   з об’єктів житлової нерухомості учасників АТО та членів їх сімей на період проходження служби;
-        з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних
осіб – малозабезпечених категорій громадян, виходячи з їх майнового стану та рівня доходів відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», виключно за умови надання відповідних довідок, виданих уповноваженими установами.
Пільги з податку, що сплачується на території Новокраснівської сільської ради з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:
об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;
 
об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
 
Новокраснівська сільська  рада до 1 лютого поточного року подає до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно  цього підпункту.
 
5. Ставка податку
 
5.1. Ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням Новокраснівської сільської ради у відсотках від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування, а саме:
 
- ставка податку для об’єктів житлової нерухомості становить 0,2 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування
 
- ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості становить 0,2 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування
 
6. Податковий період
 
6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
 
7. Порядок обчислення суми податку
 
7.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:
 
а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 4.1 пункту.4 цього Положення, та пільги сільської ради з неоподатковуваної площі таких об'єктів та відповідної ставки податку;
 
б) за наявності у власності платника податку більше  одного об'єкта житлової нерухомості , в тому числі їх часток, податок обчислюється,  виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту4.1 пункту4 цього додатку, та відповідної ставки податку;
 
в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту4.1 пункту 4  цього додатку, та відповідної ставки податку;
 
г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів «б» і «в» цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості.
 
д) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. метрів (для квартири) та/або 500 кв. метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до пунктів «а» - «г» цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).
 
Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.
 
7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 цього додатку, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
 
Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.
 
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
 
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.
 
7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
 
об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
 
розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
 
права на користування пільгою із сплати податку;
 
розміру ставки податку;
 
нарахованої суми податку.
 
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
 
7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому Кодексом, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
 
Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.
 
8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком
 
8.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
 
8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
 
9. Порядок сплати податку
 
9.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
 
 
 
10. Строки сплати податку
 
10.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:
 
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
 
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
 
 
Т.в.о сільського голови                                     Ведута А.В.
 
Додаток 5
    ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням _Новокраснівської сільської ради__
(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)
від ____ _______________20__ р. № ___________
 
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію
з 01 січня 2020 року.
 
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
 
Класифікація будівель та споруд2
Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код2
найменування2
для юридичних осіб
для фізичних осіб
1 зона4
2 зона4
3 зона4
1 зона4
2 зона4
3 зона4
11
Будівлі житлові
111
Будинки одноквартирні
1110
Будинки одноквартирні5
1110.1
Будинки одноквартирні масової забудови
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1110.2
Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності
0
0
0
0
0
0
1110.3
Будинки садибного типу
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1110.4
Будинки дачні та садові
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
112
Будинки з двома та більше квартирами
1121
Будинки з двома квартирами5
1121.1
Будинки двоквартирні масової забудови
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1121.2
Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності
0
0
0
0
0
0
1122
Будинки з трьома та більше квартирами5
1122.1
Будинки багатоквартирні масової забудови
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1122.2
Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні
0
0
0
0
0
0
1122.3
Будинки житлові готельного типу
0
0
0
0
0
 
113
Гуртожитки5
1130.1
Гуртожитки для робітників та службовців
0
0
0
0
0
0
1130.2
Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5
0
0
0
0
0
0
1130.3
Гуртожитки для учнів навчальних закладів5
0
0
0
0
0
0
1130.4
Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5
0
0
0
0
0
0
1130.5
Будинки дитини та сирітські будинки5
0
0
0
0
0
0
1130.6
Будинки для біженців, притулки для бездомних5
0
0
0
0
0
0
1130.9
Будинки для колективного проживання інші
0
0
0
0
0
 
