Про організацію виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

                                        
 
УКРАЇНА
 
В О Л О Д А Р С Ь К А   Р А Й О Н Н А    Р А Д А
 
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
голови    районної    ради
 
 
 
від  04.05.2011  № 59
смт Володарське

Про першочергові заходи щодо
забезпечення доступу до публічної
інформації в районній раді
 
 
 
Керуючись ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»:
 
1. Затвердити Порядок доступу до публічної інформації в Володарській районній раді (додається).
2. Виконавчому апарату районної ради (Горбатенко) невідкладно вжити організаційних заходів щодо забезпечення в установленому порядку доступу до публічної інформації, зокрема:
- внести зміни до Регламенту та Інструкції з діловодства в Володарській районній раді щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання, порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі;
- запровадити облік запитів на інформацію, їх збереження, надання доступу до інформації та оприлюднення її на спеціально обладнаних стендах для розміщення інформації в холі третього поверху адмінбудівлі районної ради;
- визначити спеціальним місцем для роботи запитувачів із документами, що містить публічну інформацію, їх копіями, організаційний відділ районної ради, кабінет № 32.
3. Визначити відповідальним за організацію роботи щодо доступу до публічної інформації, розгляд, оприлюднення, облік та надання відповідей на запити, що надходять до районної ради та консультування під час оформлення таких запитів начальника організаційного відділу виконавчого апарату районної ради Лісову В.О.
4. Організаційному відділу виконавчого апарату районної ради (Лісова) забезпечувати систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення інформації про діяльність районної ради зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
5. Згідно п. 2, 3 даного розпорядження керуючому справами районної ради Горбатенко О.М.  внести доповнення до Положення про організаційний відділ районної ради та посадових обов’язків працівників організаційного відділу районної ради.
6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
 
 
Голова районної ради                                                                                                  П.М.Азаров
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток
до розпорядження голови районної ради
від  04.05.2011  № 59 
 
 
Порядок
 
доступу до публічної інформації в Володарській районній раді
 1. Загальні положення
 
1.1 Порядок доступу до публічної інформації в Володарській районній раді (далі - Порядок) регулює питання оприлюднення публічної інформації та забезпечення права заявника (фізичної, юридичної особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень) на доступ до публічної інформації, що знаходиться в Володарській районній раді.
 
2.1 Доступ до публічної інформації, що у Володарській районній раді забезпечується шляхом:
- систематичного і оперативного оприлюднення інформації на спеціальному стенді Володарської районної ради, в районній газеті «Заря Приазовья» або будь-якими іншими способами;
- надання інформації за запитами на інформацію.
 
2. Оприлюднення публічної інформації, що знаходиться в Володарській районній раді
 
2.1 Оприлюдненню підлягає наступна інформація, що знаходиться в районній раді:
- інформація про районну раду (організаційна структура, цілі, повноваження, основні завдання, фінансові ресурси);
- нормативно-правові та інші акти (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті районною радою, проекти рішень районної ради, що підлягають обговоренню;
- перелік послуг, що надаються районною радою, умови їх отримання;
- порядок доступу до публічної інформації (порядок складання та подання запиту на інформацію, система обліку інформації);
- порядок денний засідань районної ради;
- інформація про знаходження місць для роботи запитувачів, що звернулися з документами з метою отримання інформації;
- інформація про депутатів районної ради та посадових осіб виконавчого апарату районної ради;
- графік прийому громадян депутатами районної ради;
- перелік підприємств, організацій, установ, які знаходяться у сфері управління районної ради.
 
2.2 Оприлюдненню не підлягають:
- внутрішньоорганізаційні документи (резолюції, доповідні, службові, пояснювальні записки, довідки, звіти, інформації, акти, протоколи, матеріали конкурсів, рекомендації, висновки, рецензії та ін), пов'язані з напрямками діяльності районної ради та структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради, процесами розробки та прийняття рішень і розпоряджень;
- розпорядження голови районної ради, що регламентують діяльність виконавчого апарату районної ради, а також з кадрових питань;
- документи з кадрових питань;
- документи бухгалтерського обліку та звітності.
2.3 Оприлюднення публічної інформації
2.3.1 Інформація, яка підлягає оприлюдненню, вивішується на спеціальному стенді районної ради, в районній газеті «Заря Приазовья» або будь-якими іншими способами.
2.3.2 Терміни оприлюднення публічної інформації:
- інформація, яка підлягає оприлюдненню, публікується не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження (прийняття) документа, що містить публічну інформацію;
- проекти нормативно-правових та інших актів оприлюднюються не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.
 
3.Надання інформації за запитами
3.1 Запит на отримання публічної інформації подається до районної ради на ім'я голови районної ради в усній або письмовій формі (поштою, факсом, електронною поштою, нарочним) та підлягає в день надходження попереднього розгляду та реєстрації у виконавчому апараті районної ради відповідно Інструкції з діловодства в Володарській районній раді і її виконавчому апараті.
 