12
Будівлі нежитлові
121
Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211
Будівлі готельні
1211.1
Готелі
0
0
0
0
0
0
1211.2
Мотелі
0
0
0
0
0
0
1211.3
Кемпінги
0
0
0
0
0
0
1211.4
Пансіонати
0
0
0
0
0
0
1211.5
Ресторани та бари
0.2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1212
Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1
Туристичні бази та гірські притулки
0
0
0
0
0
0
1212.2
Дитячі та сімейні табори відпочинку
0
0
0
0
0
0
1212.3
Центри та будинки відпочинку
0
0
0
0
0
0
1212.9
Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше
0
0
0
0
0
0
122
Будівлі офісні
1220
Будівлі офісні5
1220.1
Будівлі органів державного та місцевого управління5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1220.2
Будівлі фінансового обслуговування
0
0
0
0
0
0
1220.3
Будівлі органів правосуддя5
0
0
0
0
0
0
1220.4
Будівлі закордонних представництв5
0
0
0
0
0
0
1220.5
Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств
0
0
0
0
0
0
1220.9
Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші
0
0
0
0
0
0
123
Будівлі торговельні
1230
Будівлі торговельні
1230.1
Торгові центри, універмаги, магазини
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1230.2
Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5
0
0
0
0
0
0
1230.3
Станції технічного обслуговування автомобілів
0
0
0
0
0
0
1230.4
Їдальні, кафе, закусочні тощо
0
0
0
0
0
0
1230.5
Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування
0
0
0
0
0
0
1230.6
Будівлі підприємств побутового обслуговування
0
0
0
0
0
0
1230.9
Будівлі торговельні інші
0
0
0
0
0
0
124
Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241
Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1
Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту
0
0
0
0
0
0
1241.2
Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту
0
0
0
0
0
0
1241.3
Будівлі міського електротранспорту
0
0
0
0
0
0
1241.4
Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту
0
0
0
0
0
0
1241.5
Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі
0
0
0
0
0
0
1241.6
Будівлі станцій підвісних та канатних доріг
0
0
0
0
0
0
1241.7
Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо
0
0
0
0
0
0
1241.8
Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо
0
0
0
0
0
0
1241.9
Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші
0
0
0
0
0
0
1242
Гаражі
1242.1
Гаражі наземні
0
0
0
0
0
0
1242.2
Гаражі підземні
0
0
0
0
0
0
1242.3
Стоянки автомобільні криті
0
0
0
0
0
0
1242.4
Навіси для велосипедів
0
0
0
0
0
0
125
Будівлі промислові та склади
1251
Будівлі промислові5
1251.1
Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5
0
0
0
0
0
0
1251.2
Будівлі підприємств чорної металургії5
0
0
0
0
0
0
1251.3
Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5
0
0
0
0
0
0
1251.4
Будівлі підприємств легкої промисловості5
0
0
0
0
0
0
1251.5
Будівлі підприємств харчової промисловості5
0
0
0
0
0
0
1251.6
Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5
0
0
0
0
0
0
1251.7
Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5
0
0
0
0
0
0
1251.8
Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5
0
0
0
0
0
0
1251.9
Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5
0
0
0
0
0
0
1252
Резервуари, силоси та склади
1252.1
Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу
0
0
0
0
0
0
1252.2
Резервуари та ємності інші
0
0
0
0
0
0
1252.3
Силоси для зерна
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1252.4
Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів
0
0
0
0
0
0
1252.5
Склади спеціальні товарні
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1252.6
Холодильники
0
0
0
0
0
0
1252.7
Складські майданчики
0,2
0.2
0,2
0,2
0,2
0,2
1252.8
Склади універсальні
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1252.9
Склади та сховища інші5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
126
Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261
Будівлі для публічних виступів
1261.1
Театри, кінотеатри та концертні зали
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1261.2
Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів
0
0
0
0
0
0
1261.3
Цирки
0
0
0
0
0
0
1261.4
Казино, ігорні будинки
0
0
0
0
0
0
1261.5
Музичні та танцювальні зали, дискотеки
0
0
0
0
0
0
1261.9
Будівлі для публічних виступів інші
0
0
0
0
0
0
1262
Музеї та бібліотеки
1262.1
Музеї та художні галереї5
0
0
0
0
0
0
1262.2
Бібліотеки, книгосховища5
0
0
0
0
0
0
1262.3
Технічні центри
0
0
0
0
0
0
1262.4
Планетарії5
0
0
0
0
0
0
1262.5
Будівлі архівів5
0
0
0
0
0
0
1262.6
Будівлі зоологічних та ботанічних садів5
0
0
0
0
0
0
1263
Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1
Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ
0
0
0
0
0
0
1263.2
Будівлі вищих навчальних закладів
0
0
0
0
0
0
1263.3
Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1263.4
Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5
0
0
0
0
0
0
1263.5
Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1263.6
Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5
0
0
0
0
0
0
1263.7
Будівлі закладів з фахової перепідготовки
0
0
0
0
0
0
1263.8
Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5
0
0
0
0
0
0
1263.9
Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5
0
0
0
0
0
0
1264
Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1
Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5
0
0
0
0
0
0
1264.2
Лікарні профільні, диспансери5
0
0
0
0
0
0
1264.3
Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5
0
0
0
0
0
0
1264.4
Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5
0
0
0
0
0
0
1264.5
Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5
0
0
0
0
0
0
1264.6
Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5
0
0
0
0
0
0
1264.9
Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5
0
0
0
0
0
0
1265
Зали спортивні5
1265.1
Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо
0
0
0
0
0
0
1265.2
Басейни криті для плавання
0
0
0
0
0
0
1265.3
Хокейні та льодові стадіони криті
0
0
0
0
0
0
1265.4
Манежі легкоатлетичні
0
0
0
0
0
0
1265.5
Тири
0
0
0
0
0
0
1265.9
Зали спортивні інші
0
0
0
0
0
0
127
Будівлі нежитлові інші
1271
Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5
1271.1
Будівлі для тваринництва5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1271.2
Будівлі для птахівництва5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1271.3
Будівлі для зберігання зерна5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1271.4
Будівлі силосні та сінажні5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1271.5
Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1271.6
Будівлі тепличного господарства5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1271.7
Будівлі рибного господарства5
0
0
0
0
0
0
1271.8
Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5
0
0
0
0
0
0
1271.9
Будівлі сільськогосподарського призначення інші5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1272
Будівлі для культової та релігійної діяльності5
1272.1
Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1272.2
Похоронні бюро та ритуальні зали
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1272.3
Цвинтарі та крематорії5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1273
Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5
1273.1
Пам’ятки історії та архітектури5
0
0
0
0
0
0
1273.2
Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5
0
0
0
0
0
0
1273.3
Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5
0
0
0
0
0
0
1274
Будівлі інші, не класифіковані раніше5
1274.1
Казарми Збройних Сил5
0
0
0
0
0
0
1274.2
Будівлі поліцейських та пожежних служб5
0
0
0
0
0
0
1274.3
Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5
0
0
0
0
0
0
 
 
0
0
0
0
0
0
1274.4
Будівлі лазень та пралень
0
0
0
0
0
0
1274.5
Будівлі з облаштування населених пунктів
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
Т.в.о сільського голови                                          Ведута А.В.
 
 
 
Додаток 6
    ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням _Новокраснівської сільської ради__
(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)
від ____ _______________20__ р. № ___________
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію
з 01 січна 2020 року.
 
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
 
Код області
Код району
Код згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
6246
-
1421755100
Новокраснівська міська рада
 
Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
Будівлі органів державного та місцевого управління
100
Будівлі шкіл та інших навчальних закладів
100
Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів
100
Будівлі культурної та релігійної діяльності
100
Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою
100
 
Т.в.о сільського голови                                    Ведута А.В.
 
 
 
 
 
 
Додаток 7
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням _Новокраснівської сільської ради__
(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)
від ______________р. № ______________
 
ПОЛОЖЕННЯ
   Про встановлення ставок єдиного податку для платників першої та другої груп на території Новокраснівської сільської ради на 2019 рік які вводяться в дію з 1 січня 2020 року
1. Платники податку
Платниками єдиного податку є суб'єкти малого підприємництва – фізичні та юридичні особи, які задовольняють умовам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності і при цьому самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку, форма та порядок видачі якого встановлюються Державною податковою службою України.
Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:
 1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;
2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої  групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;
Не можуть бути платниками єдиного податку першої-другої груп:
- суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:
1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей);
2) обмін іноземної валюти;
3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
7) діяльність з управління підприємствами;
8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);
9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
2. Ставки та порядок обчислення податку
 2.1. Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).
2.1.1. Для першої групи платників єдиного податку, визначеної Податковим кодексом України у розмірах:
            - 10 % розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку з усіма обмеженнями та особливостями, викладеними в Податковому кодексі України.
2.1.2. Для другої групи платників єдиного податку, визначеної Податковим кодексом України, в розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку з усіма обмеженнями та особливостями, викладеними в Податковому кодексі України.
2.2. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - другої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:
            1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1-3 пункту 1 цього Положення;
            2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;
            3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у Податковому кодексі;
            4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.
            5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 1 цього Положення відповідно.
2.3. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір
ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.
 3. Порядок та строки сплати податку
3.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
3.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.
3.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
 3.4. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.
3.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
3.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до  абзацу другого пункту 4.1. і пункту 4.5. цього Положення, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку. Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому цим Кодексом.
3.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
3.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до контролюючого органу подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.
У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації .
4. Податковий (звітний)   період
4.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.    Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.
4.2. Податковий  (звітний)  період  починається  з  першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.
Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.
Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.
4.3. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.
4.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.  Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна. 
  4.5. Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.
4.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.
4.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.
 