3.2 Термін виконання інформаційного запиту становить не більше 5 робочих днів з дня його реєстрації.
У разі якщо в запиті заявник вказує, що запитувана інформація необхідна для захисту життя і свобод громадян, відповідь на запит надається не пізніше 48 годин з дня його отримання. При цьому заявник повинен обгрунтувати вимогу термінового розгляду інформації.
У випадку якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або вимагає пошуку, термін надання відповіді продовжується до 20 робочих днів головою районної ради на підставі доповідної записки виконавця, яка подається протягом 5 робочих днів з дати реєстрації запиту, з обгрунтуванням необхідності продовження терміну виконання і одночасним інформуванням заявника.
 
3.3 Письмовий запит на отримання публічної інформації складається в довільній формі і повинен в обов'язковому порядку містити:
- ім'я (найменування) особи, що запитує інформацію;
- адреса заявника (поштова або електронної пошти);
- контактний телефон заявника (якщо такий є);
- назва, реквізити або зміст запитуваного документа (загальний опис);
- підпис заявника та дата (в разі подачі запиту в письмовому вигляді нарочним або поштою).
Якщо вищевказана інформація в запиті відсутня, районна рада має право відмовити в наданні інформації, про що дається обгрунтована відповідь заявнику протягом 5 робочих днів з дня реєстрації запиту.
 
3.4 У разі подання запиту в усній формі, провідний спеціаліст виконавчого апарату районної ради, відповідальний за реєстрацію документів, або фахівець, що заміщає його у відповідності з посадовими обов'язками, оформляє запит на паперовому носії зі слів заявника із зазначенням інформації, позначеної в п. 3.3 даного Порядку. При цьому в нижньому лівому куті останнього аркуша документа вказується прізвище фахівця, що оформив запит, його контактний номер телефону та підпис.
 
3.5 У разі якщо заявник з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) не може самостійно оформити запит у письмовому вигляді, запит оформляється провідним спеціалістом, що відповідає за роботу із зверненнями громадян виконавчого апарату районної ради або фахівцем, що заміщає його відповідно до посадових обов'язків. При цьому в нижньому лівому куті останнього аркуша документа вказується прізвище фахівця, що оформив запит, його контактний номер телефону та підпис. Також фахівець зобов'язаний зробити заявникові копію оформленого запиту.
 
3.6  Після реєстрації запит розглядається керівництвом районної ради відповідно Інструкції з діловодства в Володарській районній раді і його виконавчому апараті і після розгляду передається на виконання посадовій особі (особам) виконавчого апарату районної ради, зазначеному в резолюції.
 
3.7 Відповідь на інформаційний запит, підписаний головою районної ради, реєструється у виконавчому апараті районної ради і відправляється заявнику відповідно до Інструкції з діловодства в Володарській районній раді і його виконавчому апараті.
У разі якщо відповідь на інформаційний запит за станом на 12.00 контрольної дати виконання запиту не переданий на реєстрацію та відправку, відповідальний за контроль повідомляє про це керуючому справами виконавчого апарату районної ради. Керуючий справами виконавчого апарату районної ради  доводить вищевказану інформацію до відома голови районної ради.
 
3.8 У разі якщо районна рада не володіє запитуваною інформацією і не зобов'язана володіти нею відповідно до своїх повноважень, виконавець документа, зазначений у резолюції, готує за підписом голови районної ради лист на адресу власника інформації (якщо він відомий) і відповідь заявнику про переадресацію його запиту і надає підписані документи до виконавчого апарату районної ради на відправку не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дати реєстрації запиту.
Якщо власник інформації не відомий, виконавець у вищевказаний термін готує за підписом голови районної ради відповідь заявнику із зазначенням причин, за якими надати інформацію не представляється можливим.
 
3.9 Робота з особами, що звернулися із запитом про надання витягів з документів,  копіюванні, скануванні інформації або ін, проводиться в будівлі Володарської районної ради (3-ій поверх, кімната 32) начальником організаційного віддлу виконавчого апарату районної ради або фахівцем, який його заміщує у відповідності з посадовими обов'язками, в наступному порядку.
При зверненні особи з проханням надати виписку, сфотографувати, копіювати, сканувати інформацію або ін, що знаходиться в районній раді, оформляється запит відповідно до п.п. 3.3-3.5 даного Порядку, який передається керуючому справами виконавчого апарату районної ради.
Керуючий справами виконавчого апарату районної ради дає доручення посадовій особі виконавчого апарату районної ради підготувати копії документів, за якими зроблений запит, і передати їх спеціалісту, що відповідає з роботу зі зверненнями громадян у присутності якого буде здійснюватися робота з документами.
Після ознайомлення з документами спеціаліст, що відповідає з роботу зі зверненнями громадян робить запис у журналі обліку робіт з надання виписок,  копіювання, сканування інформації за запитами на інформацію (форма журналу додається).
 
4. Оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб
4.1  Рішення, дії або бездіяльність посадових осіб виконавчого апарату районної ради з питань надання публічної інформації можуть бути оскаржені заявником голові районної ради або до суду.
 
 
 
 
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                                                                    О.М.Горбатенко
 
 
 
 
 
 
 

 
free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@