 
  
 
Додаток 8
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням _Новокраснівської сільської ради__
(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)
від ______________р. № ______________
 
 
 
Ставки єдиного податку для платників першої та другої груп по Новокраснівській сільській раді
 
 
Перша група платників єдиного податку
10% від розміру мінімального прожиткового мінімуму
Друга група платників єдиного податку
20% від розміру мінімальної заробітної плати
 
 
 
 
 
Т.в.о сільського голови                                               Ведута А.В.
 
 
 
 
Додаток 9
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням _Новокраснівської сільської ради__
(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)
від ________________ № ___________________
 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок обчислення та сплати транспортного податку на території
Новокраснівської сільської ради
1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок обчислення та сплати транспортного податку (далі у тексті –Положення) визначає правові засади його справляння та обов’язкові елементи податку у відповідності до Податкового кодексу України.
1.2. Транспортний податок входить до складу податку на майно, який належить до місцевих податків.
1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.
1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами-платниками транспортного податку, та контролюючими органами.
2. Платники податку
2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування.
3. Об’єкти оподаткування
3.1. Об’єктами оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
4. База оподаткування
4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 3.1. цього Положення.
5. Ставка податку та податковий період
1 Така вартість визначається Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за методикою, затвердженою постановою КМУ від 18.02.2016 № 66.  
5.1. Ставка податку становить 25 000 гривень на календарний рік за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.1. цього Положення.
5.2. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
6. Порядок обчислення та сплати податку
6.1. Обчислення суми податку з об’єкта (об’єктів) оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку. Податкове (податкові) повідомлення-рішення про сплату суми (сум) податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).
6.2. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за встановленою формою1.
6.3. У відповідності до підпункту 267.7.1. пункту 267.7. статті 267 Податкового кодексу України транспортний податок сплачується за об’єкти оподаткування, які зареєстровані на території Попівської сільської ради і зараховується до сільського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
7. Строки сплати податку
7.1. Транспортний податок сплачується:
– фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
– юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
8. Контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства
9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння транспортного податку на території Попівської сільської ради здійснюють відповідні контролюючі органи.
9.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при обчисленні та сплаті транспортного податку платники податку несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
 
 
  
 
Додаток 10
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням _Новокраснівської сільської ради__
(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)
від ________________ № ___________________
 
 
Ставки транспортного податку по Новокраснівській сільській раді
 
 
Легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року
 
 
 
25000
 
 
 
Т.в.о сільського голови                                                       Ведута А.В.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення Новокраснівської сільської ради
«Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території Новокраснівської сільської ради на 2020 рік»
 
Додаток 1
до Методики проведення аналізу
впливу регуляторного акта
 
І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання
        
Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.
Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.
Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо Новокраснівська сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.
Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету  та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду сільського бюджету, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб Новокраснівської сільської ради. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ, благоустрій територій Новокраснівської громади, виконання програм соціально-економічного розвитку Новокраснівської сільської ради.
Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку території, сільська рада має прийняти рішення «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків та зборів на території Новокраснівської сільської ради 2020 рік».
У разі неприйняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік, податки і збори будуть справлятимуться за мінімальними ставкам, а плата за землю - із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні програми громади, а саме:
- поточний ремонт доріг (300 тис. грн..)
благоустрій (500 тис. грн..)
- та інші заходи.
 
 
 
 
 
 
 
Аналіз втрат до місцевого бюджету
 
п/н
Назва показника
У разі прийняття рішення про місцеві податки і збори на 2020 рік
У разі не прийняття рішення про місцеві податки і збори на 2020 рік
Відхилення, тис. грн..
(втрати до бюджету)
Ставка,%
Очікуваний обсяг надходжень, тис. грн..
Ставка,%
Очікуваний обсяг надходжень, тис. грн..
1
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
 
0,2%
 
22200,0
 
0
 
0
 
22200,0
2
Плата за землю (ставка земельного податку)
від 0,1% до 5%
166500,00
від 0,1% до 5%
166500,00
0
3
Єдиний податок
I гр.-10%
II гр.-20%
52000,0
I гр.-10%
II гр.-20%
52000,00
0
4
РАЗОМ (втрати до бюджету)
 
*
 
*
 
*
 
*
 
22200,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В разі прийняття рішення «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків та зборів на території Новокраснівської сільської ради 2020 рік» очікується, що  в бюджет Новокраснівської сільської ради надійдуть кошти в сумі 22200,0 тис. грн.
Разом з тим, при прийнятті рішення необхідно забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.
Таким чином, Новокраснівська сільська рада, враховуючи пропозиції підприємців, не підвищувала ставки податків. Розміри ставок місцевих податків і зборів залишаються на рівні минулорічних.
Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціально-економічних проблем громади, благоустрій населених пунктів,  покращення інфраструктури.
            Враховуючи, вищевикладене, Новокраснівською сільською радою розробляється проект рішення «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків та зборів на території Новокраснівської сільської ради 2020 рік»  та публікується в засобах масової інформації.
 
Основні групи, на які проблема справляє вплив:
Групи
Так
Ні
Громадяни
так
 
Держава
так
 
Суб’єкти господарювання
так
 
у тому числі суб’єкти малого підприємництва*
так
 
 
Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:
 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією Новокраснівської сільської ради.
Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:
Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки ставки податків, затверджені рішенням Новокраснівської сільської ради від 27.06.2018 р. за №291, 292, 293 застосовуються лише на 2019 рік.
 
II. Цілі державного регулювання
Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:
Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.
 Основними цілями регулювання є:
- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;
- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;
 - встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;
 - забезпечити своєчасне надходження до міського бюджету місцевих податків та зборів;
- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.
 
 
 
ІІІ. Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей
  1. Визначення альтернативних способів
 
Вид альтернативи
Опис альтернативи
Альтернатива 1.
Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати рішення міської ради «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на 2020 рік»
У такому випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню місцевого бюджету в можливих обсягах.
Очікуванні втрати місцевого бюджету в результаті неприйняття рішення «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на 2020 рік» складатимуть: 22200,0 тис. грн., що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення Новокраснівської сільської ради (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)
Альтернатива 2.
Прийняти «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на 2020 рік» у запропонованому вигляді
Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території міста та відповідне наповнення місцевого бюджету.
Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету сільської ради орієнтовно надійде 22200,0 тис. грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі ремонт доріг, благоустрій та інші соціальні програми.
Крім того, при визначенні розміру ставок податків та зборів, враховані пропозиції підприємців, що дозволить уникнути соціальної напруги та сприятиме підвищенню рівня довіри до місцевої влади.
Альтернатива 3
Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів на 2020 рік.
 За рахунок прийняття максимальних ставок можливе значне перевиконання дохідної частини місцевого бюджету, додатково надійде до сільського бюджету 994 тис. грн. Прийняття такого рішення призведе до значного збільшення навантаження на суб’єктів господарювання, що в свою чергу призведе до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, збільшить недоїмку із сплати податків і зборів. Можливе скорочення кількості зареєстрованих СПД. Можливе виникнення соціальної напруги, непорозуміння між місцевою владою та СПД.
 
2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування
Вид альтернативи
 Вигоди
 Витрати
Альтернатива 1
Відсутні
Втрати місцевого бюджету у сумі 1774200,0 тис. грн., за рахунок сплати податків за мінімальними ставками  
Альтернатива 2
1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.
2. Забезпечить відповідні надходження до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів (прогнозована сума 22200 тис. грн.).
3.Створить сприятливі фінансові можливості міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.
4. Вдосконалить відносини між місцевою владою та СПД .
Відсутні
Альтернатива 3
Додаткові надходження коштів до місцевого бюджету (орієнтовно у сумі 994 тис.грн.) та спрямування їх на соціально-економічний розвиток громади
Існування ризику переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» та несплата податків. Погіршення іміджу місцевої влади.
 
Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи
 Вигоди
 Витрати
Альтернатива 1
Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України
Витрати пов’язані лише з платою за землю, в сумі: 165,5 тис. грн.
Альтернатива 2
Вирішення соціально-економічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини місцевого бюджету
Сплата податків за встановленими ставками в сумі:       22200,0
Альтернатива 3
Вирішення більшої кількості соціальних проблем населених пунктів за рахунок значного зростання дохідної частини міського бюджету
Надмірне податкове навантаження призведе до несвоєчасних сплати місцевих податків та зборів, а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій.
 
 
Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
 
За даними станом на 01.01.2019 р.
                    
Показник
Великі
Середні
Малі
Мікро
Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*
0
1
0
7
8
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків
0 %
97 %
0 %
3%
100 %
 
Вид альтернативи
 Вигоди
 Витрати
Альтернатива 1
Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України
Витрати пов’язані лише з плати за землю, в сумі : 22,2 тис. грн.
Альтернатива 2
Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.
Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.
Вдосконалить відносини між місцевою владою та суб’єктами господарювання,  пов’язаних зі справлянням податків та зборів, оскільки враховані пропозиції суб’єктів підприємницької діяльності.
Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням про місцеві податки і збори.
Сплата податків за запропонованими ставками (22200,0 тис. грн.).
Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку 4 до цього АРВ
Альтернатива 3
 
Відсутні.
За рахунок прийняття максимальних ставок додаткові витрати орієнтовно будуть складати 144,3 тис. грн. Надмірне податкове навантаження спричинить додаткові (непомірні) витрати малого бізнесу .
У зв’язку з відсутністю впливу даного регуляторного акту на суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, Додаток 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не розраховувався.
         
 ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей        
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)
Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)
Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1
1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)
Така альтернатива є не прийнятною, оскільки місцеві податки та збори будуть сплачуватися платниками відповідно до Податкового кодексу України за мінімальними ставками, громадяни втратять додаткові пільги. Зменшаться надходження до місцевого бюджету , а це не дозволить профінансувати в повній мірі соціально-економічні та інші програми. Очікуванні втрати до місцевого бюджету складатимуть 22200,0 тис. грн..
 
Альтернатива 2
3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)
Прийняття даного рішення сільської ради дозволить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території Новокраснівської сільської ради та відповідне наповнення місцевого бюджету.
 До бюджету територіальної громади надійде орієнтовно 22200,0 тис. грн. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів.
 Альтернатива  3
2- цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті частково
Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання   в «тінь». Балансу інтересів досягнуто не буде.
                      
Рейтинг результативності
Вигоди
(підсумок)
Витрати
(підсумок)
Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 2
Наповнення місцевого бюджету та спрямування фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади.
 Сплата податків і зборів СПД та громадянами за обґрунтованими ставками.  
Сплата податків за запропонованими ставками 1752000,0 тис. грн. Детальна інформація щодо очікуваних витрат СПД наведено у додатку 4 до цього АРВ.
Наповнення місцевого бюджету, збереження кількості суб’єктів господарювання та робочих місць
Альтернатива 3
Додаткові надходження коштів до місцевого бюджету (944 тис. грн.) та спрямування їх на вирішення соціальних проблем територіальної   громади .
Надмірне податкове навантаження (806,3 тис. грн. ) спричинить занепад малого бізнесу.
Детальна інформація щодо очікуваних витрат СПД наведено у додатку 4 до цього АРВ
Додаткове наповнення міського бюджету.
Надмірне навантаження на СПД, можливе скорочення кількості СПД.
Альтернатива 1
Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України
Зменшення надходжень у місцевий бюджет.
Сумарні витрати, 22,2 тис. грн.
Зменшення надходжень до сільського бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади
 
    
Рейтинг
 
Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи
Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 2
Альтернатива є доцільною. Прийняття рішення забезпечить наповнення місцевого бюджету. Податкове навантаження для платників місцевих податків і зборів не буде надмірним. Досягнення балансу інтересів органу місцевого самоврядування та платників місцевих податків і зборів.
Зміни до чинного законодавства:
-               Податкового кодексу України;
-               Бюджетного кодексу України;
-               Земельного кодексу України;
та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).
Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів.
Альтернатива 3
Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.
Зміни до чинного законодавства:
-               Податкового кодексу України;
-               Бюджетного кодексу України;
-               Земельного кодексу України;
та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).
Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів.
Альтернатива 1
У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.
Зміни до чинного законодавства:
-               Податкового кодексу України;
-               Бюджетного кодексу України;
-               Земельного кодексу України;
та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).
           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих місцевих податків та зборів, що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Новокраснівської сільської ради.
                                                                                        
          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми
 
Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:
В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Новокраснівської сільської ради, аналітичних показників Волновасько-Мангушського управління ДФС у Донецькій області, інформації бюджетної комісії станом на 01.01.2019 року, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих місцевих податків і зборів на 2020 рік.
Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:  
Розробка проекту рішення Новокраснівської сільської ради "Про затвердження Положення та ставок місцевих податків і зборів на 2020 рік» та АРВ до нього.
Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.
Оприлюднення проекту рішення разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.
 Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.
Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Новокраснівської сільської ради.
Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.
Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.
 
За результатами проведених розрахунків очікуваних витрат та вигод СПД, прогнозується, що прийняття зазначеного проекту рішення дозволить забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеній в розділі І цього АРВ.
 
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.
 
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.
Тест малого підприємництва додається.
 
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Термін дії акта:
один рік
Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:
У разі, якщо міська рада у термін до 01 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).
Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.
 
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
- Розмір надходжень до місцевого бюджету , пов'язаних з дією акта.
- Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта.
- Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту.
- Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта
 
Прогнозні показники результативності.
п/н
Назва показника
У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2020 р.
тис. грн.
1
Разом надходжень до місцевого бюджету(очікуваний обсяг надходжень), в тому числі:
2462900 тис. грн.
 
- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
22200 тис. грн.
 
- Плата за землю
688700 тис. грн.
 
- Єдиний податок
1752000,0 тис. грн.
2
Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта
7
 
3
Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкта .
2 години
4
Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту.
154 грн.
5
Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта,
Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:
- на офіційному сайті Нікольської районної ради;
- на стенді Новокраснівської сільської ради
- в газеті Заря Приазовья
 Високий
 
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта
 
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Новокраснівської сільської ради.
Метод проведення відстеження результативності:
Статистичний
Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:
Статистичні
- аналітичні показники Волновасько-Мангушське управління ДФС у Донецькій області;
- інформація бюджетної комісії Новокраснівської сільської ради.
 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.
Повторне відстеження результативності буде здійснюватися за три місяці до дня закінчення визначеного строку дії регуляторного акта.
 
 
 
Т.в.о.сільського голови                                                                     А.ВЕДУТА
 
  
 
Додаток 4
до аналізу регуляторного впливу
 
ТЕСТ
 малого підприємництва (М-Тест)
 
1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 04.02.2019 р. по 05.03.2019 р.
 
Порядковий номер
Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)
Кількість учасників консультацій, осіб
Основні результати консультацій (опис)
1
 
Робочі наради та зустрічі (опитування)
3
Обговорено запропоновані ставки податків. Отримано інформацію від представників мікро та малого підприємництва щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання
2
 
Вид консультацій:
У телефонному та усному режимі
15
Обговорено запропоновані ставки податків. Отримано інформацію від представників мікро та малого підприємництва щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання
 
2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):
 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 7(одиниць), у тому числі мікропідприємництва 7 (одиниць)
питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100,00 (відсотків)
 
3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
 
Порядковий номер
Найменування оцінки
У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)
Періодичні (за наступний рік)
Витрати за п'ять років
Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1
Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
0
0
0
2
Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
0
0
0
3
Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)
 
0
0
4
Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
0
0
0
5
Інші процедури
(сплата податків та зборів, визначених рішеннями сільської ради на 2020 рік), гривень
 
154,00
-
-
6
Разом, гривень Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
154,00
0
0
7
Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
7
8
Сумарно, гривень Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)
1078,00
0
0
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
 
9
Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
0
0
0
10
Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності
0
0
0
11
Процедури офіційного звітування
0
0
0
12
Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
0
0
0
13
Інші процедури
Х
Х
Х
14
Разом, гривень
0
Х
0
15
Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
7
16
Сумарно, гривень
1078,00
Х
0
 
БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва
 
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.
 
4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
 
Показник
Перший рік регулювання (стартовий), гривень
За п’ять років, гривень
1
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
2740,00
0
2
Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
1078,00
0
3
Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання
1078,00
0
4
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва
0
0
5
Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання
1078,00
0
 
 
 
 
5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання
На основі аналізу статистичних даних що наданні бюджетною комісією та головним бухгалтером виконавчого комітету Новокраснівської сільської ради та під час консультацій, проведених із суб’єктами підприємництва, визначено, що зазначені ставки податків є прийнятними для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.
 
Експертний висновок
 комісії з питань планування бюджету і фінансів
щодо регуляторного впливу
проекту регуляторного акту “Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території Новокраснівської сільської ради
 
            Комісія, керуючись статтями 4,8,34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проект рішення сільської ради  «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території Новокраснівської сільської ради» на 2020 рік та встановила наступне.
Розробником регуляторного акта є виконавчий комітет Новокраснівської сільської ради. Проект рішення підготовлено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Податкового кодексу України, Земельного кодексу України, Законів України «Про землеустрій», «Про оцінку земель».
1. Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Проаналізувавши проект регуляторного акта,  комісія визначили наступне.
Ситуація яка вплинула на необхідність його розробки, свідчить про   необхідність регулювання господарських відносин з метою визначення розмірів ставок місцевих податків і зборів, які можуть справлятись на території Новокраснівської сільської ради.
Під час проведення публічної експертизи, надійшли пропозиції від членів сільської  громади, щодо залишення місцевих податків та зборів, на рівні 2019 року, а саме:
-        податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
-        земельний податок;
-        єдиний податок.
-        транспортний податок:
Всі пропозиції враховані в проекті регуляторного акта – проект рішення  сільської  ради  «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території Новокраснівської сільської ради на 2020 рік, який   відповідає усім принципам державної регуляторної політики, встановленим   статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.
2. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
В запропонованому проекті дотримуються вимоги регуляторного впливу з:
- визначення та оцінки альтернативних способів досягнення встановлених цілей;
- обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує запропонованого  регулювання;
- обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розгляду можливості внесення змін до них;
- визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта;
-    визначення цілі державного регулювання;
- аргументування переваг обраного способу досягнення встановлених цілей;
- опису механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;
- обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі  прийняття запропонованого регуляторного акта;
- обґрунтованого доведення, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави;
- обґрунтованого доведення, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені;
-  оцінки можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;
- оцінки ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта,
-  обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта;
-  визначення показників результативності регуляторного акта;
- визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.
П. 12.3.5 ст. 12 Податкового Кодексу України у разі якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю. Тому існує потреба затвердження нових ставок місцевих податків і зборів на майбутній бюджетний 2020 рік.
Розробником регуляторного акта були враховані вимоги Податкового кодексу України, Земельного кодексу України, Законів України «Про землеустрій», «Про оцінку земель».
Цей регуляторний акт певним чином впливає на інтереси суб’єктів господарювання, громадян, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що знаходяться на території  Новокраснівської сільської  ради.
Очікувані результати прийняття запропонованого проекту можуть бути визначені через такі вигоди та витрати:
Аналіз вигод та витрат
Вигоди
Витрати
Сфера інтересів держави
Встановлення обсягу надходжень до сільського бюджету
Додаткові витрати з сільського бюджету відсутні
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
Розвиток інфраструктури села
Обов’язкові платежі податкового характеру
Сфера інтересів громадян
Вирішення частини соціальних проблем, розвиток благоустрою села, поліпшення якості водопостачання, стану доріг комунальної власності за рахунок дохідної частини сільського  бюджету
Додаткові витрати з сільського   бюджету
 
       3. Узагальнений висновок
            Проаналізувавши проект регуляторного акта, комісія вважає, що проект регуляторного акта – проект рішення Новокраснівської  сільської  ради «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території Новокраснівської сільської ради на 2020 рік», аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 
 
 
Голова комісії з питань
планування бюджету і фінансів                                                     О.Л. Лучина.
 
 
free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@